Welcome to official website of Skopelos Isl.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΑΝΤΙΔHMAΡΧΟΥ ΚΛΩΝΑΡΗ ΜΑΧΗ

               

                                                                                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Σκόπελος, 18/12/2014

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                       Αριθμ. πρωτ.  10903            

ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ &

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ   

Δ/ΝΣΗ: ΣΚΟΠΕΛΟΣ 37003

ΤΗΛ     :  2424350103-131

FAX      : 24240232302424023230

 

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. πρωτ. 7624/2014 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων του Δήμου Σκοπέλου - μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και Ορισμός νέου Αντιδημάρχου»

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

 Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις της  άρθρων 59 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ87/Τ.Α/07.10.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.
 2.  Την υπ΄αριθμ. πρωτ. 15150/15-04-2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/2010», όπως ισχύει.
 3. Την υπ΄αριθμ.41/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βόλου περί επικύρωσης του  αποτελέσματος  των δημοτικών εκλογών της 18ης Μαΐου και 25ης Μαΐου 2014 για το Δήμο Σκοπέλου.  
 4. Την υπ΄αριθ. ΓΠ -192/18-03-2014 Απόφαση του προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής «Τροποποίηση της απόφασης με αριθ. 2891/15-03-2013 (ΦΕΚ 630/Β΄/20-03-2013 και θέμα «Αποτελέσματα της Απογραφής  πληθυσμού – κατοίκων 2011  που αφορούν στον De facto πληθυσμό της χώρας» (ΦΕΚ 699/Β΄/20-03-2014). σύμφωνα με την οποία ο πληθυσμός του Δήμου Σκοπέλου ανέρχεται σε 5.041 κατοίκους.
 5. Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 3ε και 3στ του Ν. 4051/2012 (ΦΕΚ 40/Τ.Α/29-02-2012) «Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης του ν. 4046/2012», σύμφωνα με τις οποίες ορίζεται ότι σε Δήμους με αριθμό αντιδημάρχων έως δυο (2) δικαιούται αντιμισθίας ο ένας (1).
 6. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας  (ΦΕΚ 2159/Τ.Β/27.09.2011).
 7. Την υπ΄αριθμ. πρωτ. 7624/01.09.2014 απόφαση Δημάρχου.
 8. Την υπ΄αριθμ. πρωτ. 10869/17.12.2014 απόφαση Δημάρχου περί αποδοχής παραίτησης του κ. Σκλάβου Πανταζή από το αξίωμα του Αντιδημάρχου.

 

 

 

Αποφασίζει

 

Α. Τροποποιούμε την υπ΄αριθμ. πρωτ.7624/01-09-2014 προγενέστερη Απόφαση Δημάρχου και ορίζουμε στην θέση του παραιτηθέντος Αντιδημάρχου κ. Σκλάβου Πανταζή του Παναγιώτη τη Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας  κ. Κλωνάρη – Κούβαρη Μάχη του Ιωάννη, στην οποία δεν παρέχεται αντιμισθία, με θητεία από 18.12.2014 έως 01.03.2017 μεταβιβάζοντάς της καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στον Ο.Ε.Υ του Δήμου (ΦΕΚ 2159/Β’ /27-11-2011): 

 • Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης :

 Γραφείο Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων

 • Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού
 1. Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των φύλων
 2. Γραφείο ΚΑΠΗ
 3. Γραφείο Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας
 4. Γραφείο Παιδείας Δια βίου μάθησης και Πολιτισμού
 5. Γραφείο Παιδικού Σταθμού

 

 • Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
 • Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών
 1. Γραφείο Υποστήριξης  Πολιτικών Οργάνων
 2. Γραφείο Δημοτικής Κατάστασης Ληξιαρχείου και Αλλοδαπών
 3. Γραφείου  Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας

 

Επίσης της αναθέτει εκ περιτροπής με τον κ. Τριανταφύλλου  Νικόλαο του Μιχαήλ Αντιδήμαρχο Σκοπέλου, την τέλεση των  Πολιτικών Γάμων που γίνονται στο Δήμο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου.

 

1. Η  άνω Αντιδήμαρχος  έχει  την αρμοδιότητα της έκδοσης και υπογραφής όλων των αποφάσεων, εγγράφων, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και διοικητικών πράξεων που σχετίζονται με τις ανωτέρω  ανατιθέμενες καθ’ ύλην αρμοδιότητες, καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

2. Η ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας της δεν μπορεί  να εκλεγεί  μέλος  του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου.

3. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Τριανταφύλλου  Νικόλαου του Μιχαήλ που απουσιάζει ή κωλύεται  θα ασκεί η Αντιδήμαρχος κ. Κλωνάρη – Κούβαρη Μάχη του Ιωάννη.

4. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Τριανταφύλλου Νικόλαος του Μιχαήλ  που αναπληρώνει το Δήμαρχο και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από την  Αντιδήμαρχο  κ. Κλωνάρη – Κούβαρη Μάχη του Ιωάννη.  

5. Αν η Αντιδήμαρχος  απουσιάζει ή κωλύεται τις αρμοδιότητες της θα  ασκεί ο Δήμαρχος

Β. Ως προς τα λοιπά ισχύει η αριθμ. πρωτ. 7624/01.09.2014 προγενέστερη Απόφαση Δημάρχου.

 

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού ή σε μια εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του νομού  και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα  του Δήμου.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΟΥΔΗΣ

 

 

 

 

 

 

    

 

Κοινοποίηση :

 1. κ. Τριανταφύλλου Νικόλαο, Αντιδήμαρχο  
 2. κ. Τσουκαλά Δημήτριο , Πρόεδρο Δ. Κ. Γλώσσης
 3. κ. Κεφαλωνίτη -  Παπαχρήστου  Ελένη Πρόεδρο Δ.Κ. Σκοπέλου
 4. κ.  Διαμάντου Γεωργία, Πρόεδρο Τ. Κ. Κλήματος 
 5. Στους Προϊσταμένους  Δ/σεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων του Δήμου.  

 

                               

 

Call
Send SMS
Add to Skype
You'll need Skype CreditFree via Skype

 

Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης