Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023
Logo Δήμου Σκοπέλου
Αποφάσεις
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: ΡΟ49Ω1Δ-ΒΝ0
31/01/2023
Αρ. Πρωτ.: Β/88
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: 6ΦΓΛΩ1Δ-ΣΗΦ
31/01/2023
Αρ. Πρωτ.: Β/85
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΔΤ/ΔΦ & ΤΑΠ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: 6ΨΩΠΩ1Δ-ΞΦΣ
31/01/2023
Αρ. Πρωτ.: Β/86
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΔΤ/ΔΦ & ΤΑΠ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: 6ΙΧΣΩ1Δ-ΛΥΜ
31/01/2023
Αρ. Πρωτ.: Β/87
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. ΚΗΗ3147 ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΣΚΟΠΕΛΟ ΣΤΟ ΒΟΛΟ ΣΤΙΣ 03/02/2023 (ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΗΜΟΥ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: 6Ε5ΔΩ1Δ-Ω7Β
31/01/2023
Αρ. Πρωτ.: 675
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΔΑ: 69ΗΑΩ1Δ-ΛΔΑ
31/01/2023
Αρ. Πρωτ.: 671
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΔΑ: 93ΡΕΩ1Δ-ΘΕΦ
31/01/2023
Αρ. Πρωτ.: 452
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΔΤ/ΔΦ & ΤΑΠ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: ΨΞΧΘΩ1Δ-ΗΩ9
31/01/2023
Αρ. Πρωτ.: Β/84
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΔΤ/ΔΦ & ΤΑΠ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: ΨΜΖΣΩ1Δ-ΤΛΣ
31/01/2023
Αρ. Πρωτ.: Β/83
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΡΓΟΥ "ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Π.Δ.99/2017"
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: ΨΔ6ΥΩ1Δ-94Α
31/01/2023
Αρ. Πρωτ.: Β/82
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, Μ.Ε. ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΔΑ: 9ΨΩΨΩ1Δ-ΧΑΧ
31/01/2023
Αρ. Πρωτ.: 661
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΣ (100, 107/2022) ΠΕΡΙ 18ης & 20ης ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡ/ΣΜΟΥ 2022
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: 6ΞΙΕΩ1Δ-Ο74
31/01/2023
Αρ. Πρωτ.: Β/81
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
1 2 3 758