Τρίτη 25 Ιουνίου 2024
Logo Δήμου Σκοπέλου
Δημοτικό Συμβούλιο
Share It!
Πέμπτη 6.07.2023
Απόφαση ΔΣ με θέμα: Έγκριση Κανονισμού στάσιμου εμπορίου Δήμου Σκοπέλου» (σχετ. η υπ΄ αριθ.  93/2023 απόφαση της Ο. Ε.)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

Πληροφορίες: Προβιά Αικατερίνη

Τηλέφωνο: 24243 50112

E-mail: kprovia@skopelos.gov.gr

 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 106/2023 

Α.Π.:4039  

ΗΜΕΡ. ΠΡΩΤ.:23-06-2023

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το Πρακτικό της  Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης (9ης)

του Δημοτικού Συμβουλίου Σκοπέλου

 

Θέμα: «Έγκριση Κανονισμού στάσιμου εμπορίου Δήμου Σκοπέλου» (σχετ. η υπ΄ αριθ.  93/2023 απόφαση της Ο. Ε.)

  

Στη Σκόπελο σήμερα, την 22α Ιουνίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30’’, το Δημοτικό Συμβούλιο Σκοπέλου συνήλθε σε έκτακτη-κατεπείγουσα μεικτή (δια ζώσης & τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (κτίριο Ξενία), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 3871/19-06-2023 πρόσκληση του Προέδρου του, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τα  οριζόμενα, στο άρθρο 11 του Ν. 5043/2023 (Α’ 91), εγκύκλιος 488/35496/25-04-2023 (ΑΔΑ: 6ΖΟΞ46ΜΤΛ6-6ΡΨ) και το άρθρο 67 του ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Άγγελος Ξηντάρης, διαπίστωσε την ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, δεδομένου ότι σε σύνολο 17 μελών συμμετείχαν στη συνεδρίαση οι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
01 Ξηντάρης Άγγελος (Πρόεδρος) 01 Τσουκαλάς Ευάγγελος
02 Βούλγαρης Αριστείδης 02 Παπαχρήστος Ηλίας
03 Σάββα-Γκόλια Μαρία 03 Λεμονής Κωνσταντίνος
04 Βαφίνης Νικόλαος 04 Αναγνώστου Γεώργιος
05 Κουκουρίνη-Φύβγα Σταματούλα (μετά την απαρτία) (τηλεδιάσκεψη) 05 Κατσάρης Δημήτριος
06 Ευσταθίου Ιωάννα (τηλεδιάσκεψη) 06 Ξηρογιάννης Ιωάννης
07 Σοφικίτου-Σίσκου Μαρία (τηλεδιάσκεψη) 07 Καρβέλη Σπυριδούλα
08 Ευσταθίου Δημήτριος    
09 Πατσής Ρηγίνος    
10 Ρόδιος Βασίλειος    

Ο Δήμαρχος κ. Σταμάτιος Περίσσης προσκλήθηκε και παρίσταται στη Συνεδρίαση.

Προσκλήθηκαν και παρίστανται στη συνεδρίαση ο Πρόεδρος της Κοινότητας Σκοπέλου κ. Παντελής Χρυσοφός  και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Γλώσσης κ. Αγάλος Φωτόπουλος.

Αν και προσκλήθηκε νόμιμα δεν παρίσταται στη συνεδρίαση, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Κλήματος κ. Βαρσαμάς-Χρήστος Καραγιώργος.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται η κα. Αικατερίνη Προβιά, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, καθώς από το σύνολο δεκαεπτά (17) μελών ευρέθησαν παρόντα εννέα (9) μέλη κατά την έναρξή της.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος ανέφερε πως  η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου έχει έκτακτο και κατεπείγοντα χαρακτήρα, καθώς  από τη μη έγκαιρη συζήτηση των εγγεγραμμένων θεμάτων  ελλοχεύει κίνδυνος για τα συμφέροντα του Δήμου και την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του, λόγω απώλειας προθεσμιών.

Τα μέλη ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίζουν ότι τα θέματα έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα και πρέπει να συζητηθούν. Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Ο Πρόεδρος, εισηγήθηκε το 7ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και στη συνέχεια έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Βούλγαρη Αριστείδη, ο οποίος ανέφερε τα εξής: Με την υπ’ αριθ. 93/2023 απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή, Εγκρίνει το σχέδιο Κανονισμού υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην εισήγηση της παρούσης, και το εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο για την λήψη απόφασης.

Στη συνέχεια ο Αντιδήμαρχος κ. Βούλγαρης Αριστείδης ανέφερε ότι, οι Κοινότητες Σκοπέλου, Γλώσσας και Νέου Κλήματος, γνωμοδότησαν θετικά για τον κανονισμό στάσιμου εμπορίου του Δήμου Σκοπέλου, στη συνέχεια ήρθε ως θέμα στην Οικονομική Επιτροπή, η οποία ενέκρινε και εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο, το σχέδιο Κανονισμού υπαίθριου στάσιμου εμπορίου. Προτείνω μόνο μια αλλαγή στο άρθρο 7 του Κανονισμού, όσον αφορά τις αποστάσεις, προτείνω λοιπόν η απόσταση από καντίνα σε καντίνα από 1χλμ να γίνει 50 μέτρα μεταξύ τους και τα 200 μέτρα να είναι η μικρότερη απόσταση του πωλητή από τα καταστήματα πώλησης συναφών προϊόντων, αυτό θα ισχύει και για τις τρείς Κοινότητες, Σκοπέλου, Γλώσσας και Κλήματος, κατά τα άλλα είναι αντιγραφή του νόμου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, ανταλλαγή γνωμών, έκθεση απόψεων (λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά) και αφού έλαβε υπόψη την υπ’ αριθ.  93/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

 

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει το σχέδιο Κανονισμού υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, ως κάτωθι:

«Άρθρο 1ο:

Αντικείμενο του Κανονισμού

Ο παρών Κανονισμός ρυθμίζει τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες χορήγησης αδειών και θέσεων του στάσιμου εμπορίου στο Δήμο Σκοπέλου σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου νόμου Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ 207/Α ́/5-11-2021)

“Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου, ρυθμίσεις για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και την απλούστευση πλαισίου δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση, βελτιώσεις στην επιμελητηριακή νομοθεσία, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και λοιπές επείγουσες διατάξεις”,

 

Άρθρο 2ο:

Νομοθετικό πλαίσιο

 

Ο παρών Κανονισμός εκδίδεται λαμβάνοντας υπόψη:

 1. Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α ́) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» άρθρο 94 παράγραφος 6 υποπαρ. 32 σύμφωνα με τον οποίο η έκδοση αποφάσεων για την ίδρυση, μετακίνηση, διάλυση και τον καθορισμό του τρόπου της εν γένει λειτουργίας λαϊκών αγορών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περιλαμβανομένης της χορήγησης επαγγελματικών και παραγωγικών αδειών συναφούς αντικειμένου έχει μεταβιβαστεί στους δήμους εκτός από την απόφαση τοποθέτησης των πωλητών στις λαϊκές αγορές, η οποία εκδίδεται από το Περιφερειακό Συμβούλιο , ανά Περιφερειακή Ενότητα .
 2. Το άρθρο 79 του Ν. 3463/2006: «Κανονιστικές Αποφάσεις»,
 3. 4849/2021 (ΦΕΚ 207/Α ́/5-11-2021) “Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου, ρυθμίσεις για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και την απλούστευση πλαισίου δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση, βελτιώσεις στην επιμελητηριακή νομοθεσία, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και λοιπές επείγουσες διατάξεις”,
 4. Τις διατάξεις του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α’): «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», ), που αφορούν τις μεταβατικές και εξουσιοδοτικές διατάξεις που αναφέρονται στα άρθρα 66 και 67 του «Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ 207/Α ́/5-11-2021) αντίστοιχα.
 5. Tην υπ’ αριθμ. 1/37698/03.04.2018 εγκύκλιο Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης με θέμα: «Εφαρμογή του ν. 4497/2017σχετικά με την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων»,
 6. Το Β.Δ. 24-9/20-10-1958 (ΦΕΚ 171/58 τεύχος Α): «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενο νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων»,
 7. Το άρθρο 3 του Ν. 1080/80: «Τέλος χρήσεως πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων»,
 8. Την Υγ. Διάταξη Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/21.06.2017 (ΦΕΚ 2161/23.06.2017 τεύχος Β’)
 9. Τις αριθ. αριθ. 9181/1-2-2022 (ΦΕΚ 433Β ́), 9170/1-2-2022 (ΦΕΚ 481Β ́) και 21061/25-2-2022 (ΦΕΚ 980Β ́)αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθώς επίσης και την αριθ. 18982/22-2-2022 (ΦΕΚ 925/Β/1-3-2022) κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Σημείωση:  Όπου στον παρόντα κανονισμό γίνεται αναφορά μόνο σε άρθρο, νοείται του Ν. 4849/2021

 

Άρθρο 3ο

Ορισμοί

 1. «Υπαίθριο εμπόριο»: Εμπορική δραστηριότητα που ασκείται σε υπαίθριο χώρο, δημόσιο ή ιδιωτικό, ιδιόκτητο ή μισθωμένο, και διακρίνεται σε εμπόριο σε οργανωμένες υπαίθριες αγορές, στάσιμο εμπόριο και πλανόδιο εμπόριο.
 2. «Στάσιμο εμπόριο»: η άσκηση υπαίθριας εμπορικής δραστηριότητας από πωλητή που δεν μετακινείται από το καθορισμένο από την αρμόδια αρχή σταθερό σημείο.
 3. «Φορέας λειτουργίας»: Ο δήμος ή η περιφέρεια που οργανώνει υπαίθριες αγορές και είναι αρμόδιος/α για την εύρυθμη λειτουργία τους, την αντιμετώπιση κάθε σχετικού ζητήματος που ανακύπτει όσον αφορά στην εν γένει λειτουργία τους και στη δραστηριοποίηση των πωλητών σε αυτές.
 4. «Πωλητής»: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο έχει χορηγηθεί άδεια, προκειμένου να δραστηριοποιείται στο υπαίθριο εμπόριο, από αρμόδια αρχή.
 5. «Παραγωγός πωλητής υπαίθριου εμπορίου»: ο παραγωγός που είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του ν. 3874/2010 (Α’ 151), δραστηριοποιείται στο υπαίθριο εμπόριο διαθέτοντας προς

πώληση αγροτικά προϊόντα αποκλειστικά ιδίας παραγωγής και στον οποίο έχει χορηγηθεί άδεια δραστηριοποίησης από αρμόδια αρχή.

 1. «Επαγγελματίας πωλητής υπαίθριου εμπορίου»: το φυσικό πρόσωπο, το οποίο δραστηριοποιείται στο υπαίθριο εμπόριο, διαθέτοντας προς πώληση τα είδη που ορίζονται με την απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 67 του Ν.4849/2021, τα οποία δεν προέρχονται από ιδία παραγωγή και στον οποίο έχει χορηγηθεί άδεια δραστηριοποίησης από αρμόδια αρχή.
 2. «Μεταποίηση»: η ουσιαστική τροποποίηση του πρωτογενούς προϊόντος που συμπεριλαμβάνει ιδίως τη θερμική επεξεργασία, το κάπνισμα, το αλάτισμα, την ωρίμανση, την αποξήρανση, το μαρινάρισμα, την εκχύλιση, την εξώθηση ή

τον συνδυασμό των παραπάνω μεθόδων.

 1. «Μεταποιημένα προϊόντα»: τα τρόφιμα που προέρχονται από τη μεταποίηση πρωτογενών προϊόντων. Τα προϊόντα αυτά είναι δυνατό να περιέχουν συστατικά τα οποία είναι αναγκαία για την παρασκευή τους ή τα οποία τους προσδίδουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.
 2. «Αγροτικά προϊόντα»: τα προϊόντα του εδάφους, της κτηνοτροφίας, της πτηνοτροφίας, της μελισσοκομίας, της θαλάσσιας αλιείας, της σπογγαλιείας, της οστρακαλιείας, της αλιείας εσωτερικών υδάτων, της υδατοκαλλιέργειας, της

δασοπονίας, της θηραματοπονίας και των κάθε είδους εκτροφών, καθώς και κάθε άλλο προϊόν που προέρχεται από την αγροτική εν γένει δραστηριότητα.

