Τρίτη 21 Μαΐου 2024
Logo Δήμου Σκοπέλου
Αποφάσεις
ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΛΙΚΑ ΛΕΥΚΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΞΕΝΙΑ (ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: ΩΣΞΨΩ1Δ-Ψ1Γ
09/03/2020
Αρ. Πρωτ.: Α/289
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΑΫΛΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΧΕ Β.ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΚΑΙ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΔΑ: Ω015Ω1Δ-Π04
09/03/2020
Αρ. Πρωτ.: 1810
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡ.ΕΠΑΓ/ΤΩΝ ΧΕΠ: Β/152,Β/168
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: Ω7ΨΘΩ1Δ-2ΧΣ
09/03/2020
Αρ. Πρωτ.: Β/265
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ,ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘ.ΚΑΥΣΙΜΩΝ,ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΕΠ: Β/56,Β/58,Β/63,Β/64,Β/66,Β/67,Β/68,Β/69,Β/40,Β/42,Β/43,Β/70,Β/164,Β/162,Β/163,Β/112,Β/114,Β/116,Β/101,Β/110,Β/111,Β/121,Β/149,Β/150,Β/151,Β/154,Β/155,Β/156,Β/157,Β/158,Β/159,Β/153
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: 6ΞΖΛΩ1Δ-4Ο9
09/03/2020
Αρ. Πρωτ.: Β/266
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Τροποποίηση-διόρθωση της υπ’ αριθ. 45/2020 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΔΑ: 6ΚΦ6Ω1Δ-ΨΔΤ
09/03/2020
Αρ. Πρωτ.: 1428
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: 99Η6Ω1Δ-Η7Ε
06/03/2020
Αρ. Πρωτ.: Β/264
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΛΛΩΝ ΕΡΜΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: ΩΜΨΟΩ1Δ-ΛΡΥ
06/03/2020
Αρ. Πρωτ.: Β/263
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
«Πρόταση του Δήμου Σκοπέλου περί τροποποίησης της υπ’ αριθ. 3681/18-04-2019 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων»
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΔΑ: Ψ5ΕΘΩ1Δ-ΓΝΙ
06/03/2020
Αρ. Πρωτ.: 1188
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020 (1-2/14-2-2020)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: 6ΒΑ2Ω1Δ-Ι2Ω
06/03/2020
Αρ. Πρωτ.: Β/262
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Παροχή υπηρεσίας για την ενσωμάτωση παρατηρήσεων του ΓΠΣ Δήμου Σκοπέλου
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: ΩΡΣΚΩ1Δ-ΞΚΜ
06/03/2020
Αρ. Πρωτ.: 1761
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ & ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ (ΑΝΑΓΩΣΤΑΡΑΣ ΧΡ.) μηνός Μαρτίου 2020
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: ΩΔ09Ω1Δ-217
05/03/2020
Αρ. Πρωτ.: Β/247
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ & ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ μηνός Μαρτίου 2020
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: 9ΩΘΡΩ1Δ-ΠΛΟ
05/03/2020
Αρ. Πρωτ.: Β/248
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
1 992 993 994 995 996 1.046