Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2023
Logo Δήμου Σκοπέλου
Αποφάσεις
«Αντικατάσταση μελών στη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σκοπέλου»
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΔΑ: Ψ72ΓΩ1Δ-ΩΜ4
22/09/2023
Αρ. Πρωτ.: 5969
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ Τ.Π.Δ.Κ.Υ. (ΤΟΜΕΑΣ Τ.Α.Δ.Κ.Υ.) Θ ' ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΠ ΕΤΟΥΣ 2023 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 73987/23 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: 6ΜΛΡΩ1Δ-57Κ
22/09/2023
Αρ. Πρωτ.: Β/963
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΚΟΧΡΕΩΛΥΤΙΚΗΣ ΔΟΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ (Τ.Π.Δ. Δ7) Θ ' ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΠ ΕΤΟΥΣ 2023 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 73987/23 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: Ψ69ΞΩ1Δ-ΞΟΟ
22/09/2023
Αρ. Πρωτ.: Β/961
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Τ.Π.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 73987/23 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: 6ΠΔΗΩ1Δ-1ΧΖ
22/09/2023
Αρ. Πρωτ.: Β/960
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΛΟΓΩ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 75489/2023 ΧΡΗΜ. ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: 9Θ2ΑΩ1Δ-Υ0Ρ
22/09/2023
Αρ. Πρωτ.: Β/959
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
«Απόδοση επιχορήγησης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων έτους 2023 (Γ’ δόση ) και κατανομή της αναλογικά στις σχολικές επιτροπές»
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΔΑ: 67ΩΙΩ1Δ-ΦΨΧ
22/09/2023
Αρ. Πρωτ.: 5968
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
«Επανασυγκρότηση Επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών (άρθρο 108 του Ν.4782/2021) έτους 2021 για συνεχιζόμενες γενικές υπηρεσίες στο έτος 2023 »
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΔΑ: 9ΩΗΞΩ1Δ-379
22/09/2023
Αρ. Πρωτ.: 5967
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. (ΞΗΝΤΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ) ΑΤΗ ΣΚΙΑΘΟ ΑΠΟ 14/6/2023 ΕΩΣ 17/06/2023
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: 9Η0ΨΩ1Δ-ΔΞΦ
22/09/2023
Αρ. Πρωτ.: Β/962
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΛΗΞΙΑΡΧΟΥ (ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΣΗΜΩ) ΑΠΟ ΜΑΙΟ ΕΩΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2023
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: ΨΔ7ΛΩ1Δ-0ΩΟ
22/09/2023
Αρ. Πρωτ.: Β/957
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Δ.Σ. (ΠΡΟΒΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ) ΑΠΟ ΜΑΙΟ ΕΩΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2023
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: 9Κ4ΝΩ1Δ-9Ω3
22/09/2023
Αρ. Πρωτ.: Β/958
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
1 2 3 904