Τετάρτη 29 Μαΐου 2024
Logo Δήμου Σκοπέλου
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσίων, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος
Share It!
Αρμοδιότητες

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος είναι αρμόδια για τη μελέτη, εκτέλεση και συντήρηση των κάθε είδους τεχνικών έργων του Δήμου, για την προστασία και αναβάθμιση του τοπικού φυ­σικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, για την εξασφάλιση της αποκομιδής και της μεταφοράς των απορριμμάτων, της χωριστής αποκομιδής και μετα­φοράς των ανακυκλώσιμων υλικών, την εξασφάλιση της καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων, καθώς και για τη συντήρηση των χώρων πρασίνου. Η Διεύθυνση είναι αρμόδια για την ενεργειακή διαχείριση, τη λειτουργία των Κοιμητηρίων και των Δημοτικών Σφαγείων καθώς και για την Πολιτική Προστασία στο επίπεδο του Δήμου. Παράλληλα η Διεύθυνση είναι αρμόδια για την εφαρμο­γή του πολεοδομικού σχεδιασμού, την έκδοση και έλεγ­χο εφαρμογής των οικοδομικών αδειών και τον έλεγχο των κατασκευών, με στόχο την έγκαιρη, οικονομική και άριστη από επιστημονικής απόψεως πραγματοποίησής τους. Συγχρόνως η Διεύθυνση είναι αρμόδια για την εξα­σφάλιση βελτιωμένων συνθηκών ασφαλούς μετακίνησης και κυκλοφορίας των δημοτών και των οχημάτων τους, καθώς και για τον έλεγχο εγκαταστάσεων, την έκδο­ση αδειών εγκαταστάσεων και εγκαταστατών κυρίως στον τομέα των μεταφορών. Οι συγκεκριμένες αρμο­διότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

Προσωπικό
Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Παχής Ηλίας 2424350122 pachis@skopelos.gov.gr
Αμυγδαλάκη Αλεξάνδρα 2424350123 amygdalaki@skopelos.gov.gr
Οικονόμου Αλέξανδρος 2424350124 oikonomou@skopelos.gov.gr