 1. «Άδεια παραγωγού πωλητή και επαγγελματία πωλητή»: Η άδεια που χορηγείται από την αρμόδια αρχή σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, παραγωγούς πωλητές και επαγγελματίες πωλητές αντίστοιχα, προκειμένου να δραστηριοποιούνται στο υπαίθριο εμπόριο.
 2. Ο.Π.Σ.Α.Α.»: Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Ανοιχτή Αγορά», του άρθρου 56, στο οποίο καταχωρούνται όλα τα στοιχεία που αφορούν στη σύννομη λειτουργία του υπαίθριου εμπορίου και τηρείται σχετική βάση δεδομένων. Το Ο.Π.Σ.Α.Α. μπορεί να αξιοποιείται, μεταξύ άλλων, κατά τη διενέργεια ελέγχων από τα αρμόδια όργανα ελέγχου για το υπαίθριο εμπόριο.

 

Άρθρο 4°

Αρμόδιες αρχές

 

1.Αρμόδια αρχή για το στάσιμο εμπόριο είναι ο Δήμος Σκοπέλου, εντός των ορίων του οποίου χορηγείται η θέση δραστηριοποίησης στο στάσιμο εμπόριο.

 1. Ο Δήμος έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Τον καθορισμό του ύψους του τέλους κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για δραστηριοποίηση στο στάσιμο εμπόριο, εντός των ορίων του οικείου δήμου, του τρόπου πληρωμής του, καθώς και κάθε άλλου σχετικού ζητήματος.

β) Την έκδοση προκήρυξης για τη χορήγηση αδειών και θέσεων για δραστηριοποίηση στο στάσιμο εμπόριο και τη διενέργεια της σχετικής διαδικασίας.

γ) Την έκδοση, τη χορήγηση και την ανανέωση των αδειών και των θέσεων για δραστηριοποίηση στο στάσιμο εμπόριο.

δ) Τη μεταβίβαση των αδειών και των θέσεων για δραστηριοποίηση στο στάσιμο εμπόριο.

ε) Τη διαπίστωση της συνδρομής των λόγων απώλειας της θέσης πωλητή, σύμφωνα με το άρθρο 21.

στ) Την εποπτεία της διαδικασίας αναπλήρωσης – υποβοήθησης πωλητή που δραστηριοποιείται στο στάσιμο εμπόριο, ή της πρόσληψης υπαλλήλου από αυτόν, σύμφωνα με όσα προβλέπονται από το άρθρο 22, και την ενημέρωση του Ο.Π.Σ.Α.Α.

 

 

Άρθρο 5ο

Άδειες

Για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, απαιτείται κατοχή άδειας που βρίσκεται σε ισχύ και διακρίνεται σε α)άδεια παραγωγού πωλητή στο στάσιμο εμπόριο και β) άδεια επαγγελματία πωλητή στο στάσιμο εμπόριο.

Α) Παραγωγοί πωλητές στάσιμου εμπορίου:

 1. Η άδεια παραγωγού πωλητή είναι προσωποπαγής και χορηγείται αποκλειστικά για την πώληση αγροτικών προϊόντων και προϊόντων οικοτεχνίας, με την έννοια των περ. 19 και 20 του άρθρου 2 ιδίας παραγωγής. Τα είδη που μπορεί να πωλεί ο κάτοχος άδειας παραγωγού υπαίθριου εμπορίου ορίζονται με την απόφαση της παρ. 2 του άρθρου67. Η άδεια παραγωγού πωλητή στάσιμου εμπορίου χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι επαγγελματίες αγρότες, με την έννοια της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3874/2010 (Α’ 151

Β) Επαγγελματίες πωλητές στάσιμου εμπορίου:

Η άδεια επαγγελματία πωλητή στο υπαίθριο εμπόριο είναι προσωποπαγής και χορηγείται σε φυσικό πρόσωπο στο οποίο δεν έχει χορηγηθεί άλλη άδεια πωλητή υπαίθριου εμπορίου, για πώληση ειδών που δεν προέρχονται από ιδία παραγωγή. Τα είδη που μπορεί να πωλεί ο κάτοχος άδειας επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου ορίζονται με την απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 67.

 

Άρθρο 6ο

Πωλητές που δραστηριοποιούνται στο στάσιμο εμπόριο

 

 1. Στο στάσιμο εμπόριο μπορούν να δραστηριοποιούνται ως πωλητές:

α) Σε δημόσιο και δημοτικό χώρο, ιδιόκτητο ή μισθωμένο:

αα) οι κάτοχοι άδειας παραγωγού πωλητή στάσιμου εμπορίου στους οποίους έχει χορηγηθεί αντίστοιχη θέση,

αβ) οι κάτοχοι άδειας επαγγελματία πωλητή στάσιμου εμπορίου στους οποίους έχει χορηγηθεί αντίστοιχη θέση.

β) Σε ιδιωτικό χώρο:

βα) πωλητές που λειτουργούν κινητές καντίνες, με την έννοια της περ. 21 του άρθρου 2, εφόσον έχουν ακολουθήσει τη διαδικασία γνωστοποίησης του ν. 4442/2016 (Α’ 230) και τηρούν τις ελάχιστες αποστάσεις βάσει των αποφάσεων της

παρ. 2 του άρθρου 51 και της παρ. 9 του άρθρου 67,

ββ) οι κάτοχοι άδειας παραγωγού πωλητή στο στάσιμο εμπόριο, εφόσον δραστηριοποιούνται στον χώρο της παραγωγής των πωλούμενων ειδών (αγροτεμάχιο ή αλιευτικό σκάφος ή μονάδα υδατοκαλλιέργειας),

γ) οι υφιστάμενοι κάτοχοι άδειας δραστηριοποίησης στο στάσιμο εμπόριο στους οποίους έχει παραχωρηθεί αντίστοιχη θέση πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Οι άδειες και οι θέσεις των τελευταίων παραμένουν σε ισχύ και

ανανεώνονται σύμφωνα με το Ν. 4849/2021.

 1. Κάθε πωλητής της παρ. 1 δεν μπορεί να κατέχει περισσότερες από μία (1) θέσεις δραστηριοποίησης στο στάσιμο εμπόριο σε κάθε Δήμο.
 2. Στο στάσιμο εμπόριο μπορούν να δραστηριοποιούνται ως πωλητές μόνο φυσικά πρόσωπα.

 

Άρθρο 7ο

Θέσεις άσκησης στάσιμου εμπορίου

 

 1. Οι νέες θέσεις άσκησης στάσιμου εμπορίου που θα χορηγούνται εφεξής με τον Ν. 4849/2021, θα βρίσκονται σε υπαίθριους δημόσιους ή δημοτικούς ή ιδιόκτητους ή μισθωμένους ή ιδιωτικούς χώρους και η χορήγησή τους θα γίνεται βάσει αντίστοιχης χωροταξικής μελέτης όπου θα λαμβάνονται υπόψη η ομαλή πρόσβαση σε κατοικίες και επιχειρήσεις, η ανεμπόδιστη διέλευση ατόμων με κινητικά προβλήματα και οι επιπτώσεις στην κυκλοφορία πεζών και οχημάτων καθώς και ελάχιστες αποστάσεις όπως παρακάτω:

Οι θέσεις άσκησης στάσιμου υπαίθριου εμπορίου δεν επιτρέπεται να είναι:

 

 

Α) Για τον Αστικό ιστό της Κοινότητας Σκοπέλου

Εντός των λαϊκών αγορών καθώς και σε μικρότερη απόσταση των τριακοσίων (300) μέτρων από τα άκρα αυτών

 • Μικρότερη των διακοσίων (200) μέτρων από καταστήματα πώλησης συναφών προϊόντων, από τον επιβατικό λιμένα και τους σταθμούς λεωφορείων της μικροσυγκοινωνίας, από οργανωμένους και επισκέψιμους αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, μνημεία και εκκλησίες, από οργανωμένες ξενοδοχειακές μονάδες, εισόδους σχολείων, νοσοκομείων.

Για πωλητές που λειτουργούν κινητές καντίνες η απόσταση δεν

επιτρέπεται να είναι μικρότερη πενήντα (50) μέτρων α) μεταξύ τους και

β )από καταστήματα πώλησης συναφών προϊόντων.

 • Μικρότερη των δέκα (10) μέτρων μεταξύ τους.

Β) Για όλες τις άλλες Κοινότητες καθώς και τους οικισμούς του Δήμου Σκοπέλου

Εντός των λαϊκών αγορών καθώς και σε μικρότερη απόσταση των εκατόν πενήντα (150) μέτρων από τα άκρα αυτών

 • Μικρότερη των διακοσίων (200) μέτρων από καταστήματα πώλησης συναφών προϊόντων, από τον επιβατικό λιμένα και τους σταθμούς λεωφορείων

της μικροσυγκοινωνίας, από οργανωμένους και επισκέψιμους αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, μνημεία και εκκλησίες, από οργανωμένες ξενοδοχειακές μονάδες, εισόδους σχολείων, νοσοκομείων

Για πωλητές που λειτουργούν κινητές καντίνες η απόσταση δεν

επιτρέπεται να είναι μικρότερη των πενήντα (50) μέτρων α) μεταξύ τους και

β)από καταστήματα πώλησης συναφών προϊόντων.

 • Μικρότερη των δέκα (10) μέτρων μεταξύ τους
 1. Κάθε θέση μπορεί να παραχωρείται σε περισσότερους από έναν πωλητές για διαφορετικά διαστήματα του έτους ή για διαφορετικές ημέρες ή ώρες δραστηριοποίησης. Δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη δραστηριοποίηση περισσότερων του ενός πωλητών στην ίδια θέση.
 2. Ο χώρος που θα καταλαμβάνει κάθε θέση μόνιμου στάσιμου εμπορίου δεν θα ξεπερνά τα οκτώ (8) τετραγωνικά μέτρα, το οποίο θα ορίζεται με ακρίβεια στην εκάστοτε προκήρυξη, με εξαίρεση δραστηριότητα καντίνας όπου ο χώρος κατάληψης θα είναι ο απαραίτητος για την εγκατάσταση της καντίνας.

Κατ’ εξαίρεση, ο Δήμος μπορεί να χορηγεί επιπρόσθετες προσωρινές θέσεις δραστηριοποίησης στο στάσιμο εμπόριο:

α) Από τον μήνα Μάιο έως και τον μήνα Σεπτέμβριο:

αα) σε ανέργους για παρασκευή και διάθεση πρόχειρων γευμάτων,

αβ) σε υφιστάμενους κατόχους άδειας και θέσης δραστηριοποίησης στο στάσιμο εμπόριο ή δικαιώματος για πλανόδια δραστηριοποίηση, στον οικείο Δήμο, αποκλειστικά για τη λειτουργία κινητής καντίνας ή φορητής εγκατάστασης

έψησης,

β) στην περίπτωση διοργάνωσης εκθέσεων, αθλητικών, ψυχαγωγικών, πολιτιστικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, σε υφιστάμενους κατόχους άδειας και θέσης δραστηριοποίησης στο στάσιμο εμπόριο ή δικαιώματος δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εμπόριο, στον οικείο Δήμο, αποκλειστικά για τη λειτουργία κινητής καντίνας, φορητής εγκατάστασης έψησης για τη διάθεση τροφίμων και ποτών στο πλαίσιο της εκδήλωσης.

 1. Οι όροι, η διαδικασία, η χρονική διάρκεια χορήγησης και τα ακριβή σημεία των θέσεων που παραχωρούνται, το τέλος που αντιστοιχεί σε κάθε θέση για το σύνολο του χρόνου δραστηριοποίησης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα ορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ειδικά για την περίπτωση αα) (σε ανέργους) η απόφαση του Δήμου θα ορίζει εκτός των άλλων ότι θα προηγείται δημόσια πρόσκληση που θα ανακοινώνονται οι θέσεις, ο αριθμός και λεπτομέρειες της διαδικασίας. Για τη συμμετοχή οι ενδιαφερόμενοι θα προσκομίζουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ, φωτ/φο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. Για την επιλογή των υποψηφίων πωλητών θα χρησιμοποιείται ως κριτήριο το οικογενειακό εισόδημα όπως εμφανίζεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα της ΓΓΔΕ του τελευταίου οικονομικού έτους. Ο υποψήφιος με το χαμηλότερο οικογενειακό εισόδημα προηγείται. Σε περίπτωση ισοβαθμίας διενεργείται κλήρωση.
 2. Το παρόν δεν εφαρμόζεται στις κινητές καντίνες που δραστηριοποιούνται σε κοινόχρηστους χώρους αιγιαλού και παλαιού αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, ως προς τις οποίες εφαρμόζεται ο ν. 2971/2001 (Α’ 285).

