Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2023
Logo Δήμου Σκοπέλου
Αποφάσεις
ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Δ.Σ. (ΠΡΟΒΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ) ΜΗΝΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: 6ΦΠΖΩ1Δ-0ΝΞ
08/12/2023
Αρ. Πρωτ.: Β/1301
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ (Α.Ο.Ε.210/2023)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: ΨΓΞΩΩ1Δ-Γ6Ε
08/12/2023
Αρ. Πρωτ.: Β/1296
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Αλλαγή χρήσης από κατοικία και εσωτερικές αναδιαρυθμίσεις σε χώρο στέγασης της Δημοτικής Βιβλιοθήκης-Κέντρο μελετών λαογραφίας του Δήμου Σκοπέλου
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: 6ΝΘΣΩ1Δ-ΓΨΖ
07/12/2023
Αρ. Πρωτ.: 7609
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Τακτικές αποδοχές υπαλληλων για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σκοπέλου»
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: ΨΛ3ΦΩ1Δ-ΓΩΞ
07/12/2023
Αρ. Πρωτ.: 7601
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
«8η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος οικ. Έτους 2023 και 18η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023» (σχετ. η υπ’ αριθ. 214/2023 απόφ. Ο.Ε.)
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΔΑ: 64ΥΣΩ1Δ-1Α2
07/12/2023
Αρ. Πρωτ.: 7595
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΗΜΟΥ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: ΨΑΥΛΩ1Δ-ΖΞΘ
07/12/2023
Αρ. Πρωτ.: 7599
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
«Αποδοχή επιχορήγησης-κατανομή και 17η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023» (σχετ. η υπ’ αριθ. 204/2023 απόφ. Ο.Ε.)
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΔΑ: 6Γ2ΡΩ1Δ-Φ87
07/12/2023
Αρ. Πρωτ.: 7593
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
«Αποδοχή επιχορήγησης-κατανομή σε ΚΑ και 15η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2023»» (σχετ. η υπ’ αριθ. 172/2023 Απόφ. Ο.Ε.)
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΔΑ: 9290Ω1Δ-Υ5Π
07/12/2023
Αρ. Πρωτ.: 7591
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΗ 3147 ΜΑΡΚΑΣ DAF
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: Ψ2ΚΤΩ1Δ-ΒΓΒ
07/12/2023
Αρ. Πρωτ.: Β/1287
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
1 2 3 4 947