Τετάρτη 24 Ιουλίου 2024
Logo Δήμου Σκοπέλου
Άρθρα
Share It!
Τρίτη 18.10.2022
Έκδοση Πιστοποιητικού Εγγυτέρων Συγγενών

Για την έκδοση Πιστοποιητικού Εγγυτέρων Συγγενών θα χρειαστεί να προσκομίσετε:

  1. Την συνημμένη αίτηση προς τον Δήμο.
  2. Αντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας
  3. Ληξιαρχική πράξη θανάτου. Εάν είναι πριν το 2013 από τον Δήμο, αν είναι μετά το 2013 από το gov.gr