Welcome to official website of Skopelos Isl.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (χρήσης αιγιαλού)

May 25, 2013 18:29

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Σκόπελος     24-05-2013                         

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                           Αριθ.Πρωτ.4111

ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ                                                               

Ταχ. Διεύθυνση 37003 ΣΚΟΠΕΛΟΣ

Πληροφορίες: Αικατερίνη Προβιά

Τηλέφωνο:2424350116

Fax:2424023230

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

Έχοντας υπόψη:

 

α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81)

β) το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06)

γ) το Ν.3852/2010

δ) την αριθ. 75/2013  Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκμίσθωση ακινήτου

ε) την 53/2013 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας.

στ) το υπ’ αριθ.1883/23-05-2013 έγγραφο της Προϊσταμένης της Κτηματικής Υπηρεσίας ΠΕ Μαγνησίας, με το οποίο εκφράζει σύμφωνη γνώμη  στο Δήμο Σκοπέλου, σχετικά με το περιεχόμενο της προκήρυξης 

ζ)  την ΚΥΑ Δ10Β1075164/2439ΕΞ2013/02.05.2013 (ΦΕΚ 1094/02.05.2013 τεύχος Β')

η) το Ν. 2971/01 και ιδίως τα άρθρα 13, 15 και 31

 

 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

 

Δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την παραχώρηση, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος που περιγράφεται παρακάτω και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δέκα  (10) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

 

1)Περιγραφή χώρων παραχώρησης, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος & ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς

Οι χώροι παραχώρησης, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2971/01 και την ΚΥΑ Δ10Β1075164/2439ΕΞ2013/02.05.2013 (ΦΕΚ 1094/02.05.2013 τεύχος Β') και το ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζονται ως εξής:

 

Τοποθεσία

Άσκηση Δραστηριότητας

Τετραγωνικά Μέτρα

Η Τιμή εκκίνησης

ΑΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Τοποθέτηση  ομπρελοκαθισμάτων

403,75

500,00€

ΣΤΑΦΥΛΟΣ

Τοποθέτηση  ομπρελοκαθισμάτων

499,31

6.000,00€

ΣΤΑΦΥΛΟΣ

Τοποθέτηση τροχήλατου  αυτοκινούμενου ή μη αναψυκτηρίου-καντίνας

22,38

8.000,00€

ΜΗΛΙΑ

Τοποθέτηση  ομπρελοκαθισμάτων

500,00

8.000,00€

ΜΗΛΙΑ

Τοποθέτηση τροχήλατου  αυτοκινούμενου ή μη αναψυκτηρίου-καντίνας

28,69

11.000,00€

ΜΗΛΙΑ

Εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής

200,00

1.000,00€

ΕΛΙΟΣ-Ν.ΚΛΗΜΑ (δεξιά & αριστερά του λιμενοβραχίονα)

Τοποθέτηση  ομπρελοκαθισμάτων

500,00

 

1.500,00€

 ΧΟΒΟΛΟ-Ν.ΚΛΗΜΑ

Εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής

197,59

500,00€

ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ-ΚΑΣΤΡΙ

Τοποθέτηση  ομπρελοκαθισμάτων

150,00

200,00€

ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ

Τοποθέτηση  ομπρελοκαθισμάτων

250,00

300,00€

 

 

 

 

 

 

2) Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας

 

Η δημοπρασία είναι φανερή και προφορική, διεξάγεται δε κατά την ορισθείσα ημέρα και ώρα που αναφέρεται παρακάτω. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ' όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή , η απόφαση της οποίας καταχωρείται  στα πρακτικά.

 

Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Πάσα προσφορά είναι δεσμευτική δια τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσμευση δε αύτη μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη. 

 

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο προς την επί της δημοπρασίας επιτροπή, προ της ενάρξεως του συναγωνισμού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.

 

Η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληρεί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται εφ' απλού χάρτου.

 

3) Τόπος και ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας

 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 05η Ιουνίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:30΄΄έναρξης δημοπρασίας και ώρα 12:30’’ λήξης δημοπρασίας, με δικαίωμα παράτασης της ώρας λήξης, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας, στην αίθουσα συνεδριάσεων του  Δημοτικού καταστήματος Σκοπέλου.

4) Δικαιολογητικά συμμετοχής

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη Δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην αρμόδια επιτροπή τα κατωτέρω δικαιολογητικά :

Α)Αίτηση συμμετοχής

Β)Φορολογική ενημερότητα.

