Πέμπτη 30 Μαΐου 2024
Logo Δήμου Σκοπέλου
Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί Έργων
Share It!
Παρασκευή 31.12.2021
Διακήρυξη Ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού της «Προμήθειας συστημάτων κάθετης διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων σε κάδους κοινής χρήσης του Δήμου Σκοπέλου»

(Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ορίζεται η 17η Ιανουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00)