Τρίτη 25 Ιουνίου 2024
Logo Δήμου Σκοπέλου
Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί Έργων
Share It!
Παρασκευή 31.12.2021
Διακήρυξη Ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού της «Προμήθειας υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Σκοπέλου και των Νομικών του Προσώπων έτους 2022-2023»

(Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ορίζεται η 10η Ιανουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00).