Τρίτη 25 Ιουνίου 2024
Logo Δήμου Σκοπέλου
Προσκλήσεις Συνεδριάσεων
Share It!
Παρασκευή 26.08.2022
“Πρόσκληση σύγκλησης 9ης έκτακτης – κατεπείγουσας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σκοπέλου”

Στην 9η (έκτακτη – κατεπείγουσα, δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σκοπέλου καλούνται τα μέλη του, την  29-08-2022 ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 20:00, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 78 του Ν. 4954/2022  και  τις διατάξεις των  άρθρων 67 και  5 του Ν.3852/2010.