Σάββατο 22 Ιουνίου 2024
Logo Δήμου Σκοπέλου
Αποφάσεις
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΚΟΠΕΛΟΥ (ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: Ψ2ΒΦΩ1Δ-Τ2Δ
19/06/2024
Αρ. Πρωτ.: Β/613
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΚΟΠΕΛΟΥ (ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: 9ΥΡΧΩ1Δ-Τ9Υ
19/06/2024
Αρ. Πρωτ.: Β/614
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΚΟΠΕΛΟΥ (ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: 6ΗΝ5Ω1Δ-8Ω6
19/06/2024
Αρ. Πρωτ.: Β/615
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΚΟΠΕΛΟΥ (ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: Ψ9Τ1Ω1Δ-3ΛΘ
19/06/2024
Αρ. Πρωτ.: Β/616
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΚΟΠΕΛΟΥ (ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: Ψ0ΣΦΩ1Δ-3ΘΤ
19/06/2024
Αρ. Πρωτ.: Β/617
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΛΩΣΣΑΣ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: 60ΧΧΩ1Δ-ΙΞΑ
19/06/2024
Αρ. Πρωτ.: Β/620
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΛΩΣΣΑΣ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: Ψ2ΩΥΩ1Δ-5ΩΤ
19/06/2024
Αρ. Πρωτ.: Β/621
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΛΩΣΣΑΣ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: ΨΡΨΞΩ1Δ-Ο93
19/06/2024
Αρ. Πρωτ.: Β/622
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΛΩΣΣΑΣ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: ΨΥ5ΜΩ1Δ-6ΔΞ
19/06/2024
Αρ. Πρωτ.: Β/623
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΛΩΣΣΑΣ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: ΨΜ02Ω1Δ-8Θ6
19/06/2024
Αρ. Πρωτ.: Β/624
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΔΑ: ΨΙΡΗΩ1Δ-Ι0Ω
19/06/2024
Αρ. Πρωτ.: 3866
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Παροχή υπηρεσιών συμβούλου και υποστήριξης αναφορικά με το νέο πλαίσιο στοχοθεσίας των Δημοσίων Υπαλλήλων
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: 99ΘΠΩ1Δ-0ΥΕ
19/06/2024
Αρ. Πρωτ.: 3872
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
1 2 3 4 5 6 1.070