 

Άρθρο 8ο

Χρονική διάρκεια ισχύος αδειών

 

Η χρονική διάρκεια ισχύος των αδειών στο στάσιμο εμπόριο είναι πέντε (5) έτη.

Η ανανέωση των ανωτέρω αδειών μπορεί να ανανεώνεται για ίσο χρονικό διάστημα για απεριόριστες φορές μέχρι τη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος και σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 17 και τον παρόντα κανονισμό

 

Άρθρο 9ο

Διαδικασία χορήγησης αδειών και θέσεων στο στάσιμο εμπόριο

 

Οι άδειες πωλητή στο στάσιμο εμπόριο χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους ταυτόχρονα με τις αντίστοιχες θέσεις που τους παραχωρούνται κατόπιν προκήρυξης από τον Δήμο.

Θέση ή θέσεις δραστηριοποίησης μπορούν να χορηγούνται μόνο σε πρόσωπα που κατέχουν την αντίστοιχη άδεια.

Η άδεια πωλητή στο στάσιμο εμπόριο αναφέρει υποχρεωτικά τις αντίστοιχες θέσεις που έχουν παραχωρηθεί στον κάτοχό της.

Η ανανέωση της άδειας πωλητή στο στάσιμο εμπόριο συνεπάγεται την αυτοδίκαιη ανανέωση των θέσεων που αναφέρονται σε αυτήν.

Οι νέες άδειες πωλητών στο στάσιμο εμπόριο με τις αντίστοιχες θέσεις χορηγούνται κατόπιν έκδοσης προκήρυξης από τον Δήμο κατά προτεραιότητα και σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 16.

Στην προκήρυξη κατ ́ ελάχιστο περιλαμβάνονται , τα σημεία των παραχωρούμενων θέσεων και τα προϊόντα που επιτρέπεται να πωλούνται σε αυτές, το καταβαλλόμενο τέλος για το σύνολο του χρόνου δραστηριοποίησης, ο τρόπος

και ο χρόνος καταβολής του τέλους.

Οι υποψήφιοι πωλητές υποβάλλουν στην αρμόδια αρχή, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης, την αίτηση και τα δικαιολογητικά των αποφάσεων των παρ. 3 και 4 του άρθρου 67 [(21061/25-2-2022 (ΦΕΚ 980Β ́) και 9170/1-2-2022(ΦΕΚ 481Β ́) αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων αντίστοιχα)]

Αν δύο (2) ή περισσότεροι υποψήφιοι πωλητές συγκεντρώσουν τον ίδιο αριθμό μορίων προτεραιότητας, η χορήγηση της άδειας ή η παραχώρηση της θέσης γίνεται με δημόσια κλήρωση που διενεργείται με μέριμνα και ευθύνη της αρμόδιας για την έκδοση της προκήρυξης αρχής (Δήμος).

Με απόφαση του Δήμου συγκροτούνται γνωμοδοτική επιτροπή ελέγχου και αξιολόγησης των αιτήσεων, καθώς και γνωμοδοτική επιτροπή ενστάσεων από υπαλλήλους του Δήμου. Τα μέλη της γνωμοδοτικής επιτροπής ελέγχου και της

γνωμοδοτικής επιτροπής ενστάσεων δεν επιτρέπεται να συμπίπτουν. Η θητεία των μελών των επιτροπών είναι ετήσια.

Η συγκρότηση των ανωτέρω αναφερόμενων επιτροπών προηγείται της έκδοσης της προκήρυξης.

Κατά της απόφασης περί των αποτελεσμάτων της προκήρυξης χωρεί ένσταση από όποιον έχει έννομο συμφέρον, ενώπιον της αρμόδιας αρχής, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης των αποτελεσμάτων. Η απόφαση της αρμόδιας αρχής επί της ένστασης εκδίδεται εντός δέκα (10) ημερών από την άσκησή της. Κατά της απόφασης επί της ένστασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από όποιον έχει έννομο συμφέρον σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 63 έως 70 του ν. 2717/1999 (Α’ 97), περί Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, στο αρμόδιο διοικητικό πρωτοδικείο.

Μετά την έκδοση απόφασης και το πέρας της εξέτασης των ενστάσεων, ο Δήμος χορηγεί στους επιλεγέντες θέση άσκησης δραστηριοποίησης, εκδίδοντας σχετική άδεια στην οποία αναφέρονται τα στοιχεία της απόφασης των παρ. 7και 8 του άρθρου 67 και ενημερώνει το πληροφοριακό σύστημα Ο.Π.Σ.Α.Α.

 

Άρθρο 10ο

Όροι συμμετοχής υποψηφίων σε διαδικασία χορήγησης αδειών και παραχώρησης θέσεων με έκδοση προκήρυξης

 

α) Κάθε υποψήφιος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, όπου επιτρέπεται) μπορεί να συμμετέχει σε διαδικασία χορήγησης αδειών, θέσεων κατόπιν έκδοσης προκήρυξης για έναν μόνο τομέα υπαίθριου εμπορίου. Οι υφιστάμενοι κάτοχοι άδειας

πωλητή στο υπαίθριο εμπόριο συμμετέχουν αποκλειστικά σε διαδικασίες που αφορούν τον τομέα υπαίθριου εμπορίου όπου ήδη δραστηριοποιούνται.

β) Κάθε υποψήφιος μπορεί να συμμετέχει σε διαδικασία χορήγησης αδειών και παραχώρησης θέσεων με έκδοση προκήρυξης για τη διεκδίκηση μέχρι και τριών (3) θέσεων, με δυνατότητα επιλογής μόνο μίας (1) από αυτές. Αν

αναδειχθεί ως δικαιούχος για περισσότερες από μία (1) θέσεις, οφείλει να επιλέξει μία (1) από αυτές εντός προθεσμίας που ορίζεται στην εκδοθείσα προκήρυξη, παραιτούμενος αυτοδίκαια από τις υπόλοιπες. Εντός προθεσμίας που

ορίζεται στην εκδοθείσα προκήρυξη, ο υποψήφιος έχει δικαίωμα παραίτησης από τη θέση που καταλαμβάνει στην κατάταξη της βαθμολογίας για τη διεκδίκηση θέσης.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 15.

 

Άρθρο 11ο

Κριτήρια χορήγησης άδειας και θέσης

 

Τα κριτήρια για τη χορήγησης άδειας με τις αντίστοιχες θέσεις δραστηριοποίησης προσδιορίζονται σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα:

Για τους παραγωγούς πωλητές

 

Ηλικία

 

< 30 ετών 35 μόρια

30-35 ετών 30 μόρια

36-41 ετών 20 μόρια

>41 ετών 10 μόρια

 

Αριθμός τέκνων

 

≥ 4 τέκνα 30 μόρια

3 τέκνα 20 μόρια

2 τέκνα 10 μόρια

 

Αστεγία

Κατοχή βεβαίωσης αστεγίας για χρόνο άνω των δύο (2) ετών 10 μόρια

 

Εκπαίδευση

Κατοχή τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης συναφούς με το αντικείμενο της πρωτογενούς παραγωγής (από ελληνικό ή ισότιμο αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα της αλλοδαπής) 20 μόρια

Κατοχή τίτλου σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 5 μόρια

 

Εντοπιότητα

Ο παραγωγός διατηρεί το σύνολο των γεωργικών εκμεταλλεύσεων του εντός της περιφέρειας στην οποία αιτείται θέση για λαϊκή αγορά 5 μόρια

Μέγιστο επιτρεπόμενο άθροισμα μορίων: 100 μόρια

 

Για τους επαγγελματίες πωλητές

 

Για τους επαγγελματίες πωλητές η χορήγηση των θέσεων θα γίνεται ύστερα από κλήρωση μεταξύ των δικαιούχων.

Δικαιούχοι για την χορήγηση των αδειών με τις αντίστοιχες θέσεις είναι άνεργα άτομα: α) με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον και β) γονείς ή κηδεμόνες ανήλικών τέκνων με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον.

Ο Δήμος μεριμνά για την ασφαλή χωροθέτηση των θέσεων

 

Άρθρο 12ο

Ανανέωση άδειας

 

Η άδεια και οι θέσεις δραστηριοποίησης μπορούν να ανανεώνονται με την παρακάτω διαδικασία:

Ο πωλητής:

α) Υποβάλλει στην αρμόδια αρχή αίτημα για ανανέωση της άδειας δραστηριοποίησής του, εντός προθεσμίας τριάντα(30) ημερών από τη λήξη ισχύος της υφιστάμενης, καθώς και των αντίστοιχων θέσεων

β) Το αίτημα συνοδεύεται από τα στοιχεία που αναφέρονται στην απόφαση της παρ. 3 του άρθρου 67, (21061/25-2-2022 (ΦΕΚ 980Β ́) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων), , τα οποία πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ.

Θέσεις που χορηγούνται σε υφιστάμενους πωλητές και σε νέους πωλητές που λαμβάνουν άδεια με τον Ν. 4849/2021διατηρούνται για όσο χρόνο είναι σε ισχύ η άδειά τους.

 

Άρθρο 13ο

Μεταβίβαση άδειας παραγωγού και επαγγελματία πωλητή

 

Οι άδειες με τις αντίστοιχες θέσεις παραγωγού και επαγγελματία πωλητή μπορούν να μεταβιβάζονται με απόφαση της αρμόδιας αρχής στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Οριστική παύση δραστηριοποίησης λόγω συνταξιοδότησης, παραίτησης ή αναπηρίας του κατόχου σε ποσοστό τουλάχιστον ίσο με εξήντα επτά τοις εκατό (67%). Εντός έξι (6) μηνών από την οριστική παύση της δραστηριότητας, ο πωλητής μπορεί να μεταβιβάσει την άδεια, σε ένα από τα ενήλικα τέκνα ή τον/την σύζυγό του ή τον/την συμβίο/α του, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον ν. 4356/2015 (Α’ 181), ή τους/τις αδελφούς/αδελφές του, εφόσον ο τελευταίος/α πληροί τις προϋποθέσεις, προκειμένου να είναι κάτοχος της άδειας. Ο μεταβιβάζων πωλητής, εφόσον έχει εξοφλήσει τις οφειλές που αφορούν στις θέσεις που αναφέρονται στην άδεια, υποβάλλει στην αρμόδια αρχή σχετική αίτηση με την οποία δηλώνει το πρόσωπο στο οποίο επιθυμεί να μεταβιβαστούν η άδεια και οι θέσεις που αντιστοιχούν σε αυτήν, συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την απόφαση της παρ. 3 του άρθρου 67 .

Ο αποδέκτης της άδειας και των θέσεων υποβάλλει στην αρμόδια αρχή αίτηση αποδοχής της άδειας, συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά που προβλέπονται για τον τύπο άδειας που του μεταβιβάζεται, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην απόφαση της παρ. 3 του άρθρου 67 (21061/25-2-2022 (ΦΕΚ 980Β ́) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων)

β) Παύση δραστηριοποίησης λόγω θανάτου.

Εντός έξι (6) μηνών από την οριστική παύση της δραστηριότητας, τα ενήλικα τέκνα ή ο/η σύζυγός ή ο συμβίος/α, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον ν. 4356/2015, ή οι αδελφοί/αδελφές του κατόχου που απεβίωσε δύναται, μέσα σεέξι (6) μήνες από την ημερομηνία του θανάτου, να ζητήσει τη μεταβίβαση της άδειας δραστηριοποίησης του αποβιώσαντος πωλητή, στο πρόσωπό του, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις, προκειμένου να είναι κάτοχος της άδειας δραστηριοποίησης. Ο αποδέκτης της άδειας υποβάλλει στην αρμόδια αρχή, αίτηση αποδοχής της άδειας, συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά που προβλέπονται για τον τύπο άδειας που του μεταβιβάζεται, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην απόφαση της παρ. 3 του άρθρου 67, καθώς και με έγγραφη παραίτηση των υπολοίπων πιθανών δικαιούχων. Εφόσον η ανωτέρω αίτηση υποβληθεί εμπρόθεσμα από περισσότερους του ενός δικαιούχους, προηγείται αυτός που προτιμάται από τον αποβιώσαντα με δημοσιευμένη διάταξη τελευταίας βούλησης, και αν αυτή δεν υπάρχει, κατά σειρά προτεραιότητας τα ενήλικα τέκνα του, ο/η σύζυγός ή ο/η συμβίος/α και οι αδελφοί/αδελφές του με τα κριτήρια της παρ. 1 του άρθρου 16. Εφόσον υπάρχουν περισσότεροι του ενός διεκδικητές, η άδεια και οι θέσεις που αντιστοιχούν σε αυτήν αποδίδονται σε έναν από τους διεκδικητές κατόπιν διενέργειας δημόσιας κλήρωσης. Για την έκδοση απόφασης μεταβίβασης της άδειας από την αρμόδια αρχή απαιτείται η προηγούμενη εξόφληση από τον νέο κάτοχο όλων των οφειλών του αποβιώσαντα προκατόχου του που αφορούν στις θέσεις που αναφέρονται στην άδεια που μεταβιβάστηκε.

 • Ειδικά για τη μεταβίβαση της άδειας σε σύζυγο ή συμβίο/α, απαιτείται ο γάμος ή το σύμφωνο συμβίωσης να υφίσταται για πέντε (5) τουλάχιστον έτη.
 • Αν η αίτηση μεταβίβασης της άδειας δραστηριοποίησης πωλητή δεν υποβληθεί εντός της προθεσμίας των έξι (6)μηνών, η ισχύς της άδειας παύει αυτοδικαίως και αυτή δεν μπορεί πλέον να μεταβιβασθεί.
 • Απαγορεύεται σε κάτοχο άδειας δραστηριοποίησης στο υπαίθριο εμπόριο που μεταβίβασε αυτήν σε τρίτον, σύμφωνα με το παρόν, να αποκτήσει νέα άδεια ή να αποδεχθεί τη μεταβίβαση σε αυτόν υφιστάμενης άδειας δραστηριοποίησης στο υπαίθριο εμπόριο.
 • Απαγορεύεται η μεταβίβαση της άδειας δραστηριοποίησης πωλητή, η ισχύς της οποίας έχει ανασταλεί, για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 21 και για όσο χρόνο διαρκεί η αναστολή.
 • Η αρμόδια αρχή καταχωρεί την απόφαση αποδοχής της μεταβίβασης και την άδεια που μεταβιβάστηκε στο Ο.Π.Σ.Α.Α..

Για την έκδοση, θεώρηση, ανανέωση αδειών, προϋπόθεση αποτελεί η βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας περί μη οφειλής στο Δήμο εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην απόφαση της παρ. 3 του άρθρου 67.

 

Άρθρο 14ο

Αμοιβαία ανταλλαγή και αλλαγή θέσης δραστηριοποίησης στο υπαίθριο εμπόριο

 

Επιτρέπεται, με απόφαση της αρμόδιας αρχής, η αμοιβαία ανταλλαγή θέσης μεταξύ δύο (2) ή περισσότερων πωλητών που δραστηριοποιούνται στο στάσιμο εμπόριο στον Δήμο Σκοπέλου, κατόπιν αίτησής τους, κατά την κρίση της αρμόδιας αρχής.

 

Άρθρο 15ο

Αναστολή, παραίτηση και απώλεια θέσης –ανάκληση άδειας

 

 1. Η κατοχή συγκεκριμένης θέσης στο υπαίθριο εμπόριο αναστέλλεται αυτοδικαίως, αν δεν καταβληθεί από τον υπόχρεο το προβλεπόμενο τέλος για τη θέση, για χρονικό διάστημα δύο (2) συνεχόμενων μηνών. Η αρμόδια αρχή εκδίδει σχετική διαπιστωτική πράξη και αναρτά αυτήν εντός δέκα (10) ημερών στο Ο.Π.Σ.Α.Α..
 2. Η αναστολή της παρ. 1 αίρεται, εφόσον ο υπόχρεος για την καταβολή του οφειλόμενου τέλους προβεί στην εξόφλησή του εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών, ή πέντε (5) μηνών αν η αξία του οφειλόμενου τέλους είναι μεγαλύτερη από πεντακόσια (500) ευρώ, από την αυτοδίκαιη απώλεια της θέσης. Αν η προθεσμία του πρώτου εδαφίου παρέλθει άπρακτη, επέρχεται οριστική απώλεια της θέσης δραστηριοποίησης στο υπαίθριο εμπόριο. Ο Δήμος μπορεί να προκηρύξει εκ νέου τις απολεσθείσες θέσεις για το υπόλοιπο του αρχικού χρόνου ισχύος τους.
 3. Ο πωλητής που έχει απωλέσει οριστικά τη θέση δραστηριοποίησης στο υπαίθριο εμπόριο, έχει δικαίωμα συμμετοχής σε νέα προκήρυξη μόνο εφόσον εξοφλήσει την οφειλή που οδήγησε στην ανωτέρω απώλεια.
 4. Ο πωλητής που κατέχει άδεια ή θέση δραστηριοποίησης στο υπαίθριο εμπόριο μπορεί να παραιτείται οικειοθελώς από αυτές. Η παραίτηση υποβάλλεται εγγράφως στην αρμόδια αρχή που του χορήγησε την άδεια ή του παραχώρησε τη θέση ή το δικαίωμα δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εμπόριο. Αν στην άδεια δραστηριοποίησης αναφέρονται θέσεις δραστηριοποίησης, η παραίτηση εκτείνεται και σε αυτές. Η αρμόδια αρχή μπορεί να προκηρύξει εκ νέου τις ελεύθερες θέσεις, για το υπόλοιπο του αρχικού χρόνου ισχύος τους.
 5. Λόγοι απώλειας θέσης είναι επίσης

α) Η μη ανανέωση της άδειας δραστηριοποίησης στο υπαίθριο εμπόριο εντός της προθεσμίας της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 17.

β) Η διάθεση άλλων προϊόντων σε σχέση με εκείνα που αντιστοιχούν στην άδεια ή στη θέση η οποία του έχει χορηγηθεί. Στην περίπτωση αυτή, η απώλεια αφορά στο σύνολο των θέσεων δραστηριοποίησης.

γ) Η έλλειψη δραστηριοποίησης άνω των τριάντα (30) ημερών συνολικά, εντός ενός (1) ημερολογιακού έτους η οποία δεν οφείλεται σε: γα) ανωτέρα βία και

γβ) φυσική ή άλλη καταστροφή της παραγωγής του ή εξάντληση των αποθεμάτων των προϊόντων του, που οφείλεται στην πώληση αυτών (αφορά παραγωγό – πωλητή).

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή φυσικής ή άλλης καταστροφής της παραγωγής, ο πωλητής υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση, κατά περίπτωση, στον φορέα λειτουργίας της λαϊκής αγοράς, της αγοράς χειροτεχνών – καλλιτεχνών ή τον οικείο δήμο για στάσιμο εμπόριο.

δ) Η μη πώληση των προϊόντων σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) επί της δηλωθείσας στο Ο.Σ.Δ.Ε./Ε.Λ.Γ.Α. ποσότητας των ειδών πώλησης που αναφέρονται στην άδεια (αφορά παραγωγό πωλητή) κατά την ανανέωση της άδειας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 17, εκτός αν η μη πώληση οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας.

ε) Η βεβαίωση παράβασης κατά τη διενέργεια ελέγχου, από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα μη έκδοσης φορολογικής απόδειξης ταμειακής μηχανής για τρεις (3) φορές εντός ενός (1) έτους. Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου, επιβάλλεται στους παραβάτες ανάκληση όλων των θέσεων δραστηριοποίησής τους, η οποία συνεπάγεται ταυτόχρονη απώλεια δικαιώματος συμμετοχής σε προκήρυξη θέσης δραστηριοποίησης και πλανόδιας δραστηριοποίησης για δεκαπέντε (15) ημέρες.

Στις περ. β), γ) και ε), οι θέσεις του οφειλέτη πωλητή επαναπροκηρύσσονται για το υπόλοιπο του αρχικού χρόνου προκήρυξης, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος. Το τέλος καθορίζεται ανάλογα από την αρμόδια αρχή.

Στις περ. α) και δ), οι θέσεις ή το δικαίωμα δραστηριοποίησης του οφειλέτη πωλητή επαναπροκηρύσσονται για το σύνολο του χρόνου χορήγησης.

Για τις περ. α) έως στ) η αρμόδια αρχή εκδίδει διαπιστωτική πράξη, την οποία οφείλει να καταχωρήσει στο Ο.Π.Σ.Α.Α.

 1. Σε περίπτωση μη διατήρησης σε ισχύ και επικαιροποίησης των δικαιολογητικών της απόφασης της παρ. 3του άρθρου 67, με την επιφύλαξη των κατωτέρω, επέρχεται αυτοδικαίως απώλεια όλων των θέσεων δραστηριοποίησης, στο στάσιμο εμπόριο . Η αρμόδια αρχή εκδίδει σχετική διαπιστωτική πράξη.

Με μεταγενέστερη υποβολή των δικαιολογητικών εντός χρονικού διαστήματος ενός (1) μηνός από την αρχική καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους, ο πωλητής ανακτά τη θέση δραστηριοποίησης, στο στάσιμο εμπόριο. Σε αντίθετη περίπτωση, οι θέσεις και το δικαίωμα δραστηριοποίησης επαναπροκηρύσσονται, για το υπόλοιπο του αρχικού χρόνου προκήρυξης, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος. Το τέλος για τη θέση, καθορίζεται ανάλογα από την αρμόδια αρχή.

Ο προκάτοχος πωλητής έχει δικαίωμα συμμετοχής στην προκήρυξη της θέσης, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος.

 1. Στην περ. ε) της παρ. 5, ο πωλητής αποκτά θέση με τη διαδικασία της προκήρυξης, σύμφωνα με το παρόν και εφόσον παρέλθει ο χρόνος απώλειας δικαιώματος συμμετοχής σε προκήρυξη.
 2. Στις περιπτώσεις των παρ. 1, 5 και 6, για την απώλεια της θέσης ο φορέας στον οποίο δραστηριοποιούνταν ο πωλητής, ενημερώνει τον πωλητή και το Ο.Π.Σ.Α.Α.. Μετά από την ενημέρωση, ο πωλητής δεν δικαιούται να δραστηριοποιείται, έως ότου επανέλθει σε αυτήν, είτε λόγω θεραπείας των λόγων απώλειας είτε μέσω συμμετοχής σε προκήρυξη.
 3. Υφιστάμενες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, άδειες παραγωγού πωλητή και επαγγελματία πωλητή, καθώς και όσες εκδίδονται σύμφωνα με το Ν. 4849/2021, ανακαλούνται οριστικά στην περίπτωση θανάτου ή παραίτησης για

οποιονδήποτε λόγο του κατόχου, εφόσον δεν μεταβιβαστούν ή δεν γίνουν αποδεκτές από τους κληρονόμους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19.

 

Άρθρο 16ο

Αναπλήρωση, υποβοήθηση πωλητή και πρόσληψη υπαλλήλων

 

 1. Ο πωλητής, εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο, οφείλει να έχει αυτοπρόσωπη παρουσία στον χώρο πώλησης των προϊόντων του. Ο πωλητής μπορεί να αναπληρώνεται από ενήλικο πρόσωπο, εφόσον αυτό δεν κατέχει άδεια υπαίθριου εμπορίου του άρθρου 4, ως ακολούθως:

α) παραγωγός πωλητής υπαίθριου εμπορίου: από πρόσωπο με το οποίο έχει συγγένεια α’ βαθμού ή από τον/ την σύζυγο ή τον συμβίο/α, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον ν. 4356/2015 (Α’ 181), έως εννέα (9) μήνες ή από δηλωμένο υπάλληλο για χρονικό διάστημα έως έξι (6) μήνες, ανά ημερολογιακό έτος,

β) επαγγελματίας πωλητής υπαίθριου: από πρόσωπο με το οποίο έχει συγγένεια α’ βαθμού ή από τον/την σύζυγο ή τον συμβίο/α, υπό την έννοια της περ. α), ή από δηλωμένο υπάλληλο για χρονικό διάστημα έως έξι (6) μήνες ανά ημερολογιακό έτος.

Η αναπλήρωση της παρ. 1 παρατείνεται με απόφαση του φορέα λειτουργίας για λόγους αναπηρίας ή σε περίπτωση επιπλοκών εγκυμοσύνης (για τις γυναίκες κατόχους αδείας), κατόπιν σχετικής αίτησης, η οποία συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά από κέντρο πιστοποίησης αναπηρίας ή το αντίστοιχο ιατρικό πιστοποιητικό (για τις εγκύους). Επιτρέπεται, σε κάθε περίπτωση, η αναπλήρωση που γίνεται για λόγους που οφείλονται στο πρόσωπο του πωλητή λόγω ανωτέρας βίας.

 1. Ο παραγωγός και ο επαγγελματίας πωλητής μπορεί να υποβοηθούνται με την παράλληλη παρουσία προσώπου συγγένειας α’ ή β’ βαθμού ή από τον/την σύζυγο ή τον συμβίο/α, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην περ. α) της παρ.1. Η υποβοήθηση διαρκεί κατ’ ανώτατο χρονικό όριο έως τρεις (3) μήνες, ανά ημερολογιακό έτος.
 2. . Οι πωλητές δηλώνουν τα άτομα που τους αναπληρώνουν ή τους υποβοηθούν στην αρμόδια αρχή, μία φορά, στην αρχή κάθε ημερολογιακού έτους ή όποτε παραστεί ανάγκη, με κοινή αίτηση του πωλητή και του αναπληρωτή ή του

προσώπου που υποβοηθά τον πωλητή, ανάλογα με την περίπτωση του προσώπου που δηλώνεται. Η αίτηση του προηγούμενου εδαφίου περιλαμβάνει:

α) Τα στοιχεία ταυτότητας, τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) του αναπληρωτή ή του προσώπου που υποβοηθά τον πωλητή,

β) το χρονικό διάστημα της αναπλήρωσης ή της υποβοήθησης,

γ) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο προκύπτει ο βαθμός συγγένειας του πωλητή και του αναπληρωτή ή του προσώπου που υποβοηθά τον πωλητή ή τα στοιχεία της βεβαίωσης πρόσληψης του αναπληρωτή,

δ) πιστοποιητικό υγείας της υπό στοιχεία Υ1γ/Γ.Π/οικ. 35797/11.4.2012 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β’ 1199), σε ισχύ για τον αναπληρωτή ή το πρόσωπο που υποβοηθά τον πωλητή, και

ε) υπεύθυνη δήλωση του αναπληρωτή ότι δεν κατέχει άδεια παραγωγού ή επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου.

 1. Η αρμόδια αρχή, εντός των ορίων της οποίας δραστηριοποιείται ο πωλητής, ελέγχει την οικογενειακή κατάσταση του πωλητή ή τα στοιχεία πρόσληψης, καθώς και την ύπαρξη ή μη πιστοποιητικού υγείας σε ισχύ του αναπληρωτή και, σε θετική περίπτωση, εφόσον το χρονικό διάστημα αναπλήρωσης είναι σύμφωνο με το παρόν, ενημερώνει το πληροφοριακό σύστημα και τους αιτούντες, χορηγώντας βεβαίωση αναπλήρωσης ή υποβοήθησης, κατά περίπτωση, στην οποία αναφέρονται τα στοιχεία του φορέα, του κατόχου της θέσης – δραστηριοποίησης, καθώς και τα στοιχεία της αίτησης της παρ. 4.
 2. Επιτρέπεται η πρόσληψη υπαλλήλου από τον πωλητή, εφόσον ο υποψήφιος υπάλληλος δεν κατέχει άδεια παραγωγού ή επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου. Ο πωλητής γνωστοποιεί την πρόσληψη υπαλλήλου, που τον αναπληρώνει ή τον υποβοηθά, αυθημερόν στην αρμόδια αρχή υποβάλλοντας αίτηση για την έκδοση σχετικής βεβαίωσης πρόσληψης. Αν με την πρόσληψη συνάπτεται σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, ο πωλητής ενημερώνει κάθε φορά αμελλητί την αρμόδια αρχή και για την τυχόν ανανέωσή της. Για την πρόσληψη, τη λύση της σύμβασης εργασίας, καθώς και τους όρους εργασίας των υπαλλήλων εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.
 3. Απαγορεύεται η ταυτόχρονη αναπλήρωση από περισσότερους του ενός (1) αναπληρωτές. Εξαιρούνται οι κάτοχοι βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας υπαίθριου εμπορίου, οι οποίοι δύνανται να δραστηριοποιούνται

ταυτόχρονα σε περισσότερες από μία βραχυχρόνιες αγορές είτε μέσω αναπλήρωσης είτε μέσω πρόσληψης υπαλλήλων.

 1. Ο πωλητής ή ο αναπληρωτής του υποχρεούνται σε αυτοπρόσωπη παρουσία στον χώρο πώλησης των προϊόντων.

Το πρόσωπο που αναπληρώνει τον πωλητή είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για την άσκηση της δραστηριοποίησης.

 1. Για οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων της υποβοήθησης, της αναπλήρωσης και της πρόσληψης υπαλλήλου, τηνευθύνη ενημέρωσης της αρμόδιας αρχής έχει ο πωλητής.

10.Η αρμόδια αρχή ελέγχει αυτεπάγγελτα τα στοιχεία της υπεύθυνης δήλωσης του υπαλλήλου, καθώς και την ύπαρξη ή μη πιστοποιητικού υγείας σε ισχύ, ενημερώνει το πληροφοριακό σύστημα και χορηγεί βεβαίωση πρόσληψης στην οποία αναφέρονται τα στοιχεία του φορέα, καθώς και:

α) τα στοιχεία ταυτότητας, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και ο Α.Μ.Κ.Α. του υπαλλήλου,

β) η ημερομηνία πρόσληψης και γ) τα στοιχεία ταυτότητας και ο Α.Φ.Μ. του πωλητή-εργοδότη.

 1. Στην περίπτωση των αγρεργατών, που απασχολούνται σε παραγωγούς αγροτικών προϊόντων και παράλληλα εργάζονται ως λιανοπωλητές στις λαϊκές αγορές, ισχύουν τα αναφερόμενα στην παρ. 12 του άρθρου 7 του ν.3232/2004 (Α’ 48).
 2. Σε περίπτωση λύσης της σχέσης εργασίας, ο πωλητής υποχρεούται να ενημερώσει σχετικά την αρμόδια αρχή εντός προθεσμίας τριών (3) ημερών. Η αρμόδια αρχή, εντός προθεσμίας τριών (3) ημερών από την ημέρα που έλαβε γνώση της λύσης της σχέσης ενημερώνει σχετικά το Ο.Π.Σ.Α.Α.

13 Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους πωλητές που δηλώνονται από νομικά πρόσωπα. Η δήλωση αναπλήρωσης ή υποβοήθησης υποβάλλεται από το νομικό πρόσωπο στην αρμόδια αρχή.

 

Άρθρο 17°

Όροι διάθεσης προϊόντων

 

 1. Τα διατιθέμενα από τους πωλητές στο υπαίθριο εμπόριο, τρόφιμα, ανάλογα με το είδος τους, πρέπει να πληρούντους όρους ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις της ενωσιακής περί τροφίμων νομοθεσίας, τις σχετικές κατά περίπτωση προϊόντος διατάξεις της ειδικής εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας, τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (υπ’ αρ. 1100/9.9.1987 απόφαση του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου, Β’ 788), τους Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) της υπό στοιχεία91354/24.8.2017 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, (Β’ 2983) με την επιφύλαξη ειδικών κατά περίπτωση διατάξεων αρμοδιότητας του Γενικού Χημείου του Κράτους (ΓΧΚ), την απόφαση του Υπουργού Υγείας υπό στοιχεία Υ1γ/Γ.Π./ οικ.47829/23.6.2017 (Β’ 2161) «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων/ ποτών και άλλες διατάξεις» και των λοιπών υγειονομικών διατάξεων

Ειδικά για τα νωπά οπωροκηπευτικά εφαρμόζεται επίσης ο Κανονισμός (ΕΕ) 543/2011 (L 157). Τα είδη ζωικής προέλευσης, συμπεριλαμβανομένων και των νωπών ειδών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, καθώς και τα κατεψυγμένα προϊόντα γενικώς, πρέπει να διατηρούνται, να διακινούνται και να διατίθενται από ειδικά διασκευασμένα οχήματα, αυτοκίνητα ή ρυμουλκούμενα. Επιπλέον εφαρμόζεται το άρθρο 18 της υπ’ αρ. 15523/2006 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’ 1187) για τους οδηγούς ορθής πρακτικής και ο ν.

2969/2001 (Α’ 281).

2.Τα προς πώληση στο υπαίθριο εμπόριο είδη διατίθενται σύμφωνα με τους Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) με την επιφύλαξη ειδικών κατά περίπτωση διατάξεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων και του Γενικού Χημείου του Κράτους, και πρέπει να πληρούν τις διατάξεις των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Κεφάλαια Β και Γ του ν. 4308/2014, Α’ 251). Σε καμία περίπτωση, δεν πρέπει να συνιστούν παράνομη απομίμηση προϊόντων ή να διακινούνται κατά παράβαση των σχετικών με την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας διατάξεων ή διατάξεων της ενωσιακής τελωνειακής νομοθεσίας, του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265) και του ν.2969/2001 (Α’ 281).

 1. Κάθε πωλητής υπαίθριου εμπορίου, ο οποίος διακινεί βιομηχανικά – βιοτεχνικά μη εδώδιμα προϊόντα ή μεταποιημένα τρόφιμα απευθείας από ειδικά διασκευασμένο όχημα, καταλαμβάνει αριθμό μέτρων ίσο με το μήκος του οχήματός του, όχι όμως, άνω των οκτώ (8) μέτρων και σύμφωνα προς τα οριζόμενα στον κανονισμό λειτουργίας. Στην περίπτωση αυτή, δεν επιτρέπεται η ύπαρξη ξεχωριστού πάγκου, εκτός εάν το μήκος του οχήματος είναι μικρότερο από το οριζόμενο μήκος πάγκων για τις συγκεκριμένες κατηγορίες πωλούμενων ειδών, και εφόσον υπάρχει δυνατότητα από άποψη χώρου. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα διασκευασμένα οχήματα να διαθέτουν Έγκριση Τύπου, σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία της υπ’ αρ. 54795/2971/20/18.12.2020 κοινής υπουργικής απόφασης των υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών (Β’ 5946). Κατά τη διακίνηση και πώληση των τροφίμων τηρούνται οι απαιτήσεις του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού (ΕΚ) 852/2004 (L 139). Ειδικά, για τα τρόφιμα που συντηρούνται με ψύξη και κατάψυξη.

 

Άρθρο 18°

Διατιθέμενα προϊόντα –συνδυασμοί & αλλαγές προϊόντων- αντιστοίχιση ειδών παλαιότερων ρυθμίσεων που πωλούνται από επαγγελματίες πωλητές

 

Ι) Διατιθέμενα προϊόντα

Σύμφωνα με την αριθ. 18982/22-2-2022 (ΦΕΚ 925/Β/1-3-2022) κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (άρθρα 1 & 2) καθορίζονται τα είδη πώλησης για τους παραγωγούς και τους επαγγελματίες πωλητές όπως παρακάτω:

Α. Παραγωγοί Πωλητές:

Οι κάτοχοι άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου μπορούν να πωλούν αγροτικά προϊόντα, με την έννοια της παρ. 19 του άρθρου 2 του ν. 4849/2021 (Α’ 207), εφόσον τηρούνται όσα προβλέπονται στην ειδικότερη για κάθε προϊόν (βιολογικό ή μη) εθνική και ενωσιακή νομοθεσία και στον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. Τα αγροτικά προϊόντα που μπορούν να πωλούν οι κάτοχοι άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου εμπίπτουν, υποχρεωτικά, στις ακόλουθες κατηγορίες:

Κατηγορία 1. Προϊόντα του εδάφους (γεωργικά προϊόντα)

α) Καρποί δένδρων,

β) κηπευτικά προϊόντα,

γ) λαχανικά,

δ) άλλα αγροτικά προϊόντα, και ιδίως ελιές, καρύδια, κάστανα, όσπρια, ξηροί καρποί, αμπελόφυλλα, άνθη κολοκυθιού,

ε) τυποποιημένο ελαιόλαδο,

στ) εμφιαλωμένος οίνος,

ζ) προϊόντα απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών (διήμερων) της παρ. 5 του άρθρου 2969/2001 (Α’ 281),

η) άνθη, καλλωπιστικά φυτά, αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά και κηπευτικό χώμα το οποίο δεν έχει υποστεί βιομηχανική επεξεργασία,

θ) πολλαπλασιαστικό υλικό καλλιεργούμενων φυτικών ειδών, όπως φυτάρια κηπευτικών, δενδρύλλια οπωροφόρων και φυτά αμπέλου,

ι) προϊόντα οικοτεχνίας, με την έννοια της παρ. 20 του άρθρου 2 του ν. 4849/2021, που προβλέπονται από το άρθρο 3 της υπό στοιχεία 4912/120862/5-11-2015 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’ 2468), με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτή, όπως γαλακτοκομικά, μαρμελάδες, γλυκά του κουταλιού, παραδοσιακά ζυμαρικά, βότανα, αρτύματα.

Κατηγορία 2. Προϊόντα κτηνοτροφίας, πτηνοτροφίας, μελισσοκομίας, αλιείας, υδατοκαλλιέργειας, δασοπονίας, θηραματοπονίας και λοιπά αγροτικά προϊόντα.

α) αυγά,

β) νωπά σφάγια πουλερικών και κουνελιών,

γ) αλλαντικά και επεξεργασμένα προϊόντα κρέατος από παραγωγούς κτηνοτρόφους, εφόσον έχουν παραχθεί σε εγκεκριμένες και νόμιμα λειτουργούσες μονάδες,

δ) γαλακτοκομικά προϊόντα,

ε) νωπά αλιευτικά προϊόντα ή προϊόντα υδατοκαλλιέργειας,

στ) τυποποιημένο μέλι.

Β ́. Επαγγελματίες Πωλητές:

Οι κάτοχοι άδειας επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου μπορούν να πωλούν αγροτικά ή βιομηχανικά προϊόντα, εφόσον τηρούνται όσα προβλέπονται στην ειδικότερη για κάθε προϊόν (βιολογικό ή μη) εθνική και ενωσιακή νομοθεσία και στον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. Τα προϊόντα που μπορούν να πωλούν οι κάτοχοι άδειας επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου εμπίπτουν, υποχρεωτικά, στις ακόλουθες κατηγορίες:

Κατηγορία Α

α) Καρποί δένδρων,

β) κηπευτικά προϊόντα,

γ) λαχανικά,

δ) άλλα αγροτικά προϊόντα, και ιδίως ελιές, καρύδια, κάστανα, όσπρια, ξηροί καρποί, αμπελόφυλλα, άνθη κολοκυθιού,

ε) συσκευασμένο ελαιόλαδο,

στ) εμφιαλωμένος οίνος,

ζ) προϊόντα οικοτεχνίας, με την έννοια της παρ. 20 του άρθρου 2 του ν. 4849/2021, που προβλέπονται από το άρθρο 3της υπό στοιχεία 4912/120862/5-11-2015 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’ 2468), με

τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτή, όπως γαλακτοκομικά, μαρμελάδες, γλυκά του κουταλιού, παραδοσιακά ζυμαρικά, βότανα, αρτύματα.

η) αυγά,

θ) νωπά και κατεψυγμένα σφάγια πουλερικών και κουνελιών,

ι) αλλαντικά και παρασκευάσματα κρέατος

ια) γαλακτοκομικά προϊόντα,

ιβ) τυποποιημένο μέλι,

ιγ) ζαχαρώδη προϊόντα που διατηρούνται χωρίς ψύξη,

ιδ) είδη σφολιάτας και παρασκευάσματα ζύμης.

 

Κατηγορία Β

Νωπά και κατεψυγμένα προϊόντα αλιείας ή προϊόντα υδατοκαλλιέργειας

 

Κατηγορία Γ

α) άνθη, καλλωπιστικά φυτά, αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά και κηπευτικό χώμα το οποίο δεν έχει υποστεί βιομηχανική επεξεργασία,

β) πολλαπλασιαστικό υλικό καλλιεργούμενων φυτικών ειδών, όπως φυτάρια κηπευτικών, δενδρύλλια οπωροφόρων και φυτά αμπέλου,

γ) γλάστρες, εργαλεία κηπουρικής και άλλα βιομηχανικά είδη κηπουρικής και ανθοκομίας,

 

Κατηγορία Δ

Βιομηχανικά είδη πλην ηλεκτροδοτούμενων ηλεκτρικών ειδών και παιχνιδιών, όπως είδη ένδυσης νεωτερισμών, κοσμήματα που δεν φέρουν πολύτιμους λίθους ή χρυσά ή αργυρά μέρη (fauxbijoux), λευκά είδη, ψιλικά, είδη υπόδησης, δερμάτινα είδη (τσάντες, ζώνες, πορτοφόλια), αυτόνομα ηλεκτρικά είδη που δεν έχουν δυνατότητα σύνδεσης στο δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος, εκκλησιαστικά είδη, είδη ατομικής καθαριότητας ή οικιακής φροντίδας, μέσα συσκευασίας, είδη Yαλοπωλείου, πλαστικά με το μέτρο και άλλα είδη χαρτιού.

 

Κατηγορία Ε

Παροχή πρόχειρων έτοιμων γευμάτων και ειδών κυλικείου από καντίνα ή φορητή εγκατάσταση έψησης χωρίς δυνατότητα ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων.

ΙΙ) Συνδυασμοί και αλλαγές προϊόντων

Α ́ Παραγωγοί πωλητές

1.Ο κάτοχος άδειας παραγωγού πωλητή στο υπαίθριο εμπόριο επιτρέπεται να πωλεί μέρος ή/και το σύνολο των προϊόντων των κατηγοριών 1 και 2 εφόσον αυτά αντιστοιχούν στη θέση που τους έχει χορηγηθεί και αναγράφονται στην άδειά του.

2.Υφιστάμενοι, κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4849/2021, κάτοχοι άδειας παραγωγού πωλητή στο υπαίθριο εμπόριο διατηρούν το δικαίωμα πώλησης των προϊόντων που αναγράφονται στην άδειά τους.

3 .Ο κάτοχος άδειας παραγωγού πωλητή στο υπαίθριο εμπόριο μπορεί να αιτείται την πρόσθεση ή την αφαίρεση από την άδειά του ειδών που συμπεριλαμβάνονται στις κατηγορίες 1 και 2 . Η ως άνω αίτηση υποβάλλεται στον Δήμο(φορέας λειτουργίας της λαϊκής αγοράς).

4.Η αίτηση υποβάλλεται στο Δήμο και εξετάζεται από αυτόν, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) έχουν παρέλθει τουλάχιστον δύο (2) έτη από την χορήγηση της άδειας στον παραγωγό πωλητή, β) έχει παρέλθει τουλάχιστον ένα (1) έτος από την τελευταία υποβολή αντίστοιχης αίτησης, γ) ο πωλητής έχει προσκομίσει δήλωση στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.) από την οποία προκύπτει ότι παράγει το είδος ή τα είδη για τα οποία αιτείται την προσθήκη στην άδειά του, καθώς και υπεύθυνη δήλωση για την ποσότητα που θα διατεθεί στο υπαίθριο εμπόριο και αν τα προϊόντα ανήκουν σε αυτά που δεν δηλώνονται στο Ο.Σ.Δ.Ε., υπεύθυνη δήλωση ότι, τα προϊόντα αυτά προέρχονται από ίδια παραγωγή, καθώς και υπεύθυνη δήλωση για την ποσότητα που θα διατεθεί στο υπαίθριο εμπόριο, δ) ο πωλητής έχει δηλώσει στην αρμόδια φορολογική αρχή ότι ασκεί την αντίστοιχη δραστηριότητα και έχει προστεθεί ο αντίστοιχος Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (ΚΑΔ) στο φορολογικό του προφίλ.

 1. Ο Δήμος εγκρίνει την αίτηση εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4849/2021 και όσα προβλέπονται από την υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 4 του άρθρου 67 του ν.4849/2021.
 2. Ο Δήμος, κατόπιν της έγκρισης της αίτησης, ενημερώνει αμελλητί το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Ανοιχτή Αγορά» – Ο.Π.Σ.Α.Α. σχετικά με την προσθήκη ειδών στην άδεια του παραγωγού πωλητή ή την αφαίρεση ειδών από αυτή. Παράλειψη της ως άνω ενέργειας συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 107 του ν. 3528/2007 (Α’ 26).

Β ́ Επαγγελματίες πωλητές

1.Ο κάτοχος άδειας επαγγελματία πωλητή στο υπαίθριο εμπόριο που δραστηριοποιείται στο στάσιμο εμπόριο, επιτρέπεται να πωλεί μέρος ή/και το σύνολο των προϊόντων μίας μόνο από τις κατηγορίες Α, Β, Γ, Δ και Ε ή  συνδυαστικά στις κατηγορίες Α και Γ, εφόσον αυτά αντιστοιχούν στη θέση και αναγράφονται στην άδειά του.

2.Υφιστάμενοι, κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4849/2021, κάτοχοι άδειας επαγγελματία πωλητή στο υπαίθριο εμπόριο διατηρούν το δικαίωμα πώλησης των προϊόντων που αναγράφονται στην άδειά τους.

 1. Ο κάτοχος άδειας επαγγελματία πωλητή στο υπαίθριο εμπόριο μπορεί να αιτείται την πρόσθεση ή την αφαίρεση από την άδειά του ειδών που συμπεριλαμβάνονται στην κατηγορία ή τις κατηγορίες προϊόντων, που ήδη δραστηριοποιείται.
 2. Ο κάτοχος άδειας επαγγελματία πωλητή στο υπαίθριο εμπόριο, που δραστηριοποιείται στις κατηγορίες Α, Β, Γ και Δ, μπορεί να αιτείται την αλλαγή κατηγορίας προϊόντων. Στην ως άνω αίτηση αναφέρονται τα είδη της κατηγορίας, εκ των κατηγοριών Α, Β, Γ και Δ, που ο επαγγελματίας πωλητής προτίθεται να πωλεί.
 3. Οι αιτήσεις των παρ. 1 και 2 υποβάλλονται στον Δήμο και εξετάζονται από αυτόν εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) έχουν παρέλθει τουλάχιστον δύο (2) έτη από την χορήγηση της άδειας στον παραγωγό πωλητή,

β) έχει παρέλθει τουλάχιστον ένα (1) έτος από την τελευταία υποβολή αντίστοιχης αίτησης και

γ) ο πωλητής έχει δηλώσει στην αρμόδια φορολογική αρχή ότι ασκεί την αντίστοιχη δραστηριότητα και έχει προστεθεί ο αντίστοιχος Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (ΚΑΔ) στο φορολογικό του προφίλ.

 1. Ο Δήμος εγκρίνει την αίτηση εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4849/2021 και όσα προβλέπονται από την υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 4 του άρθρου 67 του νόμου 4849/2021.
 2. Ο Δήμος, κατόπιν της έγκρισης της αίτησης, ενημερώνει αμελλητί το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Ανοιχτή Αγορά» – Ο.Π.Σ.Α.Α. σχετικά με την προσθήκη ειδών στην άδεια του παραγωγού πωλητή ή την αφαίρεση ειδών από αυτή. Παράλειψη της ως άνω ενέργειας συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου107 του ν. 3528/2007 (Α’ 26).

