Τρίτη 21 Μαΐου 2024
Logo Δήμου Σκοπέλου
Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί Υπηρεσιών & Προμηθειών
Share It!
Παρασκευή 21.04.2023
διαγωνισμός προμήθειας υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών.

Ο Αντιδήμαρχος Σκοπέλου

διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, η δημόσια σύμβαση
προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες
του Δήμου Σκοπέλου και των Νομικών του Προσώπων έτους 2023-2024», συνολικού
ενδεικτικού προϋπολογισμού 331.189,74 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%)