Τρίτη 21 Μαΐου 2024
Logo Δήμου Σκοπέλου
Προσκλήσεις Συνεδριάσεων
Share It!
Τρίτη 9.08.2022
Πρόσκληση σύγκλησης 29ης (κατεπείγουσας, δια περιφοράς) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε σε 29η (κατεπείγουσα, δια περιφοράς) Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του  Δήμου Σκοπέλου, την  10-08-2022 ημέρα  Τετάρτη  και ώρα 09:00 έως 09:30, με θέματα:

  • «Επικαιροποίηση της με αρ. 192/2021 Α.Ο.Ε. ‘’Εγκριση του από 26/10/2021 Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την «iSkopelos – Ανάπτυξη Ολοκληρωμένης Ψηφιακής Διαδραστικής Εφαρμογής Κινητών Συσκευών για την Προβολή των Τοπικών Φυσικών και Πολιτιστικών Τουριστικών Πόρων της Περιοχής του Δήμου Σκοπέλου», ενδεικτικού προϋπολογισμού 68.138,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% ‘’»
  • «Επικαιροποίηση της με αρ. 193/2021 Α.Ο.Ε. ‘’Έγκριση του από 26/10/2021 Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού του «Ολοκληρωμένου Ευφυούς Συστήματος Έγκαιρης Πυρανίχνευσης για Δασικές Εκτάσεις του Δήμου Σκοπέλου», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 52.204,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%’’»