Τρίτη 25 Ιουνίου 2024
Logo Δήμου Σκοπέλου
Επιτελικές Υπηρεσίες
Share It!
Αρμοδιότητες

Οι αρμοδιότητες των επί μέρους οργανικών μονάδων που ανήκουν στις Επιτελικές Υπηρεσίες μπορούν να αναγνωστούν επιλέγοντας και πατώντας πάνω στην αντίστοιχη υπαγόμενη υπηρεσία απτο δεξιά πλάγιο μενού.