Παρασκευή 19 Απριλίου 2024
Logo Δήμου Σκοπέλου
Αποφάσεις
ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: 6ΣΝΘΩ1Δ-Β5Π
19/04/2024
Αρ. Πρωτ.: Β/377
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΔΤ/ΔΦ & ΤΑΠ ΜΗΝΟΣ IOYΛIOY 2022
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: ΨΜΙΟΩ1Δ-Ε4Ο
19/04/2024
Αρ. Πρωτ.: Β/375
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΔΤ/ΔΦ & ΤΑΠ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: 6Φ4ΚΩ1Δ-33Ι
19/04/2024
Αρ. Πρωτ.: Β/376
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ...
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΔΑ: ΨΘΝΟΩ1Δ-51Ψ
18/04/2024
Αρ. Πρωτ.: 2380
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ...
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΔΑ: Ψ6Α9Ω1Δ-ΜΛ0
18/04/2024
Αρ. Πρωτ.: 2380
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: 982ΦΩ1Δ-Ζ41
18/04/2024
Αρ. Πρωτ.: Β/373
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΔΑ: 9Η9ΟΩ1Δ-Δ5Ψ
18/04/2024
Αρ. Πρωτ.: 2365
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής ή μουσικών οργάνων για το ΚΥΕ «ΑΠΑΝΕΜΟ» (σχετ. η με α.π. 1943/01-04-2024 αίτηση κ. Λεμονή Θωμά
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΔΑ: 679ΖΩ1Δ-ΡΕ7
18/04/2024
Αρ. Πρωτ.: 2287
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ ΔΑΠΟΝΤΕ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: 6ΣΡΤΩ1Δ-ΟΓΖ
18/04/2024
Αρ. Πρωτ.: Β/374
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής ή μουσικών οργάνων για το ΚΥΕ «ΛΙΜΝΟΝΑΡΙ» (σχετ. η με α.π. 1637/14-03-2024 αίτηση κ. Λεμονή Ευάγγελου)
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΔΑ: Ψ64ΙΩ1Δ-ΒΥΨ
18/04/2024
Αρ. Πρωτ.: 2286
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής ή μουσικών οργάνων για το ΚΥΕ «ΣΠΕΙΡΑ» (σχετ. η με α.π. 919/13-02-2024 αίτηση κ. Λεμονή Κωνσταντίνου)
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΔΑ: 6ΚΑ3Ω1Δ-5ΘΞ
18/04/2024
Αρ. Πρωτ.: 2285
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής ή μουσικών οργάνων για το ΚΥΕ «TIKITI MAJI» (σχετ. η με α.π. 918/13-02-2024 αίτηση κ. Λεμονή Κωνσταντίνου)
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΔΑ: ΨΖ42Ω1Δ-ΤΛΡ
18/04/2024
Αρ. Πρωτ.: 2284
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
1 2 3 1.029