Τρίτη 30 Μαΐου 2023
Logo Δήμου Σκοπέλου
Αποφάσεις
Αποδοχή- κατανομή επιχορηγήσεων, 4η τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και 9η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2023
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΔΑ: 66Τ3Ω1Δ-ΖΗ6
30/05/2023
Αρ. Πρωτ.: 3327
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΔΤ/ΔΦ & ΤΑΠ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: 9Τ7ΑΩ1Δ-ΗΝΩ
30/05/2023
Αρ. Πρωτ.: Β/530
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: ΨΖΥ6Ω1Δ-ΔΟΤ
30/05/2023
Αρ. Πρωτ.: Β/529
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση Περί Έγκρισης του Απολογισμού Εσόδων και Εξόδων του Δήμου Σκοπέλου Οικονομικού Έτους 2022
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΔΑ: 69Δ4Ω1Δ-0ΝΦ
30/05/2023
Αρ. Πρωτ.: 3321
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) 4ΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΔΑ: ΩΝΥΑΩ1Δ-ΡΔ4
30/05/2023
Αρ. Πρωτ.: 3352
ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) 4ΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΔΑ: 671ΝΩ1Δ-9ΙΝ
30/05/2023
Αρ. Πρωτ.: 3351
ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ - ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ - ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: Ψ2Κ7Ω1Δ-4ΚΟ
30/05/2023
Αρ. Πρωτ.: 3346
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης κτιρίου Δημαρχείου Σκοπέλου
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: Ψ9ΛΣΩ1Δ-ΕΒΗ
29/05/2023
Αρ. Πρωτ.: 3341
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
1 2 3 834