Πέμπτη 25 Ιουλίου 2024
Logo Δήμου Σκοπέλου
Αυτοτελές Γραφείο Δημάρχου, Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων
Share It!
Αρμοδιότητες

Το Αυτοτελές Γραφείο Δημάρχου, Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη προς τον Δήμαρχο και ιδίως:

  1. Προγραμματίζει, οργανώνει και ρυθμίζει τις συνα­ντήσεις του Δημάρχου.
  2. Διεξάγει και διεκπεραιώνει την προσωπική αλλη­λογραφία του Δημάρχου και τηρεί το πρωτόκολλο και το αρχείο αυτής.
  3. Τηρεί αρχείο των κάθε είδους αποφάσεων του Δή­μου προς χρήση του Δημάρχου, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Δημάρχου.
  4. Παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραμματεια­κή υποστήριξη προς τους κατέχοντες θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών.
  5. Σχεδιάζει και εισηγείται τη επικοινωνιακή πολιτι­κή για την προώθηση της αποστολής και των στόχων του Δήμου και αντίστοιχα σχεδιάζει και εισηγείται και προωθεί την εφαρμογή των προγραμμάτων των ενερ­γειών που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της επικοινωνιακής αυτής πολιτικής.
  6. Οργανώνει και υλοποιεί κάθε είδους εκδηλώσεις του Δήμου (συνέδρια, συνελεύσεις, εορτές κ.λπ., καθώς και προγράμματα προβολής του έργου και των υπηρε­σιών που παρέχει ο Δήμος.
  7. Σχεδιάζει, εισηγείται και εφαρμόζει προγράμματα ενημέρωσης των πολιτών για τις επιδιώξεις, στόχους και υπηρεσίες του Δήμου με γενικό στόχο τη δραστηριοποίηση των πολιτών για την προώθηση των τοπικών συμφερόντων.
  8. Παρακολουθεί συστηματικά τα δημοσιεύματα (έντυ­πα και ηλεκτρονικά) σχετικά με τις δραστηριότητες του Δήμου και ενημερώνει σχετικά τα όργανα διοίκησης και τις υπηρεσίες του Δήμου. Τηρεί αρχείο των δημοσιεύσε­ων καθώς και των σχετικών απαντήσεων του Δήμου.
  9. Διαχειρίζεται τις σχέσεις του Δήμου με τον ηλε­κτρονικό και έντυπο τύπο και τα μέσα μαζικής ενη­μέρωσης και επιμελείται των δημοσιευμάτων και των δελτίων τύπου του Δήμου.
  10. Επιμελείται των ενημερωτικών εκδόσεων ή εκπο­μπών του Δήμου στα ΜΜΕ.