Welcome to official website of Skopelos Isl.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

December 09, 2021 15:17

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

                        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
                         ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                                          ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
                  ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ                                       ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΤΘΑ)
                                                                                                                           

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020»

  

Προτεραιότητα 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ»
«ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ»
Μέτρο 8.3.3
Άρ. 63.1 του Καν. 508/2014 "Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων" [για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα]

Η πράξη χρηματοδοτείται στο 100% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Αρ. πρωτ.: 7192/09.12.2021

1. Ο Δήμος Σκοπέλου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑ (Διατηρητέα κατοικία Μελαχροινού) ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕ ΧΩΡΟ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ – ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ» μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr (Α/Α Συστήματος 184541), καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (http://www.skopelos.gov.gr).

3. Η Αναθέτουσα Αρχή ανήκει στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού, στις μη κεντρικές κυβερνητικές αρχές και δραστηριοποιείται σε γενικές δημόσιες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου και πάσης φύσεως τεχνικά έργα.

4. Κωδικός CPV 45453000-7

5. Κωδικός NUTS EL613

6. Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό 85.512,33 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ, απρόβλεπτα) και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με προϋπολογισμό 37.386,18 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ, απρόβλεπτα).

7. Θα εκτελεστούν εργασίες για την επισκευή κτηρίου και την αλλαγή χρήσης του από κατοικία σε χώρο στέγασης της δημοτικής βιβλιοθήκης – κέντρο μελετών λαογραφίας.

8. Προϋπολογισμός 152.520,00€ (με το ΦΠΑ 24%).

9. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

10. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι έξι (6) μήνες.

11. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ και που είναι εγκατεστημένα σε:

 • α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
  β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
  γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
  δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
  Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
  Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (γ) και (ε)  του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.
  Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
  Πρέπει να πληρούν τα κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ) της διακήρυξης.

 

12. Ανοικτή διαδικασία.

13. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2(α) του ν. 4412/2016.

14. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 30η/12/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00.

15. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά μέσω της πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

16. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δέκα (10) μήνες.

17. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10η/01/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00.

18. Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.

19. Το έργο χρηματοδοτείται στο 100% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ). 
Η πράξη έχει ενταχθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020», προτεραιότητα 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ», με τίτλο: «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» (Μέτρο 8.3.3: Άρ. 63.1 του Καν. 508/2014 ‘Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων’ [για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα]), με κωδικό MIS (ΟΠΣ) 5067703 και με κωδ. Πράξης ΣΑ 2021ΣΕ08610042, σε συνέχεια της 1ης Πρόσκλησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER της ΟΤΔ Ε.Α.Π. Α.Ε με τίτλο «Στρατηγικοί πυλώνες ανάπτυξης για την Μαγνησία και τις Σποράδες».

20. Προδικαστική Προσφυγή υποβάλλεται μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” της πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

21. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2.460,00 € και ισχύ τουλάχιστον δέκα (10) μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα στοιχεία που καταγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 15.2 της Διακήρυξης.

22. Περισσότερες διευκρινήσεις επί των εγγράφων της σύμβασης δίνονται μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνίας» του διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ..

23. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΕΡΙΣΣΗΣ

 

 

Περίληψη διακήρυξης Ψ5ΥΣΩ1Δ-ΙΗΩ

Διακήρυξη 21PROC009707128

espd-request-v2

Οικονομική προσφορά

espd-request-v2(σε hml document)

ΕΣΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΕΤΕΠ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΦΩΤΟ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΣΥ