Τρίτη 21 Μαΐου 2024
Logo Δήμου Σκοπέλου
Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
Share It!
Αρμοδιότητες

Το Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης είναι αρμόδιο για την προστασία και ανάπτυξη της φυτι­κής και της ζωικής παραγωγής στην περιοχή του Δήμου, την υποστήριξη του αγροτικού κόσμου για την βελτίωση των μεθόδων εργασίας και την καλύτερη οργάνωση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, την παρακολούθηση, αδειοδότηση και εποπτεία των εμπορικών δραστηριοτήτων στην περιοχή του Δήμου, την προστασία του καταναλω­τή, την προώθηση της απασχόλησης και την εφαρμογή ενεργειών τουριστικής ανάπτυξης. Οι συγκεκριμένες αρ­μοδιότητες του Τμήματος στο πλαίσιο της αποστολής του, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

Προσωπικό
Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Μακαρατζή Ελισάβετ Προϊστάμενος Tμήματος Τμήματος 2424350107 makatzi@skopelos.gov.gr