Τρίτη 21 Μαΐου 2024
Logo Δήμου Σκοπέλου
Share It!
Πέμπτη 8.12.2022
Πρόσληψη ενός (1) ατόμου ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών με σύμβαση ΙΔΟΧ

                                          ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Δήμος Σκοπέλου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει ένα  (1) άτομο  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση της Πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σκοπέλου” με κωδικό ΟΠΣ 5003116 στο επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2014-2020» του Δήμου Σκοπέλου, με χρονική διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης έως τη λήξη της Πράξης  (30-10-2023) με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης της Πράξης, ως εξής:

 

Με την Ανακοίνωση ΣΟΧ 4/2022:

Ένα  (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ /ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ -κωδικός θέσης 101

Οι σχετικές Ανακοινώσεις, τα Παραρτήματα του ΑΣΕΠ,  Έντυπο Αίτησης (ΣΟΧ.12 ), θα είναι αναρτημένα στα δημοτικά καταστήματα και την ιστοσελίδα  του Δήμου.

Η υποβολή των αιτήσεων, συνοδευόμενες με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, θα γίνεται είτε ηλεκτρονικά (prosopiko@skopelos.gov.gr), είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:Δήμος Σκοπέλου, Τ.Κ. 37003, Σκόπελος Μαγνησίας, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών, υπόψη κας Γκίκα Βασιλικής (τηλ. επικοινωνίας: 2424350108) και αρχίζει την Παρασκευή 09/12/2022 και θα διαρκέσει έως και την Δευτέρα  19/12/2022.