Welcome to official website of Skopelos Isl.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Παροχής υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Σκοπέλου»

April 22, 2021 14:14

                                                                                               ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
                                                                                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Σκόπελος, 22-04-2021
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                        Αρ. Πρωτ.: 2409
ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«Παροχής υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Σκοπέλου»

Ο Δήμαρχος Σκοπέλου

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσίας συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Σκοπέλου, προϋπολογισμού 30.000,00 ευρώ με τον Φ.Π.Α. 24%.


1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Σκοπέλου, Ταχ. Δ/νση Ν. Μαγνησίας - Ν. Σκοπέλου, Ταχ. Κωδ.: 37003, Τηλ.: 2424350124, e-mail: techniki@skopelos.gov.gr, Ιστοσελίδα: https://www.skopelos.gov.gr
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης (Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού, Μελέτη και ΤΕΥΔ) στη διεύθυνση διαδικτύου https://www.skopelos.gov.gr.
3. Κωδικός CPV: 73220000-0, 79415200-8
4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Η εν λόγω παροχή υπηρεσίας έχει ως στόχο τηνυποστήριξη των υπηρεσιών του Δήμου για την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασηςαστικήςκινητικότηταςεντόςτωνορίωντου,ταπροβλήματαπουπροκύπτουνκαιακολούθως την πρόταση ενδεδειγμένων και αποτελεσματικών λύσεων που θα συμβάλουν στη Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα και ανάπτυξη με αειφόρο και ανθρωποκεντρική προσέγγιση, μέσω της εκπόνησης ενός ολοκληρωμένου Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ).
5. Εναλλακτικές προσφορές: δεν γίνονται δεκτές
6. Χρόνος παράδοσης εκτέλεσης υπηρεσίας: δεκαπέντε (15) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
7. Δικαιούμενοι συμμετοχής:
α. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ήνομικά πρόσωπα , που δραστηριοποιούνται στην παροχή αντίστοιχων υπηρεσιών και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α)κράτος - μέλος της Ένωσης,
β)κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ)σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
β. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς
γ. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρο.
8. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται.
9. Τρόπος υποβολής προσφορών: Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται είτε (α) μεκατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού, είτε (β) με συστημένη επιστολή προς τηναναθέτουσα αρχή, είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής. Σεπερίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράςγίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής πουδιεξάγει τον διαγωνισμό, τοαργότερο μέχρι την ημερομηνίακαι ώρα του διαγωνισμού,όπως ορίζονται στο επόμενο εδάφιο της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνηγια τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους.
10. Παραλαβή προσφορών: Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η 10/05/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016.
11. Χρόνος ισχύος προσφορών: για διάστημα 120 ημερών, από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.
12. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
13. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα καλυφθεί από το Πράσινο Ταμείο
14. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμίαάσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.


Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ


ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΠΕΡΙΣΣΗΣ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ    ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ    ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΒΑΚ ΣΚΟΠΕΛΟΥ   ΤΕΥΔ   teyd