Welcome to official website of Skopelos Isl.

Επισκευή και Συντήρηση Κλειστού Γυμναστηρίου του Δήμου Σκοπέλου

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                          Σκόπελος, 28-05-2021
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                           Αρ. Πρωτ.: 3173
ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

1. Ο Δήμος Σκοπέλου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Επισκευή και Συντήρηση Κλειστού Γυμναστηρίου του Δήμου Σκοπέλου» μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (http://www.skopelos.gov.gr/).
3. Η Αναθέτουσα Αρχή ανήκει στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού, στις μη κεντρικές κυβερνητικές αρχές και δραστηριοποιείται σε γενικές δημόσιες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου και πάσης φύσεως τεχνικά έργα.
4. Κωδικός CPV: 45212290-5.
5. Κωδικός NUTS: EL613
6. Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό 349.850,48€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα) και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με προϋπολογισμό 239.496,25€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα). Θα εκτελεστούν εργασίες επισκευής και συντήρησης του Κλειστού Γυμναστηρίου Σκοπέλου.
7. Προϋπολογισμός: 731.600,00€ (με το ΦΠΑ 24%).
8. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
9. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
10. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1(ε) και 3(β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
11. Ανοικτή διαδικασία.
12. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2(α) του ν. 4412/2016.
13. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 14η Ιουνίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.
14. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά μέσω της πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
15. (α) Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννιά (9) μήνες, (β) Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 18η Ιουνίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. (γ) Κατά την αποσφράγιση των προσφορών επιτρέπεται να παρίστανται όλα τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα.
16. Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.
17. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ  Υπουργείο Εσωτερικών ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 με το ποσό των 600.000,00€ και από ιδίους πόρους με το ποσό των 131.00,00€.
18. Προδικαστική Προσφυγή υποβάλλεται μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” της πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
19. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 11.800,00 € και ισχύ τουλάχιστον εννιά (9) μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα στοιχεία που καταγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 15.2 της Διακήρυξης.
20. Περισσότερες διευκρινήσεις επί των εγγράφων της σύμβασης δίνονται μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνίας» του διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ..

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

 

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΕΡΙΣΣΗΣ

 

1. Τεύχη Δημοπράτησεις_signed

2.3 Απόφαση Έγκριση μελέτης & Υποβολής_signed

2.7 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ 9ΠΩΗ46ΜΤΛ6-ΔΦΠ_signed

4. Μικρής Κλίμακας_signed

8. 89_2021 Απόφαση ΟΕ ΩΘΤΙΩ1Δ-ΖΙ3_signed

8. Διακήρυξη 21PROC008676761_signed

9. Προκήρυξη Ψ1ΘΕΩ1Δ-16Σ_signed

10. ΤΕΥΔ

10. ΤΕΥΔ_signed

Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___280521_signed