Τρίτη 25 Ιουνίου 2024
Logo Δήμου Σκοπέλου
Αποφάσεις
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΩΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 19/11/2019 ΕΩΣ 18/12/2019
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: Ψ2ΟΒΩ1Δ-ΓΓΤ
24/01/2020
Αρ. Πρωτ.: 684
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΦΗΥΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΣΟΝΑ ΛΑΡΙΣΗΣ ΑΠΟ 9/12/2019 ΕΩΣ 12/12/2019
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: 9ΠΞΞΩ1Δ-ΒΞ2
24/01/2020
Αρ. Πρωτ.: Β/54
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ (ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ) ΣΤΟ ΒΟΛΟ ΑΠΟ 6/12/2019 ΕΩΣ 11/12/2019 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 201/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: 6ΑΒΠΩ1Δ-ΑΞΥ
24/01/2020
Αρ. Πρωτ.: Β/52
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ (ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ) ΣΤΟ ΒΟΛΟ ΑΠΟ 27/11/2019 ΕΩΣ 29/11/2019 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 201/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: ΨΘΗΟΩ1Δ-ΓΩΞ
24/01/2020
Αρ. Πρωτ.: Β/53
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΑΜΥΓΔΑΛΑΚΗ ΑΛΑΞΑΝΔΡΑΣ) ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΟ 24/11/2019 ΕΩΣ 30/11/2019
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: Ψ8ΑΛΩ1Δ-Ψ4Γ
24/01/2020
Αρ. Πρωτ.: Β/55
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΚΕΠ ΣΚΟΠΕΛΟΥ (ΤΖΑΝΕΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ) ΣΤΟ ΒΟΛΟ ΑΠΟ 8/12/2019 ΕΩΣ 15/12/2019
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: Ψ167Ω1Δ-ΣΓ4
24/01/2020
Αρ. Πρωτ.: Β/57
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΠΡΟΒΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ) ΣΤΟ ΒΟΛΟ ΑΠΟ 8/12/2019 ΕΩΣ 14/12/2019
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: 6ΑΘ2Ω1Δ-ΨΑΖ
24/01/2020
Αρ. Πρωτ.: Β/59
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΛΗΞΙΑΡΧΟΥ (ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΣΗΜΩ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΜΗΝΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: 6ΖΧΧΩ1Δ-ΩΟ3
24/01/2020
Αρ. Πρωτ.: Β/60
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΟ ΒΟΛΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΠΟ 27/11/2019 ΕΩΣ 01/12/2019
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: 6Γ8ΓΩ1Δ-Α2Θ
24/01/2020
Αρ. Πρωτ.: Β/62
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΩΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 19/11/2019 ΕΩΣ 18/12/2019
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: ΩΑΒ8Ω1Δ-ΡΒΒ
24/01/2020
Αρ. Πρωτ.: Β/63
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: 6Α9ΤΩ1Δ-66Τ
24/01/2020
Αρ. Πρωτ.: Β/58
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: 6ΙΦΥΩ1Δ-8Η3
24/01/2020
Αρ. Πρωτ.: 682
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
1 1.051 1.052 1.053 1.054 1.055 1.070