Welcome to official website of Skopelos Isl.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ»

Άρθρο 1ο
Κύριος του Έργου - Προϊσταμένη Αρχή - Διευθύνουσα Υπηρεσία

Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: Δήμος Σκοπέλου

Φορέας κατασκευής του έργου: Δήμος Σκοπέλου

Προϊστάμενη Αρχή: Οικονομική Επιτροπή Δήμου Σκοπέλου μέχρι την υπογραφή της σύμβασης και Δημοτικό Συμβούλιο μετά την υπογραφή της σύμβασης

Οδός : -
Ταχ.Κωδ. : 37003
Τηλ. : 2424350123
Telefax : 2424023230
E-mail : amygdalaki@skopelos.gov.gr
Πληροφορίες: : Αλεξάνδρα Αμυγδαλάκη

Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος Δήμου Σκοπέλου

Άρθρο 2ο
Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου

Το προτεινόμενο έργο µε τίτλο «Επισκευαστικές εργασίες κτιρίου παλαιών σφαγείων» και με αριθμό μελέτης 9/2019 αφορά εργασίες ανακαίνισης, εσωτερικές κυρίως, προκειμένου να αποκατασταθεί η λειτουργικότητα, η υγιεινή και η ασφάλεια του κτιρίου που στεγάζονταν τα Παλαιά Σφαγεία του Δήμου Σκοπέλου και αναφέρεται σε εργασίες στο κτίριο και στον περιβάλλοντα χώρο του ακινήτου ώστε να τηρηθούν οι διατάξεις του Π.Δ. 16/18-1-96 (ΦΕΚ 10 Α') «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/654/ΕΟΚ».

Άρθρο 3ο
Προθεσμία εκτέλεσης του έργου

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε εξήντα (60) ημέρες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Άρθρο 4ο
Προϋπολογισμός του έργου - Εκτιμώμενη αξία της σύμβασης

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 30.000,00 Ευρώ και αναλύεται σε:

Δαπάνη Εργασιών 17.827,14 €
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 3.208,89 €
Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 3.155,40 €, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016.
Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 2,12 € σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4412/2016.
Φόρος προστιθεμένης αξίας (24%) 5.806,45 €

Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ), σύμφωνα με το άρθρο 149 του ν.4412/2016 δεν προβλέπεται.

Άρθρο 5ο
Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό

Ι) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών  που δραστηριοποιούνται στις κατηγορίες ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

ΙΙ) Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

ΙΙΙ)  Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Επίσης στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:

α΄. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην Α1 και άνω τάξη για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και στην Α1 και άνω τάξη για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ.

β΄. Εγγεγραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ για ποσό ίσο ή μεγαλύτερο του προϋπολογισμού του έργου άνευ ΦΠΑ και αναθεώρησης, ήτοι για ποσό 18.913,89 € και άνω, και για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ για ποσό ίσο ή μεγαλύτερο του προϋπολογισμού του έργου άνευ ΦΠΑ και αναθεώρησης, ήτοι για ποσό 5.273,85  € και άνω.

Άρθρο 6ο
Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό  κατατίθενται από τους διαγωνιζόμενους, κατά τους όρους του άρθρου 92 και 93 του Ν. 4412/2016, σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» στον οποίο θα αναγράφεται ευκρινώς:
α) η λέξη Προσφορά
β) αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
γ) ο τίτλος του έργου
δ) η ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών
ε) τα στοιχεία του προσφέροντα (Οικονομικού Φορέα) και θα περιέχει:
συμπληρωμένο το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α147).

Οι Ενώσεις Οικονομικών Φορέων (Κοινοπραξίες) που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα (μέλος κοινοπραξίας).


Άρθρο 7ο
Οικονομική Προσφορά

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα υποβάλλουν σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελος (κλεισμένος με τρόπο που δεν μπορεί να ανοιχθεί χωρίς να καταστεί τούτο αντιληπτό επί ποινή αποκλεισμού), με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», το έντυπο οικονομικής προσφοράς, σύμφωνα με τα παρακάτω:

κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής,
οι οικονομικές προσφορές συντάσσονται και υποβάλλονται με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, σύμφωνα με το άρθρο 125 του Ν 4412/2016.

