Σάββατο 22 Ιουνίου 2024
Logo Δήμου Σκοπέλου
Αταξινόμητα
Share It!
Τετάρτη 5.07.2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ της πράξης: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΦΑΡΟΣ ΓΟΥΡΟΥΝΙ ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ»

μ3

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014–2020»

M1M2

ΔΡΑΣΗ4.3.4.

Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις

Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014–2020» με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

της πράξης:

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΦΑΡΟΣ ΓΟΥΡΟΥΝΙ ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ»

Αρ. Πρωτ. 4314 /04-07-2023 ( Ορθή Επανάληψη )

Ο Δικαιούχος, Δήμος Σκοπέλου προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό [ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)] για την ανάθεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΦΑΡΟΣ ΓΟΥΡΟΥΝΙ ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ»,CPV σε 45233123-7 (Κατασκευαστικές εργασίες για δευτερεύουσες οδούς),Κωδικός ΝUTSEL613,με προϋπολογισμό 403.145,16€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ, με προϋπολογισμό 394.425,37€ (δαπάνη εργασιών ,ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Το παρόν έργο αφορά στην αποκατάσταση της βατότητας και κυκλοφορίας των υφιστάμενων διανοιγμένων χωμάτινων οδών στη νήσο Σκόπελο επιτυγχάνοντας τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας και την πρόσβαση με ασφάλεια της διαδρομής ΦΑΡΟΣ ΓΟΥΡΟΥΝΙ του Δήμου Σκοπέλου

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο, «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό 201097, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής(www.skopelos.gov.gr)

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας οδοποιίας και που είναι εγκατεστημένα σε:

α)σε κράτος μέλος της Ένωσης,
β)σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου(Ε.Ο.Χ.),
γ)σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1,2,4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ)σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων
Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια:
Δεν απαιτείται οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια.

 

Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, για το χρονικό διάστημα που εξακολουθούν να ισχύουν οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 65 του π.δ.71/2019,δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ.4 του ν.3669/2008,όπως ισχύει.

Μετά από τη λήξη των ως άνω μεταβατικών διατάξεων και την πλήρη έναρξη ισχύος του π.δ71/2019, οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε., δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο64 αυτού»..
Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα:i
«Οι μεμονωμένοι οικονομικοί φορείς πρέπει να περιλαμβάνουν στη βασική τους στελέχωση τουλάχιστον:
Έναν(1) τεχνικό με ελάχιστη εμπειρία εννέα (9) έτη. Εναλλακτικά, μπορεί να αντικατασταθεί ο ένας(1) τεχνικός με ελάχιστη εμπειρία εννέα(9) έτη από δύο(2) τεχνικούς με ελάχιστη εμπειρία έξι(6) έτη και ο ένας(1) εκ των δύο τελευταίων μπορεί να αντικατασταθεί από δύο(2) τεχνικούς με ελάχιστη εμπειρία τρία (3) έτη.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης».
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 24η.07.2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. και ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 25η.07.2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ., η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύμφωνα με αντίστοιχα άρθρα του ν.4412/2016.
Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά.

Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.

Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται παραπάνω, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ.1.2 έως 1.4 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αρ.117384/26-10 2017 (3821Β’) «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους οκτώ χιλιάδων εξήντα τριών ευρώ και εβδομήντα ενός λεπτών (8.062,90€) και ισχύ μέχρι τριάντα(30)ημέρες από την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δέκα (10) μήνες από την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών.
Το έργο είναι ενταγμένο στο μέτρο 4 του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014–2020 με Κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. (0036025718), συγχρηματοδοτείται από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και το ελληνικό δημόσιο και είναι εγγεγραμμένο στο ΠΔΕ με άριθμο 2022ΣΕ08210036.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 6 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ.

Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο, μέχρι ποσοστού 15% της αξίας της σύμβασης χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α

 

Για τη δημοπράτηση του έργου έχει εκδοθεί η υπ’αριθμ. 902/22.03.2023 (ΑΔΑ: 6Ζ1Β4653ΠΓ-Α0Ω).σύμφωνη γνώμη δημοπράτησης της Μονάδας Δημοσιών Επενδύσεων ΕΓΤΑΑ της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων της γενικής Γραμματεία Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο του Δήμου Σκοπέλου.

 

ΤοέργοχρηματοδοτείταιαπότοΠρόγραμμα”ΑγροτικήΑνάπτυξητηςΕλλάδας20142020″με

συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1.

Ο Κωδικός ΣΑΕ του έργου είναι ΣΑΕ:2022ΣΕ08210036

 

Σκόπελος, 04/07/2023

ΟΔικαιούχος

Δήμαρχος Σκοπέλου

 

 

 

Σταμάτιος Περίσσης

 

 

i Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις που να διασφαλίζουν ότι οι

οικονομικοί φορείς διαθέτουν την αναγκαία τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την

εκτέλεση της σύμβασης.Όλες οι απαιτήσεις πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογες με

το αντικείμενο της σύμβασης (πρβ. άρθρο 75 παρ.1 τελευταίο εδάφιο και αρ.75 παρ.4 του

ν.4412/2016). Οι εν λόγω απαιτήσεις καταρχάς καθορίζονται περιγραφικά στο παρόν

σημείο, χωρίς παραπομπή σε τάξεις/πτυχία του ΜΕΕΠ ή του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε ούτε σε

βαθμίδες/κατηγορίες του ΜΕΚ. Σε κάθε περίπτωση και για το μεταβατικό χρονικό διάστημα

ισχύος των άρθρων 80 έως 110 του ν.3669/2008, όπως αυτό προκύπτει από το άρθρο 65

του π.δ.71/2019 και την πλήρη έναρξη ισχύος του τελευταίου, επισημαίνεται ότι, η

αναθέτουσα αρχή μπορεί να περιγράφει τις σχετικές απαιτήσεις ανάλογα με τα

προβλεπόμενα στοπ.δ.71/2019,τηρουμένων των ειδικότερων ρυθμίσεων του άρθρου76

του ν.4412/2016 αναφορικά με τις πέραν των προβλεπόμενων απαιτήσεων για την εγγραφή

και κατάταξη σε τάξη των οικείων μητρώων του π.δ71/2019(Α΄112),αντίστοιχου

προϋπολογισμού ανά κατηγορία έργου..