Πέμπτη 30 Μαΐου 2024
Logo Δήμου Σκοπέλου
Αταξινόμητα
Share It!
Τρίτη 7.02.2023
Απόφαση Δημάρχου για αναστολή λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων Α/θμιας & Β/θμιας του Δήμου Σκοπέλου στις 07.02.2023
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

Πληροφορίες: Γραφείο Δημάρχου
Τηλέφωνο: 2424350106
E-mail: mayor@skopelos.gov.gr

Α.Π.: 802

ΗΜΕΡ. ΠΡΩΤ.: 07-02-2023

Θέμα: «Αναστολή λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σκοπέλου»

 ΑΠΟΦΑΣΗ  

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

 Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 58 και 94 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
  2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α’) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
  3. Tο από 353/06.02.2023 έγγραφο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας με θέμα «Επικαιροποίηση Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων – Ιδιαίτερο προειδοποιητικό σήμα».
  4. Το γεγονός ότι α) λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, εξ αιτίας των χιονοπτώσεων, των χαμηλών θερμοκρασιών  και τον παγετό που επικρατούν στο νησί, δεν θα είναι εφικτός ο προαυλισμός και ο αερισμός των σχολικών τάξεων και β) προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των μαθητών

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την αναστολή λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης, καθώς επίσης και του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού του Δήμου Σκοπέλου, για την Τρίτη 07 Φεβρουαρίου 2023.

Τα μαθήματα των ως άνω σχολικών μονάδων θα γίνουν με το σύστημα της τηλεκπαίδευσης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΕΡΙΣΣΗΣ