Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2022
Logo Δήμου Σκοπέλου
Αποφάσεις
Απόφαση ΄΄Έγκριση και Απευθείας ανάθεση για ΄΄ Προμήθεια βιβλίων΄΄
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: 64ΘΥΩΨΥ-ΕΘΣ
30/09/2022
Αρ. Πρωτ.: 703
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Απόφαση «Έγκριση και Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας ΄΄ Δημιουργία Ψηφιακού Αποθετηρίου Προφορικής Ιστορίας του Λαϊκού Πολιτισμού των Ανωγείων ’’
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: Ψ25ΛΩΨΥ-Υ1Ψ
30/09/2022
Αρ. Πρωτ.: 701
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Απόφαση «Έγκριση και Απευθείας ανάθεση της ΄΄ Επισκευής και Συντήρησης μηχανολογικού εξοπλισμού Ταχυδυιλιστηρίου»
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: Ψ22ΜΩΨΥ-3ΞΣ
30/09/2022
Αρ. Πρωτ.: 700
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές (άρθρο 113 παρ. 6β Ν. 1892/90, άρθρο 55 Ν. 1946/91 & άρθρο 18 παρ. 7 Ν. 3320/05)-Γ΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: 6ΖΙΤΩΨΥ-2ΟΗ
30/09/2022
Αρ. Πρωτ.: 5234
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ για την υλοποίηση του ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΧΟΛΕΙΟΥ»
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΔΑ: ΨΓΨ6ΩΨΥ-Π1Θ
29/09/2022
Αρ. Πρωτ.: 5207/29-09- 2022
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΛΛΑΓΗΣ ΜΚ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΔΑ: 6ΩΓ2ΩΨΥ-ΔΡΘ
28/09/2022
Αρ. Πρωτ.: 5188
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Επισκευή και Συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού Ταχυδυιλιστηρίου ( ΣΑΤΑ )
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: 6ΜΜΔΩΨΥ-23Ψ
28/09/2022
Αρ. Πρωτ.: 5182
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Απόφαση «Έγκριση και Απευθείας ανάθεση για ΄΄ Προμήθεια βιβλίων ΄΄
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: Ρ7ΞΤΩΨΥ-2ΩΜ
27/09/2022
Αρ. Πρωτ.: 693
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Απόφαση «Έγκριση και Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας ΄΄ Ανανέωσης του on line streaming των Δημοτικών Συμβουλίων»
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: 67ΨΠΩΨΥ-8Δ9
27/09/2022
Αρ. Πρωτ.: 688
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (ΣΑΠ) στο Δήμο Σκοπέλου
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: 9ΕΡΧΩ1Δ-Φ6Ε
27/09/2022
Αρ. Πρωτ.: 5544
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
1 2 3 1.522
Δήμος Demo

FREE
VIEW