Τρίτη 21 Μαΐου 2024
Logo Δήμου Σκοπέλου
Αταξινόμητα
Share It!
Παρασκευή 12.04.2024
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

Σκόπελος, 11-04-2024

Αρ. Πρωτ.  2220

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος
Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας
Ταχ. Δ/νση: Σκόπελος

Ταχ. Κώδικας: 370 03

Πληροφορίες: Α. Αμυγδαλάκη

Τηλέφωνο: 24243 50123

e-mail: amygdalaki@skopelos.gov.gr

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Γνωστοποιείται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της Διοίκησης» του Ν. 4024/2011 (Φ.Ε.Κ. 226 / Α 27-10-2011), της υπ’ αριθμό ΔΙΣΚΠΟ / Φ.18 / οικ. 21508 / 4-11-2011 (ΦΕΚ 2540 / Β 7-11-2011) Υπ. Απόφασης, και τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, τη Τρίτη 16-04-2024 και ώρα 14:00, στο Δημοτικό κτήριο της Διεύθυνσης “Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος” Δήμου Σκοπέλου στη θέση «Αγ. Νικόλαος Κήπων» (πρώην κτήριο ΚΑΠΗ), στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας, θα διενεργηθεί από την αρμόδια επιτροπή, δημόσια κλήρωση για τον ορισμό μελών της επιτροπής:

“Επιτροπή για διενέργεια δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης: για την επιλογή των μελών για τη συγκρότηση επιτροπών διαγωνισμών, μέσω του Μητρώου Μελών Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών, Τεχνικών και Λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της Γενικής Γραμματείας Υποδομών”, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016.

 

 

 

Η Αν. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τ.Υ.Π.Π.

Αγγελική Προβιά

Αρχιτέκτων Μηχανικός