Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2024
Logo Δήμου Σκοπέλου
Αποφάσεις
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: 6ΓΠ3Ω1Δ-ΣΔ9
11/03/2020
Αρ. Πρωτ.: Β/271
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΔΑ: 6ΗΒ1Ω1Δ-ΑΗΤ
10/03/2020
Αρ. Πρωτ.: 1839
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Συζήτηση και λήψη απόφασης, όσον αφορά την προετοιμασία των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΔΑ: Ψ1ΔΞΩ1Δ-7ΒΨ
10/03/2020
Αρ. Πρωτ.: 1172
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΜΗΝΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020 ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ(ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΚΑΤΑ 10% ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4081/2012 ΑΡΘΡΟ 2 ΚΑΙ αρ. 102 Ν.4583/2018)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: 9ΡΕ9Ω1Δ-35Β
09/03/2020
Αρ. Πρωτ.: Β/267
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΜΗΝΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020 ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ(ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΚΑΤΑ 10% ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4081/2012 ΑΡΘΡΟ 2 ΚΑΙ αρ. 102 Ν.4583/2018)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: 9ΟΡΔΩ1Δ-ΤΒΡ
09/03/2020
Αρ. Πρωτ.: Β/268
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΜΗΝΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020 ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ(ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΚΑΤΑ 10% ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4081/2012 ΑΡΘΡΟ 2 ΚΑΙ αρ. 102 Ν.4583/2018)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: 6Ε4ΔΩ1Δ-ΙΤ6
09/03/2020
Αρ. Πρωτ.: Β/269
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΜΗΝΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020 ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: 9Ω3ΔΩ1Δ-ΘΓΠ
09/03/2020
Αρ. Πρωτ.: Β/270
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Προμήθεια υλικών για συντηρήσεις και επισκευές Κοινοτήτων (πάγια προκαταβολή κοινοτήτων)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: 6ΗΩ2Ω1Δ-Ο0Ε
09/03/2020
Αρ. Πρωτ.: 1818
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εκταταστάσεων Κοινοτήτων (πάγια προκαταβολή κοινοτήτων)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: 69Ξ3Ω1Δ-Π1Β
09/03/2020
Αρ. Πρωτ.: 1817
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΛΙΚΑ ΛΕΥΚΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΞΕΝΙΑ (ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: ΩΣΞΨΩ1Δ-Ψ1Γ
09/03/2020
Αρ. Πρωτ.: Α/289
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΑΫΛΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΧΕ Β.ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΚΑΙ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΔΑ: Ω015Ω1Δ-Π04
09/03/2020
Αρ. Πρωτ.: 1810
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
1 945 946 947 948 949 1.000