Δευτέρα 20 Μαΐου 2024
Logo Δήμου Σκοπέλου
Αποφάσεις
ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: ΩΙΚΣΩ1Δ-Ζ3Ξ
04/03/2020
Αρ. Πρωτ.: Β/211
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: Ψ7ΦΜΩ1Δ-7ΙΓ
04/03/2020
Αρ. Πρωτ.: Β/212
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: 6ΟΥΝΩ1Δ-ΝΦ7
04/03/2020
Αρ. Πρωτ.: Β/227
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ (ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ) ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: ΩΣΓ4Ω1Δ-ΔΞΞ
04/03/2020
Αρ. Πρωτ.: Β/225
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΟΦΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ ΚΑΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΤΩΝ ΙΔΟΧ (ΑΠΟ 1/2/2020 ΕΩΣ 19/2/2020) ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: ΨΩΥΠΩ1Δ-ΚΩΦ
04/03/2020
Αρ. Πρωτ.: Β/228
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΑΤΣΑΤΣΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΣ) ΑΠΟ 12/9/2020 ΕΩΣ 13/3/2020
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: 6ΘΔΣΩ1Δ-Κ24
04/03/2020
Αρ. Πρωτ.: Β/226
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΔΟΧ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΜΗΝΟΣΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: 6Φ4ΒΩ1Δ-Χ74
04/03/2020
Αρ. Πρωτ.: Β/232
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) ΑΠΟ 30/8/2019 ΕΩΣ 31/3/2020
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: 62ΜΟΩ1Δ-ΧΛ2
04/03/2020
Αρ. Πρωτ.: Β/233
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) ΑΠΟ 30/8/2019 ΕΩΣ 31/3/2020
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: ΩΘΤΣΩ1Δ-Κ4Τ
04/03/2020
Αρ. Πρωτ.: Β/234
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΠΙΖΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ) ΑΠΟ 14/10/2019 ΕΩΣ 31/3/2020
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: 6ΜΝΞΩ1Δ-7ΨΜ
04/03/2020
Αρ. Πρωτ.: Β/235
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΙΔΟΧ (ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΗΛΙΑΣ) ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: ΨΛΦΩΩ1Δ-ΞΘΚ
04/03/2020
Αρ. Πρωτ.: Β/231
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΑΠΟ 01/09/2019 ΕΩΣ 31/12/2019
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: 6ΦΓ7Ω1Δ-Μ4Ξ
04/03/2020
Αρ. Πρωτ.: Β/184
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
1 996 997 998 999 1.000 1.046