Γ) Δημοτική ενημερότητα περί μη οφειλής του στο Δήμο

Δ) Γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων  ή Εγγυητική επιστολή συμμετοχής αναγνωρισμένης Τράπεζας στην Ελλάδα , για το ποσό που θα είναι ίσο με δέκα τοις εκατό (10%) του  οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης υπολογιζόμενου για ένα έτος μίσθωση, η οποία θα αντικατασταθεί με εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης κατά την υπογραφή αυτής, με ποσού ίσου με το ανωτέρω ποσοστό επί του μισθώματος  που επιτεύχθηκε, όπως ορίζεται από την παρούσα διακήρυξη.

 

Ε) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986  του συμμετέχοντος ,ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

ΣΤ) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο

Ζ) Σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης αν είναι εταιρεία ή κ/Ξ

Η) Πληρεξούσιο

Θ) Άδεια διαμονής σε περίπτωση που αλλοδαπός επιθυμεί να συμμετάσχει στη Δημοπρασία

 5) Δικαίωμα αποζημίωσης

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του δήμου  ή της διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη αρμοδιότητα. Σε περίπτωση μη τελικής συνυπογραφής του μισθωτηρίου συμβολαίου από τον Προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας, λόγω μη τήρησης των υποδειχθεισών από αυτόν τροποποιήσεων ή μη συναποστολής μαζί με τα 3 αντίγραφα της μισθωτικής σύμβασης του πρωτοτύπου διπλοτύπου είσπραξης, το μισθωτήριο συμβόλαιο είναι άκυρο και ο μισθωτής υποχρεούται να αποχωρήσει από τον κοινόχρηστο χώρο, χωρίς καμία αξίωση αποζημίωσης έναντι του Δημοσίου.

 

6) Μισθωτήριο Συμβόλαιο

 

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται μέσα σε  δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση σ' αυτόν της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για την  υπογραφή της σύμβασης, διαφορετικά η εγγύηση που έχει καταθέσει καταπίπτει υπέρ του Δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση, ενεργείται δε αναπλειστηριασμός σε βάρος αυτού και του εγγυητή του και ενέχονται και οι δύο για τη μικρότερη διαφορά του αποτελέσματος της δημοπρασίας από την προηγούμενη όμοια.

 

Το μισθωτήριο συμβόλαιο συντάσσεται σε τέσσερα (4) αντίγραφα που υπογράφονται από τα συμβαλλόμενα μέρη, αφού καταβληθεί από το μισθωτή ποσοστό 20% επί του συνολικού μισθώματος υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και ποσοστό τουλάχιστον 30%, επίσης, επί του συνολικού μισθώματος στον Ο.Τ.Α.

Στο μισθωτήριο συμβόλαιο προσδιορίζονται σαφώς τα στοιχεία του μισθωτή, η διάρκεια της μίσθωσης, η θέση και το εμβαδόν του κοινοχρήστου χώρου που παραχωρείται, η ιδιότητά του (αιγιαλός, παραλία κ.λ.), το είδος της χρήσης και το καταβλητέο αντάλλαγμα. Ο χώρος αυτός αποτυπώνεται με επιμέλεια του Δήμου και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του αντισυμβαλλομένου σε επισυναπτόμενο στο μισθωτήριο: ί) υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή «ΟΡΕΝ» της Κτηματολόγιο Α.Ε. («ελεύθερη θέαση ορθοφωτοχαρτών») όπου δεν υφίσταται καθορισμένος αιγιαλός ή ιι) απόσπασμα του τοπογραφικού διαγράμματος καθορισμού, όπου αυτός υφίσταται.

Ο Δήμος αποστέλλει στην οικεία Κτηματική Υπηρεσία αντίγραφο του Πρακτικού Κατακύρωσης της Δημοπρασίας και το συναφθέν, σε εκτέλεση του Πρακτικού, μισθωτήριο συμβόλαιο με τον πλειοδότη, σε τρία (3) αντίγραφα προς προσυπογραφή αυτών από τον Προϊστάμενο, συνοδευόμενα από το πρωτότυπο διπλότυπο είσπραξης για την απόδειξη καταβολής του οφειλόμενου ποσοστού υπέρ του Δημοσίου. Στο μισθωτήριο συμβόλαιο πρέπει να έχουν ενσωματωθεί, επί ποινή ακυρότητας της μισθωτικής σύμβασης, οι τυχόν υποδείξεις του Προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας, καθώς και να αναγράφεται, επί ποινή ακυρότητας της σύμβασης, ο αριθμός του διπλοτύπου είσπραξης του ποσοστού υπέρ του Δημοσίου..

Αμέσως μετά την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου μεταξύ του Δήμου και του μισθωτή, ο τελευταίος έχει δικαίωμα να εγκατασταθεί στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο..

 

7) Διάρκεια εκμίσθωσης- αναπροσαρμογή μισθώματος

 

Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται από της υπογραφή της σύμβασης έως την 31/12/2013

 

8) Προθεσμία καταβολής του Μισθώματος

 

Το μίσθωμα αφορά το τρέχον έτος. Ποσοστό τουλάχιστον 30%, επί του συνολικού μισθώματος καταβάλλεται στον Ο.Τ.Α κατά την υπογραφή της σύμβασης.

 

9) Υποχρεώσεις μισθωτή

 

Ο μισθωτής υπόκειται στις υποχρεώσεις του άρθρου 7 καθώς και στους όρους και τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ Δ10Β1075164/2439ΕΞ2013/02.05.2013 (ΦΕΚ 1094/02.05.2013 τεύχος Β'): Τροποποίηση της υπ' αριθ. Δ10Β 1053970/1672 ΕΞ 2013/29-3-2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 801 Β') περί «Απευθείας παραχώρησης, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α' Βαθμού» και κωδικοποίηση αυτής.

 

10) Λήξη μίσθωσης

 

Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μίσθωσης, να παραδώσει το μίσθιο στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

                                                                  

11) Αναμίσθωση – Υπεκμίσθωση

 

Σιωπηρή αναμίσθωση, ως και υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή απαγορεύεται απολύτως.

12) Ευθύνη Δήμου

 

Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ή και λύση της σύμβασης άνευ απoχρώvτoς λόγου.

 

 

13) Δημοσίευση Διακήρυξης

 

Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του δημάρχου τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και στο δημοσιότερο μέρος της έδρας του δήμου, στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο side του Δήμου.

Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ του Νομού Μαγνησίας και στην ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Ν. Αττικής.

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη.

 

 14) Σύμφωνη γνώμη Προϊσταμένου Κτηματικής Υπηρεσίας

 

Τρείς τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν την κατά νόμο δημοσίευση της προκήρυξης της Δημοπρασίας, ο Δήμος αποστέλλει εγγράφως με κάθε πρόσφορο μέσο στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία αντίγραφο σχεδίου της προκήρυξης της Δημοπρασίας συνοδευόμενο από ορθοφωτοχάρτες.

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας υποχρεούται να ενημερώσει εντός 7 εργασίμων ημερών από τη λήψη της προκήρυξης τον οικείο ΟΤΑ εγγράφως με κάθε πρόσφορο μέσο (π.χ. τηλεομοιοτυπία, e-mail κλπ.) εάν το περιεχόμενο της προκήρυξης συμφωνεί με την κείμενη νομοθεσία περί αιγιαλού και της παρούσας απόφασης. Παρερχομένης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη του Προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας ως προς το περιεχόμενο της προκήρυξης.

 

Αν ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας διαπιστώνει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας περί αιγιαλού και της παρούσας απόφασης, υποδεικνύει στον οικείο ΟΤΑ είτε να απόσχει από τη διενέργεια δημοπρασίας, εφόσον δεν είναι δυνατή η μίσθωση του συγκεκριμένου κοινόχρηστου χώρου, είτε να προβεί στην αναπροσαρμογή οποιουδήποτε όρου της προκήρυξης, που κρίνει ότι αντίκειται στις ανωτέρω διατάξεις, συμπεριλαμβανομένης της αναπροσαρμογής της τιμής εκκίνησης, εφόσον αυτή είναι χαμηλότερη από εκείνη που ανταποκρίνεται στις μισθωτικές αξίες της περιοχής

 

15) Επανάληψη της δημοπρασίας

 

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον δήμαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ' αυτήν πλειοδότης.

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν:

α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική επιτροπή ή το δημοτικό συμβούλιο ή την αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας

β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά, ή τη σύμβαση μίσθωσης επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.

 

Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ' ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφασης του δημοτικού συμβουλίου.

 

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.

 

Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία.

 

16) Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

 

Πληροφορίες για τη δημοπρασία  παρέχονται από το Γραφείο Εσόδων-Περιουσίας & Ταμείου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, Διεύθυνση Δημαρχείο Σκοπέλου-37003 Σκόπελος, Τηλέφωνο 2424350116 FAX: 2424023230.

 

                                                                                                      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 

                                                                                                                            ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ

 

 

Σχετικά αρχεία

--ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

--Από το Πρακτικό 08/2013 της Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης