Δευτέρα 20 Μαΐου 2024
Logo Δήμου Σκοπέλου
Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί Έργων
Share It!
Παρασκευή 12.08.2022
Διακήρυξη δημοπρασίας για την αγορά ακινήτου από το Δήμο Σκοπέλου, όμορου προς τον πολυχώρο “ΟΡΦΕΑΣ”.

Προκηρύσσεται δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την αγορά ακινήτου όμορου του πολυχώρου ΟΡΦΕΑΣ, στη Κοινότητα Σκοπέλου του Δήμου Σκοπέλου, προκειμένου να υπάρξει ασφαλής είσοδος και έξοδος από το συγκρότημα, σε δύο φάσεις, ως εξής:

Α) Εκδήλωση ενδιαφέροντος-αξιολόγηση προσφερόμενων ακινήτων.

Μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της παρούσας περίληψης διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Σκοπέλου τη προσφορά ενδιαφέροντος.

Β) Διενέργεια μειοδοτικού διαγωνισμού-ανακήρυξη μειοδότη.

Μετά την αξιολόγηση της αρμόδιας επιτροπής, θα οριστεί η μέρα και η ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας στην οποία θα κληθούν, με απόδειξη, να λάβουν μέρος εκείνοι από τους ενδιαφερόμενους των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα από την επιτροπή.

Το ακίνητο πρέπει να είναι όμορο του πολυχώρου ΟΡΦΕΑΣ και να έχει νόμιμους τίτλους ιδιοκτησίας, χωρίς βάρη. Δια του ακινήτου αυτού θα δημιουργηθεί ασφαλής είσοδος και έξοδος από το συγκρότημα.

 

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Γραφείο Προσόδων του Δήμου Σκοπέλου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Δ/νση: Δήμος Σκοπέλου,

Τηλέφωνο: 2424350116, FΑX: 2424023230.