Πέμπτη 25 Ιουλίου 2024
Logo Δήμου Σκοπέλου
Δελτία Τύπου
Share It!
Τετάρτη 27.09.2023
Σχέδιο δράσης για την ισότητα των φύλων

Ο Δήμος Σκοπέλου  έχει ήδη ένα σημαντικό αριθμό από γυναίκες εργαζόμενες οι οποίες αναλαμβάνουν διάφορους ρόλους σε όλα τα τμήματά του.

Όλες οι γυναίκες και όλοι οι άνδρες που εργάζονται για τον Δήμο συνεισφέρουν

ενεργά σε όλες τις διευθύνσεις και τμήματα του Δήμου Σκοπέλου.

Παράλληλα σημαντικό είναι να αναφερθεί πως οι μισές θέσεις των Προϊσταμένων Διεύθυνσης του Δήμου Σκοπέλου κατέχονται από γυναίκες.

Βασιζόμενοι στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων, ο Δήμος Σκοπέλου  συντάσσει το ακόλουθο σχέδιο δράσης, το οποίο προσπαθεί όχι μόνο να βοηθήσει τις γυναίκες να εισέλθουν στο χώρο της δημόσιας διοίκησης και να μπορέσουν να προοδεύσουν σε αυτόν, αλλά και να ευαισθητοποιήσει τους εργαζόμενους σε θέματα που σχετίζονται με το φύλο.

Μία ολιστική σειρά από δράσεις έχει καλυφθεί με σκοπό την σταδιακή εξάλειψη των περιστατικών έμφυλης βίας και την διάνοιξη δρόμων προς ένα πραγματικά ισότιμο εργασιακό περιβάλλον.

Το σχέδιο είναι προς σύνταξη και έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Οι βασικοί άξονες του σχεδίου είναι:

  • Ενδυνάμωση της επιρροής και της πρωτοβουλίας των γυναικών

i)Διενέργεια σεμιναρίων ηγεσίας για γυναίκες

  1. ii) Δημιουργία διαχειριστικής εργαλειοθήκης για γυναίκες

iii) Συμμετοχή του Δήμου σε περισσότερα Ευρωπαϊκά

έργα που στοχεύουν στο συγκεκριμένο θέμα

  • Πρόληψη περιστατικών έμφυλης βίας
  1. i) Διεξαγωγή εργαστηρίων μη βίαιων μεθόδων επικοινωνίας
  2. ii) Πρόσβαση των γυναικών σε δωρεάν ψυχολογική υποστήριξη

iii) διαδικτυακές συμβουλευ τικές συνεδρίες ή/και γραμμή υποστήριξης

  1. iv) Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για την αποφυγή, την αναγνώριση και την αναφορά διακρίσεων και συμπεριφορών κακοποίησης ή έμφυλης βίας
  2. v) προώθηση της συμβουλευτικής ομοτίμων μεταξύ εργαζομένων για την δια-

σφάλιση μη διακρίσεων και έμφυλης ισότητας

  • Ευκολότερη ενσωμάτωση των γυναικών μετά από άδεια μητρότητας

Παροχή σεμιναρίων γύρω από την ισορροπία της εργασιακής και προσωπικής ζωής

  • Ευέλικτη εργασία

Ευέλικτο εργασιακό ωράριο

Εργασία εξ αποστάσεως