Οι συμμετέχοντες προσφέρουν ενιαία έκπτωση στις τιμές του τιμολογίου της υπηρεσίας, που εκφράζεται σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%)
συμμετέχοντες συμπληρώνουν ολογράφως και αριθμητικώς την οικονομική προσφορά σε μορφότυπο ο οποίος διατίθεται από την υπηρεσία.


Άρθρο 8ο
Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

α) Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, είναι η 16/04/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4412/2016. Την ίδια ημέρα και μετά το πέρας της ως άνω ώρας, διενεργείται η αποσφράγιση των προσφορών. Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης, και αναρτάται, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Δήμου ΣΚΟΠΕΛΟΥ (www.skopelos.gov.gr),
Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων. Σε περίπτωση που και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, διεξάγεται νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης για το εν λόγω έργο με την εκ νέου τήρηση όλων των διατυπώσεων δημοσιότητας που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος (επαναληπτικός διαγωνισμός).

β) Οι προσφορές που παραλαμβάνονται, καταχωρίζονται κατά σειρά κατάθεσής τους σε σχετικό πρακτικό του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου (Επιτροπή Διαγωνισμού), στο οποίο ειδικότερα αναφέρονται η σειρά προσέλευσης, η επωνυμία του οικονομικού φορέα, η τάξη και κατηγορία του, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος. Όλοι οι φάκελοι αριθμούνται με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσής τους, όπως καταχωρίσθηκαν στο πρακτικό και μονογράφονται από τα μέλη του ως άνω οργάνου.

γ) Εφόσον κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, αμέσως μετά την κατά τα ανωτέρω ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών και καταγραφής των δικαιολογητικών συμμετοχής, ακολουθεί η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών και η ανακοίνωση των επί μέρους στοιχείων τους, τα οποία επίσης καταχωρίζονται στο ίδιο ως άνω πρακτικό.

δ) Τα δικαιολογητικά συμμετοχής ελέγχονται την ίδια ημέρα κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. Αν η ολοκλήρωση του ελέγχου αυτού δεν είναι δυνατή την ίδια μέρα, λόγω του μεγάλου αριθμού των προσφορών και του ελέγχου των εγγυητικών επιστολών, ελέγχονται τουλάχιστον οι δέκα (10) πρώτες κατά σειρά μειοδοσίας προσφορές. Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία συνεχίζεται τις επόμενες εργάσιμες ημέρες, εκτός αν υφίσταται σπουδαίος λόγος για την αναβολή της σε ημέρα και ώρα  που κοινοποιείται εγγράφως στους προσφέροντες, ανακοινώνεται με τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας και αναρτάται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής.

ε) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης και έκδοσης του ως άνω πρακτικού του επικοινωνεί με τους εκδότες που αναγράφονται στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους . Η διαδικασία αυτή καταχωρείται στο πρακτικό του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου ή σε παράρτημά του που υπογράφεται από τον πρόεδρο και τα μέλη της. Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο ολοκληρώνει τη σύνταξη και έκδοση του σχετικού πρακτικού με το αποτέλεσμα της διαδικασίας, με το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης βάσει των κριτηρίων ανάθεσης όπως ορίστηκαν στα έγγραφα της σύμβασης, και το υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή, η οποία εγκρίνει το αποτέλεσμα  και  ανακηρύσσει  «προσωρινό  ανάδοχο»,   επιφυλασσομένων  των  διατάξεων του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016.

στ) Κατά της απόφασης έγκρισης του αποτελέσματος της διαδικασίας χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν 4412/2016.
Η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.


Άρθρο 9ο
Υποβολή Δικαιολογητικών

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανακήρυξη του «προσωρινού αναδόχου», καλείται αυτός σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν 4412/2016, από την αναθέτουσα αρχή εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών να υποβάλει τα απαιτούμενα έγγραφα του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016 και τα πιστοποιητικά έναντι των οποίων υποβλήθηκε υπεύθυνη δήλωση. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εμπρόθεσμα στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης.

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ' ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.

Η παράλειψη της προσκομιδής των δικαιολογητικών επιφέρει τις έννομες συνέπειες της κήρυξης του προσωρινού αναδόχου ως έκπτωτου. Η σύμβαση σ’ αυτήν την περίπτωση κατακυρώνεται υπέρ του επομένου κατά σειρά πλέον συμφέρουσας προσφοράς διαγωνιζόμενου.

