Πέμπτη 30 Μαΐου 2024
Logo Δήμου Σκοπέλου
Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί Έργων
Share It!
Τρίτη 20.09.2022
ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου: «Προσαρμογή του παιδικού σταθμού Δήμου Σκοπέλου στις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017»

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 

 1. Ο Δήμος Σκοπέλου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Προσαρμογή του παιδικού σταθμού Δήμου Σκοπέλου στις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017» μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
 2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης https://portal.eprocurement.gov.gr ή απ’ ευθειας http://pwgopendata.eprocurement.gov.gr (Α/Α Συστήματος 192103), καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (https://www.skopelos.gov.gr/dimotis/).
 3. Η Αναθέτουσα Αρχή ανήκει στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού, στις μη κεντρικές κυβερνητικές αρχές και δραστηριοποιείται σε γενικές δημόσιες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου και πάσης φύσεως τεχνικά έργα.
 4. Κωδικός CPV 45214100-1
 5. Κωδικός NUTS EL613
 6. Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό 78.006,74 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ, απρόβλεπτα).
 7. Θα εκτελεστούν εργασίες για τη συντήρηση και τη βελτίωση των υποδομών του Παιδικού Σταθμού Δήμου Σκοπέλου ώστε να προσαρμοστεί στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και ειδικότερα στο ΠΔ 99/2017 (ΦΕΚ 141 Α΄/28-09-2017).
 8. Προϋπολογισμός 100.000,00€ (με το ΦΠΑ 24%).
 9. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
 10. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες.
 11. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (γ) και (ε)  του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Πρέπει να πληρούν τα κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ) της διακήρυξης.

 1. Ανοικτή διαδικασία.
 2. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2(α) του ν. 4412/2016.
 3. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 07η/10/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ..
 4. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά μέσω της πύλης promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
 5. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δέκα (10) μήνες.
 6. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10η/10/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 μ.μ.
 7. Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.
 8. Το έργο χρηματοδοτείται για ποσό 50.000,00 € από Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) της ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500005 και για ποσό 50.000,00 € από Ιδίους Πόρους.
 9. Προδικαστική Προσφυγή υποβάλλεται μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” της πύλης promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
 10. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.612.90 € και ισχύ τουλάχιστον δέκα (10) μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα στοιχεία που καταγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 15.2 της Διακήρυξης.
 11. Περισσότερες διευκρινήσεις επί των εγγράφων της σύμβασης δίνονται μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνίας» του διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ..
 12. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΕΡΙΣΣΗΣ