Παρασκευή 19 Απριλίου 2024
Logo Δήμου Σκοπέλου
Αποφάσεις
ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΔΑ: 6Ζ81Ω1Δ-ΚΓΑ
17/04/2024
Αρ. Πρωτ.: 2318
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΝΕΟ ΧΑΡ/ΜΟ ΕΑΔΗΣΥ 0,1,ΝΕΟ ΟΓΑ ΧΑΡ/ΜΟΥ ΕΑΔΗΣΥ 0,1 ΧΕΠ: Β/81,Β/41,Β/34,Β/80,Β/58,Β/88,Β/237,Β/85,Β/79,Β/77,Β/87,Β/54,Β/78,Β/153,Β/83,Β/55,Β/89,Β/117,Β/116,Β/121,Β/103,Β/112,Β/187,Β/141,Β/138,Β/140,Β/197,Β/193,Β/245,Β/236,Β/255,Β/220,Β/249,Β/272
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: ΡΠ6ΞΩ1Δ-ΨΗΙ
16/04/2024
Αρ. Πρωτ.: Β/367
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ (Τ.Π.Δ.) ΤΟΚΟΧΡΕΩΛΥΤΙΚΗΣ ΔΟΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΣΚΟΠΕΛΟΥ (Δ7) Δ΄ ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 32240/24 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: 6ΕΞΘΩ1Δ-ΨΜΨ
16/04/2024
Αρ. Πρωτ.: Β/366
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Δ΄ ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 32240/24 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: 9ΠΙΞΩ1Δ-ΓΙΥ
16/04/2024
Αρ. Πρωτ.: Β/365
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ Τ.Π.Δ.Κ.Υ. ( ΤΟΜΕΑΣ Τ.Α.Δ.Κ.Υ.) ΓΙΑ ΤΗΝ Δ΄ ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΠ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 32240/24 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: ΨΛΙΩΩ1Δ-Φ38
16/04/2024
Αρ. Πρωτ.: Β/364
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΦΟΔΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Γ΄ ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 32240/24 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: 9Θ3ΨΩ1Δ-ΔΧ5
16/04/2024
Αρ. Πρωτ.: Β/363
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Τ.Π.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ Δ΄ ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 32240/24 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: 91ΡΗΩ1Δ-Ε69
16/04/2024
Αρ. Πρωτ.: Β/362
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2024-2025
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΔΑ: ΨΟΤΥΩ1Δ-2ΕΞ
16/04/2024
Αρ. Πρωτ.: 2338
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΕΠΑΥΞΗΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: ΨΒΑ6Ω1Δ-2ΜΓ
16/04/2024
Αρ. Πρωτ.: Β/361
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Απόφαση πολυετούς δαπάνης για την συντήρηση και επισκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δήμου Σκοπέλου.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΔΑ: 6Ρ54Ω1Δ-ΜΜ3
15/04/2024
Αρ. Πρωτ.: 2310
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΜΕΣΩ Ι-ΒΑΝΚ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: 9ΞΖΗΩ1Δ-ΕΒΤ
15/04/2024
Αρ. Πρωτ.: Β/360
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. ΚΗΟ3909 ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΟΛΟ ΣΤΗ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΣΤΙΣ 16/04/2024 (ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΗΜΟΥ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: Ψ4ΕΖΩ1Δ-2Α2
15/04/2024
Αρ. Πρωτ.: 2314
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
1 2 3 4 5 1.029