 

ΙΙΙ) Αντιστοίχιση παλαιοτέρων ρυθμίσεων που πωλούνται από επαγγελματίες πωλητές

Η αντιστοίχιση των πωλούμενων ειδών επαγγελματικών πωλητών του ν. 4497/2017 με τα είδη του ν. 4849/2021,επαγγελματικών πωλητών της παρ. 8 του άρθρου 14 του νόμου 4264/2014 με τα είδη του ν. 4849/2021 καθώς και η αντιστοίχιση συνδυαστικής πώλησης πωλούμενων ειδών επαγγελματιών πωλητών της παρ. 9 του άρθρου 14 του ν.4264/2014 με τα είδη του νόμου 4849/2021 γίνεται σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 7 της αριθ. 9181/7-2-2022 (ΦΕΚ 433 Β ́) της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Σε υφιστάμενες, κατά τη έναρξη ισχύος του ν. 4849/2021, επαγγελματικές άδειες στάσιμου εμπορίου στις οποίες η αναγραφή των πωλούμενων ειδών δεν αντιστοιχεί στις κατηγορίες ειδών του άρθρου 17 του ν. 4497/2017, τα αναγραφόμενα σε αυτές προϊόντα αντιστοιχίζονται προς τις κατηγορίες Α, Β, Γ, Δ και Ε του άρθρου 2 της κοινής υπουργικής απόφασης της παρ. 2 του άρθρου 67 του ν. 4849/2021, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 2 της παρούσας περί συνδυαστικής πώλησης.

Η αντιστοίχιση των πωλούμενων ειδών διενεργείται από τις αρμόδιες αρχές έκδοσης και ανανέωσης των αδειών επαγγελματιών πωλητών, ανά μορφή άσκησης υπαίθριου εμπορίου, οι οποίες ενημερώνουν το πληροφοριακό σύστημα και τα στοιχεία της άδειας του επαγγελματία.

 

Άρθρο 19°

Υποχρεώσεις πωλητών, καθαριότητα κλπ

 

 1. Η τοποθέτηση των εμπορευμάτων επιτρέπεται μόνο στην οριζόντια επιφάνεια των πάγκων τους, απαγορεύεται το κρέμασμα των εμπορευμάτων (είδη ρουχισμού, υπόδησης, υλικών και άλλων αντικειμένων) κατακόρυφα, μπροστά, πλάγια, πίσω ή και στο ύψος της τέντας που χρησιμοποιούν, η τοποθέτηση στάντ ή άλλων κατασκευών, επιπλέον πάγκων καθώς επίσης και πέραν των διαγραμμίσεων, προκειμένου να επιδείξουν τα εμπορεύματά τους.
 2. Απαγορεύεται η αυθαίρετη αλλαγή θέσης από πωλητές, η αυθαίρετη αυξομείωση των μέτρων πρόσοψης των πάγκων, η αυξομείωση των διαστάσεων της έκτασης των χωροθετημένων θέσεων, η δραστηριότητα ελλείψει της σχετικής άδειας,
 3. Οι πωλητές υποχρεούνται να καταλαμβάνουν αποκλειστικά και μόνο τη θέση που τους παραχωρήθηκε από την αρμόδια αρχή και να μην εμποδίζουν τη λειτουργία των όπισθεν αυτών ευρισκομένων καταστημάτων καθώς επίσης και των πεζοδρομίων για την ελεύθερη διέλευση των πεζών.
 4. Η παρουσία των κατόχων αδειών είναι υποχρεωτική, σε κάθε άλλη περίπτωση και όπου δημιουργείται η ανάγκη περί υποβοήθησης, αντικατάστασης, αναπλήρωσης κ.λ.π. απαιτείται η τροποποίηση της αρχικής άδειας με τις

διαδικασίες που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

 1. Τα προς πώληση είδη πρέπει να είναι τοποθετημένα πάνω σε πάγκους ή σε τελάρα έτσι ώστε να εξασφαλίζονται οι συνθήκες υγιεινής καθαριότητας αυτών
 2. Οι πωλητές υποχρεούνται να τηρούν καθαρό το χώρο που χρησιμοποιούν, να μην παρεμποδίζουν με κανένα τρόπο αλλά να διευκολύνουν την υπηρεσία καθαριότητας του δήμου στο έργο της. Για την τήρηση της Καθαριότητας υπεύθυνοι είναι οι αδειούχοι πωλητές, έστω και αν αναπληρώνονται, υποβοηθούνται ή προσλαμβάνουν υπαλλήλους ή δεν παρουσιάζονται αυτοπροσώπως καθώς και το προσωπικό που απασχολούν.

Η καθαριότητα του χώρου συνίσταται στην τήρηση των κανόνων υγιεινής και στην άμεση και συνεχή συλλογή των απορριμμάτων, τη διατήρηση σε ειδικούς κλειστούς κάδους ή καλά κλεισμένες σακούλες για τα απορρίμματα που παράγουν, στη μη ρύπανση του πέριξ χώρου με τη ρίψη κάθε είδους απορριμμάτων και ιδιαιτέρως ευπαθών ειδών που αλλοιώνονται εύκολα (λέπια ψαριών, εντόσθια, φύλλα λαχανικών κ.λπ.), καθώς και ειδών συσκευασίας(χαρτόκουτα, τελάρα κ.λπ.).

Επίσης υποχρεούνται να φροντίζουν οι ίδιοι (ο καθένας χωριστά) για την καθαριότητα του χώρου των καθώς και την συγκέντρωση των απορριμμάτων που έχει δημιουργήσει ο καθένας σε σακούλες ή δοχεία τα οποία θα συλλέγουν στην

συνέχεια οι υπάλληλοι του Δήμου.

-Κατά την αποκομιδή των απορριμμάτων πρέπει να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των οργάνων της παραπάνω υπηρεσίας. Σε περίπτωση αδιαφορίας και παρά τις συστάσεις, ο Δήμος προβαίνει στον καθαρισμό του χώρου καταλογίζοντας τα έξοδα στους υπευθύνους.

 1. Οι πωλητές οφείλουν να φροντίζουν για την εξασφάλιση της τάξης και της καθαριότητας, να αποφεύγουν την ενόχληση των περιοίκων και την ρύπανση.
 2. Οι πωλητές πρέπει να επιδεικνύουν ευπρεπή και κόσμια συμπεριφορά, καθώς και να διευκολύνουν τα ελεγκτικά όργανα κατά τον έλεγχο. Απαγορεύεται αυστηρά η ανάρμοστη συμπεριφορά των πωλητών (φωνές, αντεγκλήσεις, διαλάληση των εμπορευμάτων κ.τ.λ)

Οι αδειούχοι πωλητές λαϊκών αγορών επίσης οφείλουν:

-Να τηρούν την ευταξία των χώρων που καταλαμβάνουν οι πάγκοι πώλησης των προϊόντων τους.

-Να μην καταλαμβάνουν κοινόχρηστους ή ιδιωτικούς χώρους, εκτός των ορίων της έκτασης που τους αναλογεί, σύμφωνα με την άδεια τους.

Ο καθαρισμός των ψαριών επιτρέπεται, μόνο εφόσον οι πωλητές πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις του Κανονισμού 852/2004 και λαμβάνουν κάθε μέτρο για την τήρηση των κανόνων υγιεινής. Τα απόνερα και τα υπολείμματα από τον καθαρισμό των αλιευμάτων, συλλέγονται σε ειδικά δοχεία, απομακρύνονται με ευθύνη και μέριμνα του πωλητή και στη συνέχεια διαχειρίζονται ως απόβλητα ανάλογα με το χαρακτήρα τους. Σε καμία περίπτωση δε διοχετεύονται στα δίκτυα των ομβρίων υδάτων.

-Να φροντίζουν για την προσωρινή φύλαξη των κάθε είδους απορριμμάτων σε κατάλληλους σάκους οι οποίοι στο τέλος της εργασίας, αφού δεθούν καλά θα τοποθετούνται στους κάδους συλλογής απορριμμάτων των Δήμων.

 1. Οι πωλητές πρέπει να τηρούν τις εθνικές και κοινοτικές διατάξεις για την ασφαλή διάθεση των προϊόντων τους.

Ειδικότερα:

-Τα προς πώληση είδη τροφίμων θα εκθέτονται πάνω σε ειδικούς πάγκους κάτω από κατάλληλες τέντες ή σε ειδικά οχήματα.

-Τα τρόφιμα προκειμένου να διατεθούν (χύμα ή συσκευασμένα) τοποθετούνται σε κατάλληλους χώρους και προθήκες και σε ανάλογες θερμοκρασίες αναφορικά με τη φύση του κάθε προϊόντος.

-Η συντήρηση των ευαλλοίωτων τροφίμων να γίνεται σε ψυγεία επαρκούς χωρητικότητας και υπό την απαραίτητη, ανάλογα με το είδος του τροφίμου και τον επιθυμητό χρόνο συντηρήσεως του, σταθερή ψύξη που θα ελέγχεται με ειδικά θερμόμετρα, σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και την εκάστοτε ισχύουσα Ενωσιακή και Εθνική νομοθεσία για την ασφάλεια των τροφίμων (κατεψυγμένα ψάρια, τυροκομικά).

-Απαγορεύεται η διατήρηση ευαλλοίωτων τροφίμων εκτός ψυγείων.

-Απαγορεύεται η τοποθέτηση στα ψυγεία κάθε είδους αντικειμένων τα οποία είναι δυνατόν να ρυπάνουν τα ψυγεία και τα συντηρούμενα σε αυτό τρόφιμα.

-Τα ψυγεία να διατηρούνται πάντα καθαρά.

-Τα τρόφιμα που καταναλώνονται χωρίς προηγουμένως να πλυθούν, να αποφλοιωθούν ή ψηθούν ή βραστούν, να προστατεύονται από τα έντομα, τη σκόνη και κάθε είδους άλλες ρυπάνσεις, να τοποθετούνται σε κατάλληλες προθήκες

με προστατευτικό κάλυμμα, ανάλογα με τη φύση του τροφίμου.

-Τα οχήματα (ρυμουλκούμενα ή αυτοκινούμενα) που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά και πώληση προϊόντων οφείλουν να τηρούν την εκάστοτε ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία (οχήματα μεταφοράς).

-Συσκευές (δίσκοι, παλέτες, τελάρα) σκεύη, εργαλεία και υλικά που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα να διατηρούνται σε καλή κατάσταση και καθαρά.

-Σε περίπτωση που η φύση και ο τρόπος διάθεσης τροφίμων απαιτεί πλύσιμο των οργάνων χειρισμού και συχνά πλύσιμο των χεριών των πωλητών (π.χ. πώληση τυροκομικών προϊόντων), πρέπει να υπάρχει ειδική κλειστή υδαταποθήκη ανάλογη των αναγκών, με κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση νερό, και νιπτήρα για το πλύσιμο των χεριών και των εργαλείων. Μετά το τέλος της εργασίας το νερό που απέμεινε θα απορρίπτεται σε φρεάτιο.

-Τα οχήματα που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά και πώληση ψαριών ή άλλων αλιευμάτων στις λαϊκές αγορές οφείλουν να εφαρμόζουν τις σχετικές διατάξεις της κτηνιατρικής νομοθεσίας.

-Ο πωλητής ψαριών και άλλων αλιευμάτων οφείλει να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα κατά την έκθεση τούτων, είτε αυτά βρίσκονται μέσα σε ανοιχτά κιβώτια (τελάρα), είτε είναι τοποθετημένα πάνω σε πάγκους, ώστε να μη διακόπτεται η συντήρησή τους (τοποθετώντας ικανή ποσότητα τριμμένου πάγου) και να μην εκτίθενται στην ηλιακή ακτινοβολία.

Τα νερά που προέρχονται από την τήξη του πάγου να συλλέγονται και να απορρίπτονται σε φρεάτιο, απαγορεύεται η διάθεσή τους στην επιφάνεια του εδάφους.

 1. Οι πωλητές κάθε είδους τροφίμων σε λαϊκές αγορές θα πρέπει να τηρούν τους κανόνες ατομικής υγιεινής σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή και Εθνική νομοθεσία.

 

Άρθρο 20°

Καταβαλλόμενα Τέλη

 

 1. Για τη δραστηριοποίηση στο στάσιμο εμπόριο (παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών) καταβάλλεται τέλος κατάληψης κοινόχρηστου χώρου. Με απόφαση του Δήμου καθορίζονται το ύψος του τέλους, ο τρόπος πληρωμής και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα.
 2. Σε περίπτωση προπληρωμής του τέλους της θέσης δραστηριοποίησης, ο Δήμος παρέχει έκπτωση πέντε τοις εκατό (5%) επί του συνολικού ετήσιου τέλους.
 3. Ο κάτοχος θέσης δραστηριοποίησης απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του τέλους για τη θέση που κατέχει, εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
 4. Ειδικά ο παραγωγός πωλητής απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του τέλους για τη θέση, που κατέχει λόγω φυσικής ή άλλης καταστροφής της παραγωγής του, καθώς και λόγω εξάντλησης των αποθεμάτων των προϊόντων του που οφείλεται στην πώληση αυτών. Για τον σκοπό αυτόν, υποβάλλει σχετική υπεύθυνη δήλωση στον φορέα διαχείρισης της λαϊκής αγοράς και δεν έχει θέση δραστηριοποίησης για τα προϊόντα αυτά.

 

Άρθρο 21°

Εποπτεία

 

Η Εποπτεία γίνεται από την Δημοτική Αστυνομία σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Επιπλέον:

Ο Δήμος, με απόφαση του αρμοδίου Αντιδημάρχου ορίζει υπάλληλο ή υπαλλήλους για τον έλεγχο και την εποπτεία του στάσιμου εμπορίου.

Σκοπός των ανωτέρω υπαλλήλων είναι ο έλεγχος τήρησης του παρόντος κανονισμού, η καταγραφή κι ενημέρωση της Δημοτικής αρχής για τυχόν προβλήματα και επιβολής διοικητικών προστίμων σε περιπτώσεις παραβατικότητας.

 

Άρθρο22 °

Έλεγχος

 

Οι πωλητές υποχρεούνται να:

α. δέχονται τον έλεγχο στον χώρο επαγγελματικής δραστηριότητας, στον επαγγελματικό χώρο που τηρούνται τα έγγραφα, παραστατικά στοιχεία, στο οδικό δίκτυο της χώρας και στον χώρο παραγωγής, και

β. παρέχουν τα αληθή στοιχεία που τους ζητούνται

Η διαδικασία ελέγχου γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν. 4849/2021

 

Άρθρο 23°

Αρμόδιες αρχές ελέγχου

 

 1. Αρμόδιες αρχές για τον έλεγχο της εφαρμογής του παρόντος και των κατ’ εξουσιοδότησή του εκδιδόμενων υπουργικών αποφάσεων είναι:

α) η Διυπηρεσιακή Μονάδας Ελέγχου Αγοράς (Δ.Ι.Μ.Ε.Α.) του ν. 4712/2020 (Α’ 146) σε πανελλήνια κλίμακα,

β) οι Περιφέρειες εντός των διοικητικών ορίων τους,

γ) οι Δήμοι εντός των διοικητικών ορίων τους,

δ) η Ελληνική Αστυνομία, στην περιοχή δικαιοδοσίας

ε) το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή (Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.) στην περιοχή της δικαιοδοσίας του και

στ) η Γενική Διεύθυνση του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.).

Οι αρχές των περ. α) έως γ) επικουρούνται από την Ελληνική Αστυνομία ή το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή(Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.), στον βαθμό που τούτο παρίσταται αναγκαίο για την αποτελεσματική άσκηση των αντιστοίχων αρμοδιοτήτων τους

 1. Οι αρχές της παρ. 1 οφείλουν να συνεργάζονται μεταξύ τους σε ζητήματα συντονισμού ελέγχων και διάχυσης της πληροφορίας. Για τον συντονισμό των ελέγχων αρμόδια είναι η ΔΙ.Μ.Ε.Α.. Στη ΔΙ.Μ.Ε.Α. ανατίθεται, επίσης, η αρμοδιότητα της συγκρότησης μικτών κλιμακίων ελέγχου για όλη την Επικράτεια, μεταξύ των υπηρεσιών της παρ. 1,για την αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης προϊόντων και υπηρεσιών. Μικτά κλιμάκια μπορούν να συγκροτούνκαι οι περιφέρειες για τη διενέργεια ελέγχων εντός των διοικητικών ορίων τους
 2. Οι αρμοδιότητες των παρ. 1 και 2 ασκούνται παράλληλα προς τις αρμοδιότητες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), η άσκηση των οποίων δεν επηρεάζεται από το παρόν.

 

Άρθρο 24°

Κυρώσεις

 

 1. Σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων του κανονισμού λειτουργίας επιβάλλονται κυρώσεις με απόφαση των αρμοδίων οργάνων του Δήμου.
 2. Οι κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων του Κανονισμού Λειτουργίας καθορίζονται ως εξής α) η απλή σύσταση σε συμμόρφωση, β) η επιβολή χρηματικού προστίμου έως και 1.000 ευρώ και γ) η ανάκληση της άδειας μέχρι ένα (1) μήνα).

3 . Δεν επιτρέπεται η δραστηριοποίηση των πωλητών επαγγελματιών – παραγωγών στις περιπτώσεις:

α) Όταν ο πωλητής (επαγγελματίας – παραγωγός ή το εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο (υπάλληλος), εκτίει επιβληθείσα διοικητική ποινή.

β) Όταν η άδεια του πωλητή (επαγγελματία) έχει ανακληθεί προσωρινά λόγω οφειλών ή λόγω θεώρησης.

γ) Όταν ο πωλητής (παραγωγός ή το εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο (υπάλληλος) δεν κατέχει άδεια ή αυτή δεν είναι σε ισχύ.

δ) Όταν ο πωλητής (επαγγελματίας – παραγωγός ή το εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο (υπάλληλος), δεν χρησιμοποιεί εγκεκριμένο πάγκο

Η θέση δραστηριοποίησης ανακαλείται για έξι (6) μήνες, εφόσον σε διάστημα δύο (2) ετών ο δικαιούχος πωλητής υποπέσει σε οποιαδήποτε παράβαση του Ν. 4849/2021 για περισσότερες από έξι (6) φορές. Αν έχει υποπέσει σε διάστημα δύο (2) ετών σε έξι (6) παραβάσεις, η αρχή ελέγχου που καταχώρησε και βεβαίωσε την τελευταία παράβαση ενημερώνει εγγράφως τον δικαιούχο πωλητή για τις επιπτώσεις της επιπλέον παράβασης

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι κυρώσεις και τα διοικητικά πρόστιμα του άρθρου 62 του Ν. 4849/2021 σε συνδυασμό με τις διαδικασίες των άρθρων 63,65.

Επιπλέον σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν. 4849/2021 (Ποινική Κύρωση) όποιος χωρίς άδεια ασκεί εμπορική δραστηριότητα βιομηχανικών-βιοτεχνικών μη εδώδιμων προϊόντων τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο (2) ετών.

 

Άρθρο 25ο

Λοιποί όροι

 

Στα σημεία του στάσιμου εμπορίου δραστηριοποιούνται μόνο όσοι κατέχουν την σχετική άδεια. Όλοι οι πωλητές-εκθέτες υποχρεούνται να φέρουν πάντοτε μαζί τους την άδεια πωλητή, τα παραστατικά στοιχεία πώλησης των

προϊόντων τους, το βιβλιάριο υγείας κι οποιοδήποτε άλλο έγγραφο της υπηρεσίας απαιτείται και θα τα επιδεικνύουν στα αρμόδια όργανα ελέγχου, όταν τους ζητηθεί.

Οι υπάλληλοι-αναπληρωτές των αδειούχων-πωλητών, οφείλουν να φέρουν σε εμφανές σημείο την κάρτα που αποδεικνύει την ιδιότητά τους.

Ότι δεν προβλέπεται στον παρών κανονισμό θα ισχύουν οι εκάστοτε σχετικές διατάξεις.

 

Άρθρο 26ο

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Ανοικτή Αγορά» (Ο.Π.Σ.Α.Α.)

 

 1. Η εύρυθμη λειτουργία του υπαίθριου εμπορίου και η παρακολούθησή της εξασφαλίζονται με την τήρηση ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Ανοικτή Αγορά» (Ο.Π.Σ.Α.Α.), το οποίο υλοποιείται τεχνικά από τη Γενική Διεύθυνση Ψηφιακής Πολιτικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.
 2. Στο Ο.Π.Σ.Α.Α. καταχωρούνται από τις αρμόδιες αρχές τα ακόλουθα στοιχεία:

α) τη χορηγούμενη άδεια και τις θέσεις δραστηριοποίησης του πωλητή στο στάσιμο εμπόριο, καθώς και τις ανανεώσεις τους,

ββ) τη διαπιστωτική πράξη της αυτοδίκαιης απώλειας της θέσης πωλητή,

βγ) την έγκριση αναπλήρωσης ή υποβοήθησης πωλητή και τα στοιχεία του προσώπου που υποβοηθά ή αναπληρώνει τον πωλητή,

βδ) την πρόσληψη υπαλλήλου από τον πωλητή, τα στοιχεία του υπαλλήλου και τη σύμβαση εργασίας και βε) τη μεταβίβαση της άδειας και των θέσεων πωλητή,

βστ) τις προκηρύξεις για νέες άδειες με τις αντίστοιχες θέσεις ή τη χορήγηση νέων θέσεων σε υφιστάμενους κατόχους άδειας.

Τα ανωτέρω στοιχεία καταχωρούνται στο Ο.Π.Σ.Α.Α. εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την έκδοσή των σχετικών πράξεών τους

 1. Στο Ο.Π.Σ.Α.Α. καταχωρούνται από τις αρμόδιες αρχές ελέγχου οι εκθέσεις ελέγχου με τις οποίες βεβαιώνονται παραβάσεις του παρόντος και οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν.

 

Άρθρο 27ο

Μεταβατικές διατάξεις

 

Μεταβατικές διατάξεις του Ν. 4849/2021

Κατά την έναρξη ισχύος του Ν. 4849/2021 οι κάτοχοι υφιστάμενων αδειών δραστηριοποιούνται ως εξής:

α) Υφιστάμενοι κάτοχοι αδειών παραγωγού πωλητή διατηρούν τις θέσεις τους στο στάσιμο εμπόριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της άδειάς τους, για χρονικό διάστημα ίσο με αυτό που αναγράφεται στην άδειά τους, από την έναρξη ισχύος του Ν. 4849/2021 (1/2/2022) εφόσον καταβάλλουν αντίστοιχο τέλος.

β) Υφιστάμενοι κάτοχοι αδειών επαγγελματία πωλητή διατηρούν τις θέσεις τους στο στάσιμο εμπόριο σύμφωνα με τα στοιχεία της άδειάς τους, για πέντε (5) από την έναρξη ισχύος του Ν. 4849/2021 (1/2/2022) εφόσον καταβάλλουν αντίστοιχο τέλος..

γ) Υφιστάμενοι κάτοχοι αδειών παραγωγού και επαγγελματία πωλητή, οι οποίες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν έχουν ανανεωθεί, μπορούν να ανανεωθούν εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του Ν. 4849/2021 (1/2/2022), σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 17 του νόμου και του παρόντος κανονισμού. Αν η ως άνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, οι παλαιότερες άδειες καταργούνται οριστικά.

δ) Η περ. γ) δεν ισχύει για όσες από τις παλαιότερες άδειες έχουν ανακληθεί οριστικά ή οι κάτοχοί τους έχουν συνταξιοδοτηθεί λόγω γήρατος.

Τα ανωτέρω δεν ισχύουν:

για όσες άδειες έχουν ανακληθεί οριστικά, σύμφωνα με προγενέστερο νομοθετικό πλαίσιο ii) για τις άδειες οι κάτοχοι των οποίων έχουν συνταξιοδοτηθεί λόγω γήρατος, iii) για τους παραγωγούς που είχαν υπαχθεί στην παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 4497/2017 (Α’ 171).

 

Άρθρο 28ο

Προσθήκη – Τροποποίηση – Κατάργηση

 

Προσθήκη, τροποποίηση ή κατάργηση του παρόντος κανονισμού ή των επιμέρους άρθρων πραγματοποιείται οποτεδήποτε, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Για ό,τι δεν προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό θα ισχύουν οι εκάστοτε σχετικές διατάξεις.

Η παρούσα θα δημοσιευτεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 του ν. 3463/2006, κατά το πλήρες κείμενο στο Δημοτικό Κατάστημα, στην ιστοσελίδα του Δήμου και περίληψη αυτής σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα».

Με την παρούσα απόφαση δεν θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του πρ/σμού του Δήμου οικον. έτους 2023.

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 106/2023

Συντάχθηκε και υπογράφθηκε

Ο  Πρόεδρος                                                        Τα Μέλη

 

Ακολουθούν οι υπογραφές

Απόσπασμα πρακτικού

Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

 

Άγγελος Ξηντάρης