Τετάρτη 29 Μαΐου 2024
Logo Δήμου Σκοπέλου
Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες με έδρα τo Κλήμα
Share It!
Αρμοδιότητες

Οι αρμοδιότητες των επί μέρους οργανικών μονάδων που είναι εγκατεστημένες στη Κλήμα μπορούν να αναγνωστούν πατώντας πάνω στην αντίστοιχη υπαγόμενη υπηρεσία απ’το πλάγιο μενού.