Welcome to official website of Skopelos Isl.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 1ης/2015

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΧΕΙ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ ΣΤΟ ¨ΔΙΑΥΓΕΙΑ¨ ΜΕ Α.Δ.Α.: 7Υ5ΥΟΡΑ3-ΘΛΡ

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠPAKTIKO
της 1ης/2015 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου
της Δημοτικής Eπιχείρησης Ύδρευσης Aποχέτευσης Σκοπέλου


Στη Σκόπελο, σήμερα, 28.01.2015, ημέρα Τετάρτηκαι ώρα 18:00 συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (κτίριο Ξενία), το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Eπιχείρησης Ύδρευσης Aποχέτευσης Σκοπέλου, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 0064/23.01.2015έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα, σύμφωνα με άρθρο 4 §2 του Ν.1069/80, σε όλα τα μέλη.


Παρόντα μέλη:

1. Τσουκαλάς Ευάγγελος του Γεωργίου, 2. Κρικίδου Σοφία του Αποστόλου (μέχρι το 4ο
θέμα), 3. Προβιάς Αντώνιος του Ευαγγέλου, 4. Κλωνάρη Φιλίτσα του Ιωάννη, 5. Κορέντης Ευάγγελος του Ιωάννου (αναπληρωματικό μέλος).


Απόντα μέλη: 1. Λεμονής Κων/νος του Παναγιώτη, 2. Νίκη Σκλάβου του Ευσταθίου, 3. Δένδης Κων/νος του Σταματίου.
Παρών και ο Γεν. Δ/ντής της επιχείρησης, Aντώνιος Kεσμετζής, ως εισηγητής και η Μαρία Ανδρέου ως γραμματέας.
Ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ, ο οποίος προεδρεύει της συνεδρίασης λόγω απουσίας του Προέδρου, αφού διαπι -στώνει την ύπαρξη απαρτίας, κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.
Θέμα 15o                                                             Αρ.Απόφασης: 013/2015
Αποχετευόμενα Γλώσσας.

Επί του δεκάτου έκτου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο Γεν. Δ/ντής εισηγείται: Με την απόφαση 29/2013 ορίστηκε το ποιά ακίνητα είναι υποχρεωμένα προς σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης και υποκείμενα σε υποχρέωση καταβολής Τέλους Χρήσεως Υπονόμων (Τέλους Αποχέτευσης) ως εξής:
α) Αν το υπό αποχέτευση ακίνητο έχει πρόσβαση σε δρόμο επί του οποίου δεν υπάρχει δίκτυο απο -χέτευσης στο οποίο θα μπορούσε να συνδεθεί βαρυτικά τότε δεν χρεώνεται εφεξής, έστω και αν μπορεί να συνδεθεί με ανύψωση των λυμάτων του σε άλλο δρόμο.
β) Αν το υπό αποχέτευση ακίνητο έχει πρόσβαση μόνο σε δρόμο προς το δίκτυο του οποίου μπορεί να συνδεθεί έστω και με ανύψωση των λυμάτων τότε υποχρεώνεται να συνδεθεί και χρεώνεται με το τέλος χρήσης υπονόμου. Λόγω της διαμόρφωσης του εδάφους στον οικισμό της Γλώσσας υπάρχουν περιπτώσεις μεγάλων υψομετρικών διαφορών είτε αποστάσεων μεταξύ του ακινήτου και του δικτύου αποχέτευσης. Στις περιπτώσεις αυτές η ανύψωση των λυμάτων απαιτεί εγκαταστάσεις μεγαλύτερες και απαιτητικότερες των, κατά το κοινώς λεγόμενο, «οικιακών εγκαταστάσεων». Συνεπώς, θα μπορούσε το Συμβούλιό σας να θεσπίσει εξαιρέσεις από την υποχρέωση σύνδεσης, εφόσον βεβαίως το σύστημα διάθεσης του ακινήτου είναι νόμιμο, δεν δημιουργεί προβλήματα σε παρακείμενα ακίνητα και για όσο χρονικό διάστημα δεν λειτουργεί Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων.


Το ΔΣ μετά από διαλογική συζήτηση,
                                          κατά πλειοψηφία αποφασίζει:
α) Αν το υπό αποχέτευση ακίνητο έχει πρόσβαση σε δρόμο επί του οποίου δεν υπάρχει δίκτυο αποχέτευσης στο οποίο θα μπορούσε να συνδεθεί βαρυτικά τότε δεν χρεώνεται εφεξής, έστω και αν μπορεί να συνδεθεί με ανύψωση των λυμάτων του σε άλλο δρόμο.
β) Αν το υπό αποχέτευση ακίνητο έχει πρόσβαση μόνο σε δρόμο προς το δίκτυο του οποίου μπορεί να συνδεθεί με ανύψωση των λυμάτων τότε δεν υποχρεώνεται να συνδεθεί και δεν χρεώνεται με το τέλος χρήσης υπονόμου εφόσον: Η υψομετρική διαφορά μεταξύ της απόληξης του αποχετευτικού δικτύου του ακινήτου και του οδοστρώματος της οδού επί της οποίας ευρίσκεται το αποχετευτικό δίκτυο είναι μεγαλύτερη των πέντε μέτρων (5 m) είτε το μήκος του απαιτούμενου σωλήνα για τη διοχέτευση των λυμάτων στο δίκτυο είναι μεγαλύτερο των είκοσι μέτρων (20 m).
γ) Η χρέωση ή η απαλλαγή από το Τέλος Αποχέτευσης, βάσει της παρούσας, θα πραγματοποιείται μετά από αυτοψία και σύνταξη σχετικής έκθεσης από Επιτροπή αποτελούμενη από ένα μέλος του ΔΣ και έναν τεχνίτη υπάλληλο της ΔΕΥΑ Σκοπέλου.
δ) Στην περίπτωση απαλλαγής, όλα τα χρεωμένα τέλη αποχέτευσης και οι ενδεχομένως χρεωμένες προσαυξήσεις επ’ αυτών θα πιστωθούν έναντι μελλοντικών λογαριασμών τελών ύδρευσης-αποχέτευσης.
ε) Ρητώς δηλώνεται ότι οι ρυθμίσεις της παρούσας αφορούν στα ακίνητα της περιοχής του δικτύου αποχέτευσης του οικισμού Γλώσσας.
  Η παρούσα δεν προκαλεί δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης.
  Μειοψήφισε ο κ. Ε. Κορέντης ψηφίζοντας «παρών».
H απόφαση αυτή πήρε αριθμό 013/2015.


O Πρόεδρος                                                              Tα μέλη
                               ακολουθούν υπογραφές
                                   Ακριβές Αντίγραφο

 


Σκόπελος _________________