Αρχείο Υπηρεσίες - Δήμος Σκοπέλου
Τρίτη 25 Ιουνίου 2024
Logo Δήμου Σκοπέλου
Οργανόγραμμα
 • Δήμαρχος
 • Αυτοτελές Γραφείο Δημάρχου, Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων
 • Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας
 • Αυτοτελες Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας
 • Νομική Υπηρεσία
 • Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού, Πληροφορικής και Διαφάνειας
 • Αυτοτελές τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού
  • Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων
  • Γραφείο Κ.Α.Π.Η.
  • Γραφείο Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας
  • Γραφείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού
  • Γραφείο Παιδικού Σταθμού
 • Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών
  • Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσίων
   • Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου
   • Γραφείο Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου και Αλλοδαπών
   • Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας
  • Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών
   • Γραφείο Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών
   • Γραφείο Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου
  • Τμήμα ΚΕΠ
 • Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
  • Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας
  • Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων
  • Γραφείο Απασχόλησης και Τουρισμού
 • Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσίων, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος
  • Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσίων
   • Γραφείο Τεχνικών Έργων
   • Γραφείο Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Συγκοινωνιών
  • Τμήμα Πολεοδομίας
   • Γραφείο Πολεοδομικών Εφαρμογών
   • Γραφείο Ελέγχου Κατασκευών
   • Γραφείο Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών
  • Τμήμα Περιβάλλοντος, Καθαριότητας, και Πολιτικής Προστασίας
   • Γραφείο Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας
   • Γραφείο Καθαριότητας και Πρασίνου
   • Γραφείο Συντήρησης Πρασίνου