Σάββατο 3 Ιουνίου 2023
Logo Δήμου Σκοπέλου
Αποφάσεις
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ - ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ - ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: 9ΡΖΖΩ1Δ-ΩΟΚ
02/06/2023
Αρ. Πρωτ.: 3472
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΔΤ/ΔΦ & ΤΑΠ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: Ψ5ΜΟΩ1Δ-ΠΝ8
02/06/2023
Αρ. Πρωτ.: Β/554
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ - ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ - ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: Ψ2Τ6Ω1Δ-0ΓΣ
02/06/2023
Αρ. Πρωτ.: 3461
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΔΤ/ΔΦ & ΤΑΠ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2023
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: ΨΑΧΣΩ1Δ-ΛΜΨ
02/06/2023
Αρ. Πρωτ.: Β/553
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 01/05/2023 ΕΩΣ 15/05/2023
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: 6ΘΞΘΩ1Δ-ΖΕΦ
02/06/2023
Αρ. Πρωτ.: Β/552
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. (ΞΗΝΤΑΡΗΣ ΑΓΓ.) ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΠΟ 26/03/2023 ΕΩΣ 01/04/2023
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: ΨΘΚΑΩ1Δ-2ΥΣ
02/06/2023
Αρ. Πρωτ.: Β/551
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ (ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ) ΑΠΟ 09/05/2023 ΕΩΣ 11/05/2023
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: ΩΝΟΣΩ1Δ-ΛΡΥ
02/06/2023
Αρ. Πρωτ.: Β/549
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΟ 28/03/2023 ΕΩΣ 31/03/2023
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: 9Ω60Ω1Δ-Γ6Ζ
02/06/2023
Αρ. Πρωτ.: Β/550
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ (ΠΡΟΒΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ) ΣΤΟ ΒΟΛΟ ΣΤΙΣ 03/05/2023
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: Ψ6ΨΨΩ1Δ-ΔΙΦ
02/06/2023
Αρ. Πρωτ.: Β/547
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ (ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ) ΣΤΗ ΘΗΒΑ ΑΠΟ 09/05/2023 ΕΩΣ 12/05/2023
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: Ψ67ΓΩ1Δ-Ψ21
02/06/2023
Αρ. Πρωτ.: Β/546
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ (ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2023
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: 6ΗΥ3Ω1Δ-ΡΥΦ
02/06/2023
Αρ. Πρωτ.: Β/544
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΙΔΟΧ (ΕΡΓΑΤΗΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ) ΜΗΝΟΣ MAIOY 2023
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: 9ΩΜ5Ω1Δ-Ζ43
02/06/2023
Αρ. Πρωτ.: Β/542
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
1 2 3 838