Η διαδικασία ελέγχου ολοκληρώνεται με την κατακύρωση της σύμβασης υπέρ του προσωρινού αναδόχου, είτε την κήρυξή του ως έκπτωτου είτε τη ματαίωση της διαδικασίας σε περίπτωση μη προσκομιδής από κανένα διαγωνιζόμενο των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Άρθρο 10ο
Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου, εκδίδεται η εγκριτική του αποτελέσματος του διαγωνισμού απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί πρώτα την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε διαγωνιζόμενο εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016.

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,

β) κοινοποίησή της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο.

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με 2 του άρθρου 106.

Άρθρο 11ο
Δημοσίευση

Για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, η αναθέτουσα αρχή δημοσιεύει απλοποιημένη προκήρυξη, σύμφωνα με την παρ. 1 & 2 του άρθρου 66 και την παρ. 1γ του άρθρου 121 του Ν. 4412/2016.

Άρθρο 12ο
Παραλαβή Τευχών

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους και τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται από τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ,  Τ.Κ 37003 - Σκόπελος, Πληροφορίες: κ. Αλεξάνδρα Αμυγδαλάκη, 1ος όροφος, τηλ.: 2424350123 fax 2424023230.
Επίσης τα τεύχη της διακήρυξης (πλην του εντύπου Οικονομικής Προσφοράς το οποίο οφείλουν οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν από την Υπηρεσία) είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου Σκοπέλου www.skopelos.gov.gr

Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους από την αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό μέχρι και την 15η-04-2019, , ημέρα Δευτέρα, μία ημέρα πριν την διεξαγωγή της δημοπρασίας.
Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα χορηγούνται το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της αίτησης χορήγησης. Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 5,00 (πέντε) ΕΥΡΩ, εκτός αν αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών με δική τους  δαπάνη και επιμέλεια, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 53 του Ν. 4412/2016.

Άρθρο 13ο
Εγγυητική καλής εκτέλεσης

Πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης κατατίθεται «Εγγύηση καλής εκτέλεσης», το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει, σύμφωνα με την παρ. 1(β) του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016.

Άρθρο 14ο
Γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να κατασκευάσει το έργο κατά τους όρους της σύμβασης και τις σύμφωνες προς αυτή και το νόμο έγγραφες εντολές του φορέα κατασκευής του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 138 του Ν.4412/2016.
Οι φόροι, τέλη, δασμοί, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις βαρύνουν τον ανάδοχο, όπως ισχύουν κατά το χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους. Κατ’ εξαίρεση, φόροι του Δημοσίου, λοιπά τέλη που βαρύνουν άμεσα το εργολαβικό αντάλλαγμα, βαρύνουν τον ανάδοχο μόνο στο μέτρο που ίσχυαν κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς. Μεταγενέστερες αυξομειώσεις, αυξομειώνουν αντίστοιχα το οφειλόμενο εργολαβικό αντάλλαγμα. Τα δύο προηγούμενα εδάφια δεν ισχύουν για το φόρο εισοδήματος ή τις παρακρατήσεις έναντι του φόρου αυτού.

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να μην παρεμποδίζει την εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων έργων ή εργασιών φορέα του δημόσιου τομέα, που είναι δυνατόν να επηρεάζονται από τις εργασίες της εργολαβίας του, να προστατεύει τις υπάρχουσες κατασκευές και εκμεταλλεύσεις από κάθε βλάβη ή διακοπή λειτουργίας τους και χωρίς μείωση της ευθύνης του να αποκαθιστά ή να συμβάλει στην άμεση αποκατάσταση των βλαβών ή διακοπών.

Άρθρο 15ο
Όροι εκτέλεσης της σύμβασης (άρθρο 70 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Οι αναθέτουσες αρχές επιβάλλουν τον όρο ότι κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο Ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, σύμφωνα με το άρθρο 130 του Ν. 4412/2016.

Άρθρο 16ο
Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ)

Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.

Δεν προβλέπεται η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση.

 

Σχετικά αρχεία:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ε.Σ.Υ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Σ.Α.Υ.

Τ.Σ.Υ.

ΤΕΥΔ επεξεργάσιμο 

ΤΕΥΔ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Φ.Α.Υ.