Τρίτη 25 Ιουνίου 2024
Logo Δήμου Σκοπέλου
Προσκλήσεις Συνεδριάσεων
Share It!
Πέμπτη 4.08.2022
Πρόσκληση σύγκλησης 28ης (τακτικής, δια περιφοράς) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπή

Καλείστε σε 28η (τακτική,  δια περιφοράς) Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του  Δήμου Σκοπέλου, για τα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. «Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την αγορά ακινήτου, όμορου προς το κτίριο του κινηματογράφου «ΟΡΦΕΑΣ»»
 2. «Περί απόδοσης πιστώσεων επί της αριθμ. 11/2022 Απόφ. Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σκοπέλου με θέμα ‘’Πάγια Προκαταβολή του Δήμου Σκοπέλου οικον. έτους 2022’’»
 3. «Διοργάνωση και εξειδίκευση πίστωσης για την υλοποίηση καλοκαιρινής πολιτιστικής εκδήλωσης του Δήμου Σκοπέλου έτους 2022»
 4. «Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για τη σύνταξη εκθέσεως απόψεων των άρθρων 129 και 149 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου, παράσταση, σύνταξη και κατάθεση υπομνήματος, ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου, στη δικάσιμο της 06-10-2022 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή διακοπή συνεδρίαση, προς υποστήριξη ασκηθείσας από 31-12-2018 με αρ. καταχ. ΠΡ517/31-12-2018 προσφυγής του Δήμου Σκοπέλου κατά του Ελληνικού Δημοσίου και κατά των υπ’ αριθ. 713/07-11-2018 έως και 744/07-11-2018, ήτοι 32 πράξεων βεβαίωσης παραβάσεων και επιβολής προστίμων του Λιμενάρχη Σκιάθου, λόγω μη πρόσληψης ναυαγοσώστη στις πολυσύχναστες παραλίες του Δήμου («Πάνορμος» και «Μηλιά»), στο χρονικό διάστημα από 01-06-2018 έως 29-09-2018»
 5. «Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για τη σύνταξη εκθέσεως απόψεων των άρθρων 129 και 149 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου, παράσταση, σύνταξη και κατάθεση υπομνήματος για τη δικάσιμο της 15-12-2022 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ή διακοπή δικάσιμο, προς απόκρουση της από 18-05-2020 με αριθ. κατάθ. ΑΓ85/28-05-2020 αγωγής του Παναγιώτη Καλογήρου του Κωνσταντίνου, κατοίκου Κλήματος Σκοπέλου, κατά του Δήμου Σκοπέλου, με την οποία αιτείται την καταβολή αποζημιώσεως ποσού 235.991,13 ευρώ, πλέον τόκων και δικαστικής δαπάνης»
 6. «Σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Σκοπέλου»
 7. «Κατάρτιση των όρων δημοπράτησης κοινοχρήστου χώρου έμπροσθεν του ακινήτου πρώην ιδιοκτησίας Κ. Σίσκου που βρίσκεται στη θέση Μώλος – Παλιό Λιμάνι Σκοπέλου της Κοινότητας Σκοπέλου του Δήμου Σκοπέλου»
 8. «Αποδοχή επιχορήγησης-κατανομή σε ΚΑ και 12η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2022»
 9. «Περί απόδοσης πιστώσεων επί της υπ’ αριθμ. 12/2022 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σκοπέλου με θέμα ‘’Πάγια Προκαταβολή της Κοινότητας Σκοπέλου οικον. έτους 2022’’»
 10. «Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Ενίσχυση Της Ενεργειακής Απόδοσης Γυμνασίου Με Λυκειακές Τάξεις Γλώσσας Σκοπέλου»»
 11. «Καθορισμός διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης της μελέτης με τίτλο «Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Σκοπέλου» προεκτιμώμενης αμοιβής 27.105,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) και έγκριση των υπ’ αριθ. 8/2022 τευχών ανάθεσής της (σκοπιμότητα μελέτης, τεύχος τεχνικών δεδομένων, τεύχος προεκτιμώμενων αμοιβών, συγγραφή υποχρεώσεων)»
 12. «Αποδοχή της ένταξης της πράξης: «Πράσινο σημείο και σταθμός μεταφόρτωσης ανακυκλώσιμων υλικών (Σ.Μ.Α.Υ.) Δήμου Σκοπέλου»»